Vienoje Afrikos tautelėje kalbėtojui leidžiama tik tiek kalbėti, kiek jis ant vienos kojos gali išstovėti. Gal ir mūsų posėdžiuose bei susirinkimuose būtų pravartu įvesti tokią tvarką.

Mokytojas aiškina mokiniams alkoholio kenksmingumą.

-    Štai žiūrėkite, - sako jis, - čia matote du buteliukus. Viename jų stiprus alkoholis, o antrame paprastas vanduo. Dabar atidžiai sekite, ką aš darysiu.

Mokiniai susidomi. Mokytojas paima iš dėžutės kirminą ir įmeta į stiklinę su vandeniu. Kirminas gerai jaučiasi ir smagiai plaukioja. Paskui jis išima kirminą iš vandens ir įmeta į stiklinę su alkoholiu. Aišku, kirminas tuoj nudvesia. Tada mokytojas klausia:

-    Ką jums šis įvykis parodo?

Po trumpos tylos Mykoliukas atsiliepia:

-    Tai parodo, kad reikia gerti daug alkoholio, norint neturėti kirminų.

-   Ačiū, teta už dovaną, - sako Sauliukas.

-    Neverta dėkoti, mano mielas vaikuti, nusišypso teta.

-    Ir aš taip manau, bet mama liepė.

Ūkininkas nustebęs žiūri, kaip jauna melžėja girdo karvę primelžtu pienu.

-    Klausyk, ką jūs darote!?

-    Man atrodo, kad pienas labai skystas, tai nusprendžiau grąžinti jį perdirbti.

Elzytei senelė pasakojo, kad, kai ji buvo maža, dar nebuvo televizijos.

Ketverių metų Elzytė, kiek patylėjusi, paklausė:

-    Senele, tai ką jie išjungdavo, kai tu būdavai negera?

Mažasis Jurgutis Kalėdų proga gavo būgną dovanų. Po kiek laiko motina ir sako iš darbo parėjusiam tėvui:

-    Aš manau, kad mūsų kaimynas nelabai patenkintas, kad Jurgutis muša būgną.

-    O kodėl tu taip manai?

-    Šiandien po pietų kaimynas nei iš šio, nei iš to padovanojo Jurgiui peilį ir patarė pažiūrėti, kas to būgno vidury yra, kad jis toks garsus.

Pasiruošęs eiti į balių, vyras šaukia žmonai:

-    Klausyk, ar tu pagaliau baigsi rengtis? Žmona, iškišusi galvą iš miegamojo, supykusi

atsako:

-    Aš jau pieš valandą tau sakiau, kad baigsiu per porą minučių!

Tėvas klausia dukterį, ar ji tekėsianti už to - vaikino, kuris jai peršasi.

-    Ne, tėveli, netekėsiu. Kaipgi aš galėčiau palikti mamytę? Man jos gaila.

-    O, čia tai ne kliūtis, dukrele. Gali tekėti ir pasiimti kartu su savim mamytę