■    Lietuvos vyskupų konferencija vasario mėn. kreipėsi laišku į Lietuvos prezidentą ir Seimo pirmininką, kad nebūtų pakeistas tikybos dėstymo mokyklose statusas. Naujuoju projektu norima tikybos pamokas išstumti iš normalaus pamokų tvarkaraščio, o etikos pamokas visai panaikinti.

■    Vokietijos evangelikų ir katalikų Bažnyčios skundžiasi dėl nepaprastai sumažėjusio bažnyčių lankytojų skaičiaus. To priežastis gal ir tai, kad, jeigu asmuo pareiškia priklausąs kokiai nors tikinčiųjų bendruomenei, iš jo pajamų išskaitomi bažnyčioms išlaikyti mokesčiai. O tie mokesčiai kasmet didėja.

■    Estijoje veikia dvi Ortodoksų bažnyčios, iš kurių viena siekia kanoninės priklausomybės Konstantinopoliui, o kita, vadovaujama Kornilijaus, yra išsaugojusi 1940 m. įvestą priklausomybę Maskvos patriarchatui. Į tą ginčą bando įsikišti ir Rusijos prezidentas B. Jelcinas. Jaučiamas skilimas ir Lietuvos ortodoksų tarpe, nors tai arkiv. Chrizostomas, vyriausias Lietuvos vadovas, neigia. Formuojasi Maskvai ir Lietuvai palankios ortodoksų grupės. Arkiv. Chrizostomas yra vienas iš tų, kurie priklauso Lietuvai palankiųjų grupei. Savo laiku jis atvirai pasisakė už Lietuvos nepriklausomybę. Dėl to maskviniai ortodoksai yra nepatenkinti ir stengiasi jį nušalinti.

■    Vilniaus Antakalnio kapinės, kuriose palaidoti 1991 m. sausio 13 didvyriai, jau pritrūko laidojimui vietų ir netrukus bus plečiamos.

■    Dr. Petras Jonikas, vienas žymiausių užsienyje dirbusių kalbininkų, mirė vasasio 3 d. Čikagos priemiestyje Riverside, Illinois.

■    Panevėžio vysk. Juozas Preikšas gavėnios metu vedė rekolekcijas Kanados lietuvių parapijų bažnyčiose, o kun. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto, o taip pat Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dekanas ir profesorius, vysk. P. Baltakio pakviestas, vedė rekolekcijas keliose JAV lietuvių katalikų parapijose: Brooklyne, Rochesteryje, Cicero, Detroite, Los Angeles.

■    Vatikano tarptautinės teologijos komisija sausio mėn. paskelbė naują studiją apie atpirkimą— “Quaestiones selectae de Deo Redemptore” (Kai kurie klausimai apie Dievo Atpirkėją).

■    Kovo 10 d. mirė kun. Juozas Dambrauskas MIC, buvęs Šv. Gabrieliaus parapijos Milwaukee, Wisconsin, klebonas. Jis yra mokytojavęs Marianapolio aukštesniojoje mokykloje ir 12 metų ėjo Šv. Kazimiero marijonų provincijos JAV provinciolo pareigas.

■    Vasario mėn. pop. Jonas Paulius II lankėsi centrinės Pietų Amerikos valstybėse.

■    1995 m. gruodžio 25 d. Vatikanas oficialiai įsijungė į pasaulinį informacijos tinklą “Internet”. Tą dieną, popiežiui teikiant palaiminimą “Urbi et orbi”, kalėdiniai pasveikinimai bei linkėjimai įvairiomis pasaulio kalbomis buvo paskelbti per “Internet”.

■    Marijonų vienuolijos generolas vyresnysis— vyriausias vadovas—kun. Adam Boniecki MIC kovo pradžioje lankėsi Čikagoje, marijonų vienuolyne, apsilankė “Drauge” ir susipažino su katalikiškos lietuviškos spaudos darbais.

■    Kard. John Kroli, buvęs Filadelfijos vyriausias ganytojas, mirė kovo 3 d.

■    Vroclave, Lenkijoje, apie 70.000 jaunuolių iš viso pasaulio meldėsi už taiką šiame žemyne.

■    Lietuvoje pradėtas leisti naujas mėnesinis laikraštis “Bažnyčios žinios” vietoj iki šiol leisto žiniaraščio “Lietuvos katalikų Bažnyčia”. Jame spausdinamos ne tik religinės žinios, bet ir straipsniai, pamokslai, vyskupų laiškai, pranešimai. Jis primena nepriklausomojoje Lietuvoje leistą “Tiesos kelią”.

■    Lietuvoje, Alytuje, pradėjo veikti lietuvių saleziečių patriarcho kun. Antano Skelčio (1884-1960) muziejus, įsteigtas Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos koplyčios patalpose.

Juozas M.