“Laiškams lietuviams”aukojo:

75 dol.kun. K. Gulbinas.

55 dol.L. Normantas.

35 dol.J. A. Pauliukevičius.

Po 25 dol.: V. Šoliūnas, B.Stangenberg, J. Skladaitis.

Po 20 dol.:V. Vygantas, P. Lukoševičius, R. Šatas.

Po 15 dol.:sesuo Veronika, B. Žemaitis.

Po 10 dol.:A. Paskočimas, A. Jamdolis, J. Jarašius, J. Paronis, kun. L. Kemešis, J. Grabošienė, J. Rumbutis, M. Žemaitis, A. Sekonis.

Po 5 dol.:E. Rukuiža, V. Miknis, V. Švabas, A. Urbonas, K. Mikužis, M. Stankūnas, J. Stasiūnaitis, J. Končius, kun. D. Kenstavičius, O. Barauskas.

Visiems aukotojams nuoširdi padėka!

     “Laiškų lietuviams” konkursas jau pasibaigė. Buvo atsųsta 77 straipsniai (50 suaugusių ir 27 jaunimo). Vertinimo komisija (K. Gutmantas, A. Jurkutė, J. Masilionis ir A. Šmulkštienė) rašinius jau perskaitė. Laimėtojų pavardes pranešime ateinančiame numeryje.Bus pranešta, iš kur laimėtojai gali atsiimti premijas.

     Tuoj skelbsime ir naują konkursą. Nutarėme temas siūlyti iš septynių pavojingiausių ydų (didžiųjų nuodėmių) ir joms priešingų dorybių (puikybė-nuolankumas, gobšumas-dosnumas, gašlumas-skaistumas, rūstumas-romumas, pavydas-meilingumas, nesaikingumas valgant ar geriant-saikingumas, tingumas-uolumas). Straipsnio apimtis suaugusiems—4-6 psl., jaunimui gali būti trumpesni. Rašyti mašinėle. Konkursas baigsis 1997 m. vasario 16 d. Galima rašyti ir beletristine forma, tik atsakyti į temą.

     Šia proga pranešame, kad nuo ateinančių metų “Laiškų lietuviams” metinė prenumerata visur bus 20 Amerikos dol.

     Dar kartą prašome, kad skaitytojai, pakeitę adresą, tuoj praneštų administracijai. Kai laiku nepranešama, jūs negaunate kai kurių numerių, jie grąžinami mums su pašto prierašu, kad reikia užsimokėti 50 centų. Tad kam tos bereikalingos išlaidos? Jeigu kas nori nutraukti prenumeratą, taip pat reikia laiku pranešti. Kai užsisako žurnalą naujas skaitytojas ir tuoj negauna paskutinio numerio, tuoj rašo ar skambina protestuodamas, bet reikia turėti kantrybės, kitą numerį gausite. Ypač tai tinka skaitytojams iš Lietuvos. Reikia suprasti, kad į Lietuvą eina ilgokai, todėl neįmanoma, kad tuoj gautumėte paskutinį numerį, nes kai gauname užsakymą, tas numeris gal jau yra išėjęs. Visur reikia kantrybės ir supratimo! Už tai būsime Jums labai dėkingi.

Klaidos atitaisymas.

Kovo. mėn. numeryje buvo Astos Krištopienės straipsnis apie dail. M. Paškevičių. Per maketuotojo neapsižiūrėjimą šios autorės pavardė buvo prikergta ir prie straipsnio apie dail. Gražiną Didelytę balandžio mėn. numeryje. Už klaidą atsiprašome.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius-Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktoriųs - dr. Jonas Boguta. Administratorė-Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-15 dol., atskiras numeris-1,50 dol.