Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS SJ

Giminystės vardai

     Apie giminystės vardus jau esame rašę prieš keletą metų. Žinoma, ne visi tai prisimena, ne visi yra skaitę. Vis atsiranda vienas kitas, prašydamas apie tuos vardus paaiškinti. Čia beveik pažodžiui perspausdiname iš “Gimtosios kalbos" (1965 m., Nr. 1, 2, 3-4) Pr. Skardžiaus rašinį apie mūsų giminystės vardus. Kai kurie čia pateikti giminių pavadinimai kai kam gali atrodyti keisti, neįprasti, niekad negirdėti, bet manome, kad Lietuvos kaime ir dabar galima užtikti juos visus vartojant. Gal tik vienas kitas jau yra pasenęs ir žmonių užmirštas, pvz., avynas, laigonas, šeirys. Iš pateiktų žodžių matome, kad tam pačiam giminystės ryšiui išreikšti kartais yra keli pavadinimai. Vieni jų labiau vartojami vienoje tarmėje, kiti - kitoje.

     Giminystės ar su giminyste susijusių vardų, bendrai dar gentinvardžiais vadinamų, mes turime gana daug: vieni iš jų yra didžiai seni; kiti jau gerokai pakitėję ir tik iš dalies berodo gilesnę senovę; treti įvairiais laikais buvo naujai sudaryti, ir pagaliau dalis iš jų yra paskolinta iš kitų kalbų. Šnekamojoj žmonių kalboj kartais vienas ir tas pats giminystės atstovas bent keliais vardais vadinamas, arba priešingai, vienas ir tas pat žodis turi bent kelias giminystės reikšmes. Taigi dabartiniais laikais, kada senesni giminystės ryšiai jau daug kur yra atsipalaidavę ir dėl to netekę savo ankstyvesnės svarbos, daug kam yra nebelengva susigaudyti giminystiniuose santykiuose, o dar sunkiau prireikus tolimesnius giminystės atstovus vienus nuo kitų skirti ir juos tiesioginiais vardais vadinti. Todėl čia pateikiama visa eilė būdingesnių mūsų pačių darybos giminystinių vardų.

Anyta-os,vyro motina; mother-in law. augintinis,-ė, paimtas auginti svetimas vaikas; foster child, fosterling.

avynas,-aimotinos brolis, dėdė; mother's bro-ther, uncle.

Brolaitis,-ėbrolio sūnus, brolio duktė. Žr. brolėnas, brolėčia.

brolava,-os(ir broliava,-os), brolių giminystė. Žr. brolystė.

brolėčia,-ios, brolio duktė, brolaitė; niece. brolėnas,-ai 1. brolio sūnus; brother's son, nephevv; 2. pusbrolis (žr.).

broliavaikis,-iai(ir brolvaikis,-iai), brolio vaikas; brother’s child, nephew. Žr. brolėnas.

brolienė, -ės,brolio žmona; brother's wife, sis-ter-in-law.

brolystė,-ės,brolių giminystė, brolava; brother-hood.

Dėdė,-ės,tėvo ar motinos brolis; uncle. dėdėnas,-ai, dėdės sūnus; uncle's son.

dėdienė,-ės,dėdės žmona; uncle's wife, aunt. dieveraitis,-čio, dieveries sūnus. Žr. dieverėnas.

dieverė,-ės,dieverę, vyro sesuo. Žr. moša. dieverėčia,-ios, dieverės duktė; daughter of brother-in-law.

dieverėnas,-ai,dieverės sūnus; son of brother-in-law.

dieverienė,-ės,dieveries žmona; wife of hus-band's brother; sister-in-law.

dieverija,-ijos,vyro broliai; husband's brothers.

dieveris,-ies,dieverį, vyro brolis; husband's brother, brother-in-law.

dukraitė,-ės,dukters duktė, anūkė; grand-daughter.

dukterėčia,-ios,brolio ar sesers duktė, brolėčia, seserėčia; niece.

dukterėnas,-ai,dukters sūnus; grandson. Žr. vaikaitis.

dvyniai,-ius,du tuojau vienas po kito tos pačios motinos pagimdyti kūdikiai, dvynukai; twins.

dvynys,-ė,kas gimęs kartu su kitu, dvynukas; twin.

dvynukas,-ė,žr. dvynys, dvyniai.

Giminaitis,-ė,tos pačios giminės žmogus, giminietis, gentis; kins-man, kins-woman, relative, bloodrelation.

giminė,-ės, giminę1. giminaičiai, šeima, padermė, karta; relatives, family, ancestry, lineage. 2. giminaitis (žr).

giminystės,gimininė sąsaja, giminiškas artimumas; relationship, kinship.

gimtadienis, -io,žr. gimtuvės, gimtuvės,-ių, 1. gimimo diena, gimtadienis; birthday. 2. gimtadienio šventė, iškilmė, puota ta proga.

Įbrolis,-io,brolio teisėmis įvaikintas svetimas bernaitis; step-brother.

įdukra, -os(ir įdukrė, įdukterė), įdukrinta, dukters teisėmis prisiimta svetima mergaitė; foster-daughter.

įmotė,-ės,netikra motina, svetima, vaiką įsisūnijusi ar įsidukrinusi moteris; foster-mother.

įseserė,-ės,sesers teisėmis įvaikinta svetima mergaitė; step-sister.

įsūnis,-io,sūnumi priimtas, įsūnytas svetimas vaikas; foster-son.

įtėvis,-io,netikras tėvas, svetimą vaiką įsisūnijęs, ar įsidukrinęs vyras; foster-father.

įvaikis,-io,prisiimtas (įsūnytas ar įdukrintas) vaikas; adopted child, foster-child.

