Bernadeta Miliauskaitė-Harris

     Kardinolas Mindszenty apibūdino motiną kaip didingiausią Dievo kūrinį, nes joje prasideda ir vystosi amžina siela. Motinos pareigos nepasibaigia su vaiko pagimdymu. Prasideda auginimo, auklėjimo darbas. Motina yra pirmoji, kuri atskleidžia vaikui Dievo meilę ir jį išmoko, kaip apsaugoti sielą nuo nuodėmės ir laimėti amžinąjį džiaugsmą danguje. Lietuvės motinos pasiaukojimas išauklėti sąmoningus, tikinčius lietuvius yra gražiai išreikštas medžio skulptūroje “Vargo mokykla”. Atsisėdus prie ratelio, motina moko vaiką skaityti lietuviškai iš tų laikų uždraustos knygos. Kas būtų atsitikę, jei tos motinos būtų savo norus pastatę į pirmą vietą ir atsisakę vaikų auklėjimo? Nebūtų išlikus lietuvių kalba ar katalikų tikėjimas.

Didieji Pažaislio vartai.   J. Grikienio nuotr.

     Deja, šių laikų utilitarinėje kultūroje žmogus traktuojamas kaip daiktas. Paplitus galvosena, kad vaikų gimdymas ir auklėjimas trukdo tėvų laisvei. Popiežius Jonas Paulius II savo laiške, šeimoms rašytame 1994 metais, patvirtina, kad tikroji laisvė nėra leidimas savivaliauti bet atlikimas savo pareigų su meile.

     Šiais laikais Amerikoje trūksta meilės, pasiaukojimo. Daug motinų stato savo norus į pirmą vietą. Pagimdę kūdikius, jų auklėjimą dažnai perduoda dienos apsaugos centrams, kad jos galėtų ieškoti atpildo profesijoje. Minėtame laiške Šventasis Tėvas pabrėžia, kad motinos rūpestis savo šeima yra pats svarbiausias darbas, kuris gali būti prilygintas prie bet kokios profesijos. Be motinos namuose vaikai grįžę iš mokyklos sėdi prie televizijos ekrano, kuriame mato žiauriausias programas. Vietoj tėvų įskiepytų dorybių, jie įsisąmonina nedorybes. Pavirsta žudikais, vagimis. Šėtonas džiaugiasi, stebėdamas, kad sekasi planas suardyti šeimas.

     Tai matydama dangiškoji Motina Marija skuba gelbėti pasaulį iš to baisaus pavojaus. Ji apsireiškia šiais laikais įvairiose pasaulio vietose: Medjugorje, Venezueloje, Afrikoje. Pasirodė ir Amerikoje, kur šeimos reikalingos ypač daug pagalbos. Marija su Kūdikėliu Jėzum apsireiškė 1987 metais nuo vasario iki rugpjūčio jaunai 30 metų motinai su trimis vaikais: septynerių, trejų ir vienų metų amžiaus. Jos vardas ir gyvenvietė buvo viešai neskelbiami, kad nepakenktų dar mažamečiams vaikams. Ji vadinasi “Mariamante” — tai Marijos mylėtoja. Marijos prašoma, ji tiksliai užrašė viską, ką jai buvo sakiusi. Užrašai buvo patikrinti įvairių katalikų teologų ir atitinka Bažnyčios reikalavimus. Nieko neigiamo nebuvo surasta. Jie yra išspausdinti knygelėje “The Apostolate of Holy Motherhood”. Turi Bažnyčios impirmatur.

     Perskaitę knygelę, sužinosim, jog Marija nori, kad visos motinos suprastų motinystės svarbumą. Vaikai yra didžiausias turtas ir turi būti pirmoje vietoje. Marija liūdi, kad tiek daug motinų apleidžia savo pareigas, net žudo negimusius kūdikius, kad įsigytų kuo daugiau medžiaginių turtų. Vietoj jų reikalinga krautis dvasinius turtus, kuriais galėsime džiaugtis paskutinio teismo dieną, stovėdami Kristaus akivaizdoje, prasmingai praleidę gyvenimą šiame pasauly.

