Kazimieras Ambrasas SJ. TABORO KALNO ŠALIS. Išleido Lietuvių katalikų mokslo akademija prel. Juozo Prunskio lėšomis 1995 m. Dailininkas Aloyzas Janulis. Nuotraukos autoriaus. Redaktorės — Jadvyga Kardelytė ir Liuda Sidarienė. Spaudė Adomo Jakšto spaustuvė, Girelės 22, 4230 Kaišiadorys. 104 psl., kaina sutartinė.

     1993 m. išsipildė autoriaus sena svajonė — aplankyti Šventąją Žemę. Jis ten praleido Velykas ir Didžiąją savaitę. Prisipažįsta, kad “įspūdis — nenusakomas, į kelias knygas nesudedamas. Visą gyvenimą apie tai gali rašyti. Juk čia Alyvų kalnas, Getsemanė, Betliejus, Nazaretas, Kana, Kafarnaumas, o kur dar Golgota, Kristaus kapas, visa Jeruzalė ir kitos brangios šventos vietos. Jei jau Vilnius — akmens knyga, tai ką sakyti apie šį miestą!

     Grįžęs Romon, negalėjau nurimti... Radijui pradėjau rašyti atskiromis temomis. Šį tą pasiųsdavau į Lietuvą spaudai... Temų netrūko, todėl rašyti vis nesilioviau, nors ne viską panaudojau. Jau Monrealyje šovė mintis pasiųsti rankraštį į JAV, į Putnamą, kasmet vykstančiam religiniam konkursui; čia jis laimėjo dr. prel. J. Prunskio premiją. Kadangi per tiek metų neturėjome jokios literatūros apie Šventąją Žemę, tai čia bandyta bent trumpai papasakoti, kas paties girdėta, išgyventa, nors nelabai drąsu rašyti apie šias nuostabias vietas”.

     Algirdas Paliokas SJ. MEILEI PASIBELDUS. Knygą išleido “Caritas” 1995 m. Kaune prel. dr. J. Prunskio lėšomis. Redaktorė A. Pribušauskaitė. Viršelis S. Petrėnienės. Knygoje panaudotos A. Kezio, A. Kairio, F. Kerpausko, A. Macijausko nuotraukos. Spausdino Morkūno spaustuvė, Studentų 54, 3031 Kaunas. 120 psl., kaina sutartinė.

     Šioje nedidelėje, bet vertingoje knygelėje surinkti autoriaus straipsniai, 1991 ir 1992 m. spausdinti žurnale “Caritas”. Tai straipsniai draugystės, meilės ir šeimos tematika, skirti ypač jaunimui. Juose autorius atvirai nagrinėja jaunimą dominčius klausimus. Daugeliui ji, be abejo, patiko ir padėjo susiorientuoti bręstančių mergaičių ir berniukų problemose, bet atsirado ir tokių vyresnio amžiaus skaitytojų, ypač moterų, apkaltinusių autorių pornografija. Toks kaltinimas buvo mestas ne kartą ir “Laiškams lietuviams”, kai atvirai nagrinėjome jautrias jaunimo problemas.

    Tikime, kad dėl tų kaltinimų autorius tik pasijuoks ir nenustos toliau rašyti tomis aktualiomis temomis. Tokių jo rašinių labai laukia ir “Laiškai lietuviams”.

    LITUANUS. Vol. 42, No. 1. Šį numerį redagavo Antanas Klimas. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St., Chicago, IL 60629-2913.