Laigonas,-ai(arba laiguonas,-ai), žmonos brolis, svainis; brother-in-law.

Marti,-čios, marčią,(uošvių namuose gyvenanti) sūnaus žmona; daughter-in-law.

moša,-os,vyro sesuo; husband's sister, sister-in-law.

mošėnas,-ai,mošos vyras; sister’s-in-law hus-band.

našlaitis,-ė,vieno ar abiejų tėvų netekęs vaikas; orphan.

našlys,-ė(arba šeirys, -ė), vyras, kurio žmona mirusi, arba moteris, kurios vyras miręs, widower, widow.

nuotaka,-os,tekanti moteris, jaunoji; bride.

palikuonis,-ies, palikuonį,po tėvų palikęs sūnus arba palikusi duktė; descendant.

pamotė,-ės,netikra motina, tėvo žmona jo vaikams iš ankstesnių santuokų; stepmother.

patėvis,-io,netikras tėvas, motinos vyras jos vaikams iš ankstesnių santuokų; stepfather.

pobrolis,-io,netikras brolis, pusbrolis, patėvio ar pamotės sūnus iš ankstesnių santuokų; step-brother.

Pobrolisskirtinas nuo pabrolis (arba pa-brolys) jaunavedžių palydovas, pajaunys.

podukra,-os,netikra duktė žmonos ar vyro duktė iš ankstesnių santuokų; stepdaughter.

podukraitė,-ės,vaikaičio,-ės (sūnaičio, dukraitės) duktė; greatgranddaughter.

posenolė,-ės,vieno iš senolių sesuo; great-aunt. posenolis,-io, vieno iš senolių brolis, tėvų dėde; great-uncle.

poseserė,-ės,netikra sesuo, patėvio ar pamotės duktė iš ankstesnių santuokų, pusseserė; stepsister, half-sister.

posūnaitis,-čio,vaikaičio (sūnaičio) sūnus; greatgrandson.

posūnis,-io,netikras sūnus, žmonos ar vyro sūnus iš ankstesnių santuokų; stepson.

povaikis,-io,netikras vaikas, posūnis ar podukra; stepchild.

preikšas,-ai,antras į našlės namus nuėjęs vyras, užkurys.

prosenelė,-ės,senolės motina, prosenelė; great-grandmother.

proseneliai,-ių,senolių tėvai, proseneliai; great-grandparents.

prosenolis,-io,senolio tėvas, prosenelis; great-grandfather.

protėvis,-io,tėvo tėvas, senolis; ancestor, fore-father.

provaikaitis,-io,vaikaičio vaikas; great-grand-child.

pusbrolis,-io,1. dėdės ar tetos sūnus, brolėnas; cousin. 2 pobrolis (žr.).

pusseserė,-ės,1. dėdės ar tetos duktė; (female) cousin. 2. poseserė (žr.).

Santuoka,-os,susituokimas, susituokelių gyvenimas; married life, marriage.

senolė,-ės, tėvo ar motinos motina, senelė; grandmother.

senoliai,-ių,tėvų tėvai, seneliai; grandparents.

senolis,-io,tėvo ar motinos tėvas, senelis; grandfather.

seserėčia,-čios,1. sesers duktė; niece. 2. pusseserė (žr.).

seserėnas,-ai,sesers vaikas, sesers sūnus, seseraitis, seserynas; sister's child, sister's son, nep-hew.

seserystė,-ės,seserų giminystė; relationship of sisters, sisterhood.

seservaikis,-io,sesers vaikas, seseraitis, seserėnas; sister's child.

sūnaitis-čio,sūnaus sūnus, vaikaitis, anūkas; grandson.

sūnėnas,-ai,brolio ar sesers sūnus; sūnaus ar dukters sūnus.

sutuoktuvės,-ių,susituokimas, tuokimosi iškilmės.

sužadėtuvės,-ių,susižadėjimas, susižadėjimo iškilmės.

sužieduotuvės,-ių,susižiedavimas, susižiedavi-mo iškilmės, žiedynos.

svainė,-ės,žmonos sesuo; sister-in-law. svainija,-jos, visi svainiai ir svainės kartu.

svainis,-iai,1. vyro ar žmonos brolis; brother- in-law. 2. sesers vyras. 3. žmonos ar vyro sesers vyras.

šeiry s,-ė,žr. našly s,-ė.

šešūras,-ai,vyro tėvas; father-in-law.

Tekėti,eiti už vyro; to marry, to join (a wo-man;) to a man as his wife. Paprastai tik moterys teka, o vyrai veda (žr. vesti).

tekybos,-ų,tekėjimas, ėjimas už vyro.

teta,-os,tėvo ar motinos sesuo; aunt.

tetėnas,-ai,tetos sūnus; tetos vyras.

uošvė,-ės,žmonos motina; mother-in-law .

uošviai,-ių,žmonos tėvai. uošvienė,-ės, uošvio žmona.

uošvija,-ijos,uošviai, uošvių namai, uošvynė.

uošvis, -iai,žmonos tėvas; father-in-law.

užkurys,-iai, žr. preikšas, vaikaitis,-ė,vaikų vaikas (anūkas); grandchild. vaikystė,-ės, vaiko amžius; vaikų giminystė su tėvais.

vedybos, -ų,vedimas, žmonos ėmimas.

vesti,imti žmoną (kalbant apie vyrą); to marry, to join (a man) to a woman as her husband, to take a wife. Plg. jis jau vedė, yra vedęs (jis jau gavo, turi žmona).

žentas,-ai,dukters vyras; son-in-law.

žmona,-os,ištekėjusi moteris, pati; wife.