     Marija prašo motinas nepasiduoti šėtono vilionėms, kuris siūlo naudotis šio pasaulio malonumais. Kasdieniniai namų darbai, atlikti su meile, yra daug vertingesni Dievo akyse negu dideli atlikti viešumoje. Marija Betliejuje ir Nazarete nesiekė savo garbės, bet džiaugsmingai augino Kūdikėlį Jėzų. Šių dienų pasaulis yra atėmęs visą džiaugsmą iš motinystės ir pavertęs ją našta. Motinos neturėtų atiduoti savo kūdikių auklėti kitiems, nes svarbiausios gyvenimo pamokos išmokstamos tik namuose.

     Kūdikėlis Jėzus irgi pasirodė. Jis kviečia šeimas nugalėti šių laikų nepadorumą, kuris spraudžiasi į jas iš visų pusių. Tėvus ragina prižiūrėti dukras, kad tinkamai rėdytųsi. Jie nekreipia dėmesio ir daug kartų patys duoda blogą pavyzdį. Ieško tik malonumų ir neturi jokio atsparumo pagundoms. Reikia apsiginkluoti malda, ypač į Švenčiausiąją Jėzaus Širdį, dažnai eiti išpažinties, dalyvauti Mišiose ir priimti šv. Komuniją. Šventasis Tėvas savo laiške taip pat patvirtina, kad susitaikinimo sakramentas ir Eucharistija turi labai didelę galią nugalėti visą blogį. Jis suramina šeimas, rašydamas, kad nereikia bijoti, nes Gerasis Ganytojas yra su mumis. Reikia sekti Jį, nes Jis veda teisingu keliu.

     Marija kviečia šeimas praleisti daug laiko kartu, ypač kartu melstis. Įdomu, kad viena naujenybė, kuri vis darosi populiaresnė išpildo šį prašymą ir stiprina šeimas. Tai “homeschooling” — neakivaizdinė mokykla. Vis daugiau tėvų moko savo vaikus namuose užuot siuntus juos į mokyklą. Priežastys įvairios: per didelės klasės viešose mokyklose, mokytojas negali visus lygiai išmokyti. Viešos mokyklos nemoko tikėjimo tiesų. Tėvai nenori, kad jų vaikai būtų mokomi apie seksą, įvairias gimdymo kontrolės priemones ir apie homoseksualizmą, kaip priimtiną gyvenimo būdą. Daug motinų, kurios pasiaukoja mokyti vaikus namuose, patvirtina, kad tai sustiprina šeimą. Tiki, kad tai tikra Dievo duota dovana žmonėms.

     Vaikų mokymas namuose reikalauja tokios meilės, apie kurią šv. Paulius rašo savo pirmame laiške korintiečiams. Meilė, kuri yra kantri, nepavydi. Meilė, kuri neieško savo naudos, kuri visa pakelia, visa ištveria. Šventasis Tėvas pripažįsta, kad nėra lengva taip mylėti, bet tokia meilė reikalinga, nes ji duoda šeimai tvirtą pagrindą.

     Tai vilties ženklas, kad po truputį motinos pradeda grįžti “prie ratelio”, kaip praeities lietuvė motina. Ratelio vietą perėmęs stalas, aplink kurį šeima susėdus mokosi ne tik mokslo, bet meilės, dorybių ir tikėjimo tiesų. Tik motinai, Dievo padėjėjai, sąžiningai ir su meile atlikus savo pareigas, sustiprės šeimos ir pasaulis nusigręš nuo blogio.

     “The Apostolate of Holy Motherhood” yra svarbi knyga. Galima įsgyti pas leidėjus: The Riehle Foundation, P.O. Box 7, Milford, OH 45150. Tai pelno nesiekianti labdaringa organizacija, kurios tikslas yra išleisti ir platinti katalikišką literatūrą. Perskaitę ją ir Šventojo Tėvo laišką, šeimos ras daug paramos ir padrąsinimo šiais laikais.