Mielieji Broliai,

    Maloniai nustebau, pradėjęs gauti žurnalą Laiškai lietuviams. Matyt, yra geradarių, kurie rūpinasi lietuviška spauda. Tegul Dievas juos globoja ir stiprina, o aš jiems nuoširdžiai dėkoju.

    Atidžiai perskaitau visus straipsnius, o paskui žurnalą atiduodu į Caritas biblioteką, kad daugiau žmonių galėtų jį perskaityti. Mūsų žmonės mažai prenumeruoja spaudą, vieni iš abejingumo, kiti dėl lėšų stokos, bet mielai skaito laikraščius ir žurnalus bibliotekose. Pas mus jau nuo seniau įprasta, kad bibliotekos prenumeruoja nemažai spaudos.

    Kiekvienas geras žodis yra sėkla. Linkiu ir toliau Jums būti uoliais sėjėjais, o Dievas augins ją žmonių širdyse!

Su pagarba kun. K. Baronas

Gerbiamieji,

    Jums nuoširdžiai dėkoju už suteiktą man galimybę skaityti Laiškus lietuviams. Tai labai didelė dovana ir nauda mums ir vyresniųjų klasių moksleiviams pagilinti žinias. Dar taip daug mums trūksta tikėjimo žinių ir pamokymų. Šis žurnalas padės mums augti ne tik kūnu, bet ir stiprėti dvasios jėgomis. Ir aš, kiek galėsiu, padėsiu.

    Nuoširdžiausi linkėjimai iš Lietuvos. Linkiu Jums daug stiprios sveikatos ir Dievo palaimos reikalingame ir taip svarbiame darbe!

Nuoširdžiai Rita Šimukėnaitė

Mielieji Tėvai,

    Jums visiems geros sveikatos ir Dievo palaimos! Gavęs eilinį Laiškų lietuviams numerį, visada nudžiungu, kaip išvydęs šviesos žiburėlį.

    Su meile ir pagarba arkiv. Sigitas Tamkevičius SJ

    Kaip nueužsisakyti tokio gero religinio žurnalo! Nors mums, kanadiečiams, jis ir brangus, tačiau labai vertingas savo turiniu, aukšto lygio įdomiais straipsniais iš mūsų gyvenimo ir iš Lietuvos.

Dėkoju, Sofija Skučienė

Gerbiamieji,

    Jūsų leidžiamą žurnalą jau skaitome daug metų. Jame randame įdomių straipsnių įvairiomis temomis. Mes visuomet jo nekantriai laukiame ir su įdomumu skaitome. Šiais metais nutarėme ne tik jo prenumeratą sau pratęsti, bet ir užprenumeruoi savo artimiesiems Lietuvoje.

Skaitytoja J. Gedrimienė