Nužširdžiai dėkojame Laiškų lieuviamsrėmėjams

65 dol. aukojo Z Petkus.

Po 50 dol.: A Šležas, kun. S. Gaidelis.

40 dol. - A Stankus.

Po 30 dol.: J.A Pauliukevičius, E Sondienė.

Po 20 dol.: E Balčiūnas, O. Skrebinąs, A Nausėdas, A Puzinas, A Čepulis.

Po 15 dol .: H. Petraitis. R Boris, J. Ališauskas, G Repšys, E Vindašienė, J. Mikaila, S. Klevas, A Januška.

Po 10 dol.: kun. A Rubšys, A Bumbulis, Z Martinaitienė, B. Kasakaitis, J. Lukoševičius, P Gluoksnys, J. Plečkaitis, J. Pleinys, M. Tarvydas, V Otto, K Razauskas, S. Maksvytis, V Skabeikis, V Kazlauskas.

Po 5 dol.: R Puodžiūnas, P Norvilas, T Gečienė, J. Astas, Q Siliūnas, J. Mališka, L. Balaišis, M.

Pranaitis, S. Danaitis, V Laniauskas, S Slavickas, V Kyvaitė, K Gudinskas, E Šlekys, K Majauskas.

    Laiškų lietuviams rašinio konkursas baigiasi vasario 16 dieną, tad jau laikas rašyti ir siųsti redakcijai. Premijų skaičių ir didumą nustatys Vertinimo komisija. Apie konkurso temas ir taisykles buvo daug rašyta praėjusiuose numeriuose.

Šio numerio iliustracijos

    Praėjusį rudenį Čikagos Čiurlionio galerijoje buvo suruošta fotografijų paroda. Jos tema -“Paminklai” Eugenijus Būtėnas parodoje dalyvavo su savo nuotraukomis tų Čikagos kultūrinių lietuvių paminklų, kurie prieš keletą metų dėl įvairių priežasčių buvo nugriauti. Šį numerį iliustruojame tomis nuotraukomis. Ypač visus sujaudino dar neseniai nugriauta graži gotiško stiliaus, beveik prieš šimtą metų pastatyta, seniausia lietuvių Šv. Jurgio bažnyčia. Paskutinės iškilmingos Mišios joje buvo 1990 m. birželio 30 dieną. Ne tik parapijiečiai, bet ir kai kurie kunigai bei seselės aplaistė šios bažnyčios grindis ašaromis. Nugriovimo priežastys žmonėms nebuvo aiškios. Jie stebėjosi, gailėjosi, piktinosi.

    Kiti kultūriniai paminklai buvo nugriauti dėl senatvės, bet Šv. Jurgio bažnyčiai senatvė dar buvo pakeliama.

    LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.