Religinis konkursas

     Prel. Juozas Prunskis skiria 5.600 dol. premiją krikščionybės idealų ugdymui. I. projektas. Krikščionybės idealų ugdymas kasdienybėje: seminaras ar paskaitų ciklas, skirtas katekistams, religijos dėstytojams, jaunimo vadovams, jaunoms šeimoms ar profesinėms grupėms. Konkurso komisijai atsiųsti: 1. programų metmenis; 2; vadovų sąrašą, kvalifikacijas bei pasiruošimą vykdomai programai: 3. numatytą programos vietovę ir dalyvių grupės sudėtį (profesinę, jaunimo) bei skaičių; 4. finansinę sąmatą; 5. dalyvių apklausos - anketos pavyzdį: 6. programą įvykdžius - dalyvių apklausos duomenis. II. veikalas. Trumpi Šv. Rašto mąstymai kiekvienai dienai, pagal liturginius laikotarpius. Mašinėle išpausdinti, dar neišleisti.

     Projektas ar veikalas pasirašomas slapyvardžiu. Atskirame užklijuotame voke pridedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Konkurso medžiagą reikia siųsti iki 1997 m. rugsėjo 1 d. šiuo adresu: Sisters of Immaculate Conception, Religinis konkursas, 600 Liberty Highvvay, Putnam, CT 06260

     “Laiškų lietuviams konkursas” baigiasi vasario 16d., tai jau laikas siųsti redakcijai savo rašinius. Vertinimo komisija (Juozas Masilionis, Marija Aldona Jurkutė ir Aldona Šmulkštienė) jau pasiruošę skaityti ir premijuoti jūsų atsiųstus straipsnius.

     Svarbus pranešimas. Nors keletą kartų praėjusiuose numeriuose esame rašę, kad nuo sausio 1 dienos prenumeratos mokestis bus 20 dol., bet kai kurie dar atsiunčia tik 15 dol. Taip pat ne kartą prašėme, kad niekas nesiųstų nei kanadiškų, nei australiškų dolerių, to tik JAV, bet vis dar pasitaiko vienas kitas, kuris į tai nekreipia dėmesio. Iškeitę tuos pinigus į JAV dorelius, mes dažnai gauname tokią sumą, kurios nepakanka prenumeratai.

     Bijome, kad šiais metais gali taip gerai nepasisekti konkursas, nes iki šiol dar esame gavę tik keletą straipsnių, kurie, atrodo, nepretenduos į premijas. Žinoma, dar laiko šiek tiek yra. Gal ne visi sužinojo apie šį konkursą. Esame nusiuntę skelbimus keturiems laikraščiams ar žurnalams, išeinantiems Lietuvoje, bet tik du skelbimus įdėjo (“Dienovidis” ir “Caritas”), jiems esame labai dėkingi. Kai kuriems gal ir šių metų temos buvo per sunkios, nors mums taip neatrodė. Netrukus skelbsime ir naują konkursą, parinkdami lengvesnes ir įdomesnes temas. Mūsų temos per tiek daug metų jau išsisėmė. Tik dar kartą primename, kad nerašytumėte straipsnių eilėmis. Tokie rašiniai labai juokingai atrodo ir, be abejo, nebus premijuoti, nebus nė spausdinami.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.