CHIARA LUBICH

"Todėl mes be paliovos dėkojame Dievui, kad, priėmę mūsų paskelbtąjį Dievo žodį, jūs priėmėte jį ne kaip žmogaus žodį, bet, kas iš tikro yra,- kaip Dievo žodį, kuris ir veikia jumyse, tikintieji” (1 Tęs 2, 13).

     Tas sakinys yra paimtas iš Pauliaus pirmojo laiško tesalonikiečiams. To laiško įžanga, iš kurios tie žodžiai paimti, yra pilna garbinimo, dėkingumo ir džiaugsmo: garbinimo Dievo už visas malones, kurių jis tesalonikiečiams teikė, ir džiaugsmo, matant, kaip jie tas malones priėmė.

     Tarp kitų tos malonės veikimo būdų apaštalas pabrėžia du. Pirmiausia, kad tesalonikiečiai priėmė šv. Pauliaus mokymą ne kaip žmogaus, bet kaip Dievo veikimą. Čia yra aiškus liudijimas tos antgamtinės šviesos, kuri, šv. Pauliaus mokymu, rodo nuostabiausiai pasireiškiančią Dievo tiesą, jo gailestingą meilę.

     Čia taip pat yra aiškus liudijimas to tesalonikiečių atvirumo ir pasiryžimo Evangeliją priimti (1, 3; 2, 2). Dievas apsireiškia nuolankiems, kurie nesivadovauja tik savo talentais ir sugebėjimais. Tesalonikiečiai nepriskyrė Dievo žodžių svarbumo sugebėjimams tų apaštalinių tarnų, kuriuos Dievas naudojo savo žodžiui garsinti.

     Užtai tikėjimo dovana tesalonikiečiuose buvo veikli. Jie pasidarė sekėjais ne tik Pauliaus ir Viešpaties (1, 6), bet tapo pavyzdžiu net visiems Makedonijos ir Achajos tikintiesiems (1, 7).

     O tokio tikėjimo kitas aspektas gali paskatinti nenugalimą pasiryžimą. Jis duoda mums ir geresnį Dievo žodžio supratimą, sužadina troškimą tuoj veikti ir pagal tą žodį gyventi.

     Kaip mes galėtumėm gyventi pagal čia mąstomus žodžius? Stengdamiesi gyventi pagal Dievo žodį visuomet, visose aplinkybėse ir sąlygose be išimties, kaip Jėzus mokė. Tą mokymą nesiliaujančiai dabar tęsia jo Bažnyčia ir mūsų laikų apaštalai.

     O kaip mes reaguojame į mums duodamą tokį šviesos gausumą? Ar kartais mes nežiūrime į Bažnyčios mokymą, lyg jis būtų žmogiškas, menkindami jį ligi tokio lygio, kuris būtų mums patogus ir labiau derintųsi prie esamo laiko galvojimo ir filosofavimo. Žinoma, tada Bažnyčios mokymo galia neduotų mums šviesos.

     Bet mes galime taisyti tokį iškrypusi palinkimą. Grįžkime prie tokio galvojimo, kurio mus moko šv. Paulius, tai yra priimkime tuos mokymus kaip Dievo žodį, neužmiršdami, kad Jėzus savo Bažnyčioje mums kalba ir vadovauja. Tik tada Žodis galės mumyse nešti tuos atsinaujinimo vaisius, kuriems Jėzus ir atėjo.

     Čia mąstomų žodžių komentarai gali padėti mums vadovautis jais kasdienos gyvenime. Jais stengiasi vadovautis jau daugiau kaip 14 milijonų žmonių pasaulyje. O tų žodžių komentarai pasiekia juos per spaudą, radiją ir televizijos programas.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius