Knygos iš Lietuvos

    Kaune eina laikraštis “Garsas” buvusio “Kauno laiko” leidinys. Nors materialiai sunkiai jis verčiasi, bet, atsiradus mecenatų, sugeba net knygą išleisti. Štai šiais metais pasirodė nemaža (per 500 psl.) publicistikos knyga, kurioje sukaupti 1994-1996 metų laikotarpio visi geresnieji straipsniai iš “Kauno laiko” “Garso” ir net keli reikšmingesni iš “Kauno aido’,’ kurį pats Vidmantas Valiušaitis 1988-1989 m. redagavo. Taigi šioje knygoje, pavadintoje “Žygio draugas” yra net aštuonerių metų aprašyti įvykiai ir žmonės nelengvais pokomunistiniais laikais.

    Knyga pavyzdingai iliustruota, net paįvairinta Bernardo Brazdžionio ir kitų kelių poetų eilėraščiais, buvusiuose leidiniuose minėtu laikotarpiu. Knyga įdomi paskaityti visiems. Čia sutelkta kelerių lietuvių tautai reikšmingų metų idėjos, rūpesčiai ir planai.

    ŽYGIO DRAUGAS. Lietuviška publicistika. Sudarytojas ir redaktorius Vidmantas Valiušaitis. Knygos mecenatai: advokatė Daina Kojelytė ir Juozas Kojelis. Algimanto Šileikio meninė priežiūra. Išleido “Garso” leidykla, E Ožeškienės 7, 3000 Kaunas, Kaina nepažymėta.

    SUŠILDYK, ŽIDINY, MANE. Eilėraščiai iš atgimstančios Lietuvos metų.

    Autorius, buvęs pedagogas mokytojas Antanas Gasperaitis, šiąknygą skiria tėvams ir seneliams, išsaugojusiems namų ugnelę sunkiais laikais. Prie tos ugnelės grįžta jis pats (dabar jis kraštotyrininkas), prie jos gali grįžti ir vaikai iš sibirų, amerikų ir kitų pasviečių.

    Aukštaitiška gamta (autorius uteniškis), kaimas, amžinybės šviesa ir ilgesiu apšviestas žmogus, šildąsis prie tyro, ramybės šaltinio.

    Pabėgti, pabėgti greičiau
    į prigimtą savo gimtinę,
    tenai, kur lopšely anksčiau
    blaškiaus iš visų paskutinis.

    Atgulti ant rankų laisvų,
    parpulti, laimingai numirti,
     sugrįžti į grūdą, į sulą klevų,
    senu duonos raugu pavirsti.

    Lengvas, tradicinis eiliavimas. Nuoširdūs išgyvenimų išsisakymai. Antanas Gasperaitis. “Sušildyk, židiny, mane’.’ Poezija. Vilnius, 1996. Ilonos Keršulytės iliustracijos. Kaina nepažymėta.

Alė Rūta.

Atsiųsta paminėti

    Kostas Ostrauskas. KETVIRTOJI SIENA. Kūryba — kritika, Kritika — kūryba. Čikagoje 1996 m. išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 7338 S. Sacramento Ave., Chicago, IL 60629. Tiražas 800. Aplanko piešinys - Stasio Eidrigevičiaus, Knygos apdaila Henrietos Vepštienės. Kieti viršeliai, 190 psl., kaina 15 dol.

    Knygos sudėtis, be abejo, daug kam bus tikra staigmena: kūryba ir kritika! Autorius, tai puikiai nujausdamas, pratarmėje pasiaiškina: “Šioji knyga - kūrybos, straipsnių ir pokalbių rinkinys. Neįprastas derinys? Manau, taip tik atrodo.

    Kai kurie kritikai teigia, kad kritika esanti kūryba, vadinasi - kritikas yra kūrėjas. Tiesa tai ar ne, tikrai ne mažiau pagrindo turi rašytojas, teigdamas, jog jis yra ir kritikas. Žinoma, tai jokia naujiena — nuo seno iki šiandien dažnas rašytojas buvo ir yra taip pat ir kritikas, kartais ne tik literatūros, bet ir apskritai kultūros. O kritika nebūtinai privalo būti vien tik įprastinės recenzijos, straipsniai ar studijos, - ypač platesnės sampratos kritika. Galima ją išreikšti ir kūrybine, šiuo atveju dramatine, forma. Arba bent pabandyti’.’

    Aldona Elena Puišytė. ŠVIESA PRO ERŠKĖTĮ.Eilėraščiai. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius 1995. Dailininkė - Gražina Didelytė. Kieti viršeliai, 244 psl., kaina sutartinė. Knygos pavadinimą gali paaiškinti šis autorės eilėraštis:

    Nušvito mums buitis ši pro erškėtį,
    Verkiau, kol ėmė prieblandoj ryškėti

    Balti žiedai tarp geliančių dyglių.
    Kvapsniu jų čia alsuoti dar galiu

    Kaip tavo žodžių švelnumu, palatų
    Niekybėj budint. Meilę kas suprato?

