religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1997 / GRUODIS - DECEMBER / VOL. XLVIII, NO. 12

Į BETLIEJŲ

361

 Ramunė Pakalnytė

KAI SKAMBA VARPAI...

363

 kun. K.J. Ambrasas SJ

DIDŽIOSIOS DORYBĖS

365

 Birutė Žemaitytė

AR SVIESTI Į KUNIGĄ AKMENIU?

369

 Juozas Vaišnys SJ

EILĖRAŠČIAI

372

 Teofilija Žemaitytė

KŪČIŲ VAKARO KRAUJAS

373

 Vytautas Čaplikas

KAS DĖJOSI PASAULYJE PRIEŠ KRISTAUS GIMIMĄ

376

 kun. K.J. Ambrasas SJ

PRIIMKIME DIEVO ŽODĮ

377

 Chiara Lubich

JAUNOJI JAUNIMO SĄJUNGA

378

 Antanas Saulaitis SJ

VEDYBINIO GYVENIMO PERIODAI

381

 Viltautė Pocienė

TAUTA IR ŠEIMA

383

 Stasys Masionis

KALBA

386

 Juozas Vaišnys S J

LIETUVA

387

 Aldona Puišytė

TĖVYNĖJE

388

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

391

 Red.

TRUMPAI

392

 Juoz. M.

1997 METŲ TURINYS

394

 

Šis numeris iliustruotas kalėdiniais įvairių dailininkų piešiniais. Viršelio piešinys - dail. Gražinos Didelytės.
Skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

Visiems mūsų skaitytojams, rėmėjams ir bendradarbiams šių prasmingų švenčių proga maldaujame prieš du tūkstančius metų užgimusj dieviškąjį Kūdikėlį suteikti tikro kalėdinio džiaugsmo ir laimingų ateinančių metų.

Redakcija, Administracija ir Leidėjai

LAIŠKAI LIETUVIAMS (USPS 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.