Laiškų lietuviamsrašinių konkursas

    Konkurso rašiniui siūlome pasirinkti kurią nors iš šių temų: 1. Kas padeda ir kas kliudo sugyventi su kitais. 2. Kaip nugalėti savo perdėtą išdidumą. 3. Ar nuolankumas yra silpnybė? 4. Kaip reaguoti į apkalbas. 5. Kaip vertinti pasiteisinimą: “Ne mano kiaulės, ne mano pupos”. 6. Ar sutinkate su teigimu, kad dora neįmanoma be tikėjimo? 7. Koks turėtų būti šių dienų kunigas. 8. Kaip žiūriu į Lietuvos ateitį.

    Konkurse gali dalyvauti ir suaugusieji, ir jaunimas. Jaunimui priklausys tik vidurinių ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Jie būtinai turi pažymėti, kad rašinys skiriamas jaunimo grupei.

    Straipsnio apimtis - apie 6 mašinėle rašyti puslapiai, jaunimo gali būti trumpesni. Straipsnis pasirašomas slapyvardžiu, į atskirą vokelį (ant kurio užrašomas tik slapyvardis) įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką ir siunčiamas redakcijai šiuo adresu: Laiškai lietuviams, 2345 W. 56th St., Chicago, IL 60636, USA. Rašiniai turi pasiekti redakciją iki 1998 m. vasario 16 dienos. Premijų didumą ir skaičių nustatys Vertinimo komisija.

    Jau dabar laikas pasirinkta tema parašyti straipsnį ir siųsti redakcijai.

Redakcijos pranešimas

    Dar kartą prašome, kad, keisdami adresą, tuoj mums praneštumėte. Dažnokai gauname atgal prenumeratoriaus nesuradusi žurnalą su pastaba, kad reikia už sugrąžinimą primokėti 50 centų. Kartais per savaitę susidaro net keli doleriai, o per metus, keli šimtai. Paštui taip pat nepranešta apie adreso pasikeitimą. Siųsdami savo naują adresą, parašykite ir senąjį.

    Labai mums palengvintumėte darbą, jeigu laiku susimokėtumėte prenumeratos mokestį - 20 amerikietiškų dolerių. Neiųskite nei kanadiškos, nei australiško's valiutos. Užsakydami žurnalą naujam skaitytojui, pažymėkite, kad tai naujas.

    Į Lietuvą ir kitas šalis prenumeratos nepadidiname, nors mums tai ir nuostolinga, bet nors dalį to nuostolio atlygina skaitytojai, prie savo prenumeratos pridėdami vieną kitą dolerį. Už tai jiems nuoširdi padėka.

    Mums yra malonūs skaitytojų pagyrimai, bet laukiame ir papeikimų — kritikos, nes tai padėtų žurnalą gerinti ir tobulinti.

    Atsiprašome už nesklandumus, kurie dažniausiai kyla dėl to, kad redakcijoje dirba tik vienas asmuo, o administratorė turi savo darbą atlikti tik atspėjamu nuo kitų užsiėmimų laiku. Laukime ir prašykime Dievą kad ateityje ši nemaloni problema kaip nors būtų išspręsta.

    Labai malonu, kad skaitytojai pasisiūlo bendradarbiauti, deja, tie pasisiūlymai dažnai ir lieka tik pasisiūlymais. Laukiame įdomių, aktualių straipsnių, nes medžiagos trūksta. Visiems bendradarbiams didžiausia padėka.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.