    Ji lyg žiedai — iš sėklos nemarios
    Naujai nubudo. Kol speigai grūmos,

    Tik ji mus gelbsti su kantrybės duona.
    Varguos stiprybės mūsų sieloms duoda.

    Balti žiedai tarp geliančių dyglių,
    Kvapsniu jų čia alsuoti dar galiu.

    LITUANUS. Vol. 42, Nr. 3, redaguotas Antano Klimo, ir Vol. 42, Nr. 4, redaguotas Dalios Kučėnienės. Išeina 4 kartus per metus. Metinė prenumerata knygynams ir kitoms insdtucijoms — 15 dol., kiuems - 10 dol. Redakcijos ir administracijos reikalais kreipus: Lituanus, 6621 S. Troy St„ Chicago, IL 60629-2913. Tel (773) 434-0706. Faksas (773) 476-5171.

    Zigmas Zinkevičius. THE HISTORY OF THE LITHUANIAN LANGUAGE. Mokslo ir enciklopedijų leidykla, Vilnius 1996. Pro£ Zigmas Zinkevičius paruošė savo “Lietuvių kalbos istorijos” šešių tomų santrauką. Ramutė Plioplytė tą rankraštį išvertė j anglų kalbą. Čia ji pad paaiškina, kaip tas sunkus darbas vyko.

    — 1994 metų balandžio mėn., Z Zinkevičiaus nurodytas, A Balašaitis kreipėsi į mane su prašymu išversti Zinkevičiaus rankraštį “Lietuvių kalbos istorija” Man buvo pasakyta, kad Zinkevičius jau buvo paprašęs visų savo draugų Lietuvoje ir Amerikoje, ir visi jie atsisakė. Jei aš nesutiksiu apsiimti šio darbo, tai ši knyga bus išversta į vokiečių kalbą. Man buvo aišku, kad jeigu ši knyga pasirodys tik viena užsienio kalba, tai ji turi būti anglų kalba. Aš sutikau imtis šio darbo su viena sąlyga - kvalifikuotas istorinis lingvistas turi skaityti korektūras, nes aš nenorėjau viena imtis atsakomybės už vertimo tikslumą, nes pati nesu istorinė lingviste. Kai man pasakė, kad pro£ Schmalsueg’as sutinka korektūras skaityti, tai ir sutikau.

    Bibliotecha Baluca Norvegijoje žada išleisti eilę knygų iš Pabaltijos kraštų ir jie užsakė šią knygą iš Z. Zinkevičiaus. “Bibliotecha Baltica” turėjo rūpinus popieriumi ir vertimu, o lietuviai turėjo surasti lėšų spausdinimui. Vertimo darbas užtruko tris su puse mėnesių. Glaudžiai dirbau su pro£ Schmalsueg’u, ir jis nuvežė užbaigtą vertimą j Lietuvą 1994 m rugsėjo mėn.

    Tuomet prasidėjo vilkinimas ir neatsakymas į mano laiškus, kai jų klausiau apie užmokėjimą už vertimą. Tai tęsėsi pusantrų metų. Tuomet man paaiškino, kad “Bibliotecha Baluca” neteikia lėšų ir kad knyga bus išleista Mokslo ir enciklopedijų leidyklos pastangomis, ir man bus užmokėta Lietuvos įkainiais. Knyga buvo išspausdinta, ir man buvo užmokėta, kai po dvejų metų, jiems pateikiau užbaigtą vertimą. Turiu dar pridurti, kad kai išspausdino knygą, jie pažymėjo, kad turiu autorystės teises angliškam vertimui, tačiau “užmiršo” išspausdinu, kad aš išverčiau šią knygą. Jie man teisinosi, kad buvo dėl “neapsižiūrėjimo”

    Iš Z Zinkevičiaus 1994 X.7 laiško man: “... dabar matau, kad darbą atlikai gerai. Juo (vertimu), ne tik esu patenkintas, bet tiesiog sužavėtas. Mano supratimu, vertimas puikus. Tai sakau ne kaip komplimentą, bet taip iš tikrųjų yra. Nuostabą kelia dar ir tai, kad pajėgei išversti per palyginti labai trumpą laiką. Lietuvoje niekas taip nebūtų galėjęs padaryti. Labai džiaugiuosi ir žaviuosi Tavimi, visiems Tave giriu ”.

Ramutė Plioplytė.

    Knygą galima užsisakyti, rašant Ramutei Plioplytei: 7212 S. Talman Ave., Chicago. IL 60629. Tel. (773) 776-7566. Knygos kaina 15 dol., su persiuntimu — 18 dol. Kas nesiryžta lietuviškai perskaityti visų šešių tomų, galės čia anglų kalba susipažind su tuo dideliu ir įdomiu prof. Zigmo Zinkevičiaus veikalu.