religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1996 / GEGUŽĖ—MAY / VOL. XLVII, NO. 5

LAIŠKAS MOTINAI

145

 Algirdas Paliokas SJ

LIETUVIŲ TIKĖJIMAS

149

 Kun. Lionginas Virbalas SJ

JĖZUS IŠ NAZARETO

155

 Kun. C.C. Martindale SJ

KITUS ĮVEIKTI GALI DAUG KAS

160

 Mečislovas Pocevičius

VANDUO, TRYKŠTANTIS Į AMŽINĄ GYVENIMĄ

168

 Chiara Lubich

EVANGELIJA, PERPINTA TIKĖJIMU

169

 Kun. Petras Linkevičius

KNYGOS

171

 Red.

MOTINA-DIEVO TALKININKĖ

172

 B. Miliauskaitė-Harris

KALBA

174

 Juozas Vaišnys SJ

TĖVYNĖJE

177

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

179

 Red.

TRUMPAI

180

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas J. Grikienio nuotraukomis iš Pažaislio. Viršelio piešinys — dail. Gražinos Didelytės.
Skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (USPS 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except bimonthly July/August, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.