Vertingos dvi knygos, išleistos Lietuvoje

     Pirmoji - išeivijoj gerai žinomo žurnalisto Juozo Kojelio publicistinių straipsnių stambi knyga — “Iš nakties j rytą”. Tai per kelis dešimtmečius įvairioje periodikoje išbarstytų straipsnių politinėmis, kultūrinėmis temomis knyga. Straipsniai reikšmingi, ypač kai surinkti į vieną, nes juose išryškėja vaizdas mūsų, prievarta iš Tėvynės išėjusių, nostalgiškos ir sąmoningos veiklos bei kūrybos; vaizdas mūsų darbų ir kovų, kad Lietuvos vardas ir jos skriaudos pasaulio nebūtų užmirštos ir kad lietuvių kelias iš okupacijų nakties į laisvės rytą sutrumpėtų. Autoriui pavyksta atskleisti priverstinių išeivių daugybę sunkumų, problemų, darbų ir siekių, pagaliau ir laimėjimo: laisvė jau nebe svajonė, o realybė.

     Straipsnių kalba taisyklinga, stilius — beveik kaip literato (nors autorius ne lituanistas, o baigęs lotynų, graikų kalbų studijas), taigi knygą skaityti lengva ir malonu.

     Juozas Kojelis“Iš nakties į rytą”, straipsnių rinkinys. Redaktorius — Vidmantas Valiušaitis. “Garso ” leidykla, 3000 Kaunas, E. Ožeškienės g 7. Dailininkas Dainius Kairaitis. Tiražas 2.000 egz. Kaina nepažymėta.

Kauno Jėzuitzų gimnazijos biblioteka Perkūno name.

     Antroji knyga - ne mažesnės reikšmės, tik skirtingos temos ir labiau istorinės-mokslinės linkmės. Kukli knygelė iš paviršiaus (apie 150 pusi.), tačiau joje nemažai istorinės medžiagos mokytojų paruošimo klausimais: naujas pedagoginis institutas, jo vadovai, programos, studentai, idealistinė kryptis... Tai apie Klaipėdoje 1935 m. atidarytą pedagoginį institutą, apie pradinį (1935-1939) laikotarpį. Tas institutas dabar Vilniuje, gavęs universiteto vardą. Jo mokslinė-auklėjamoji veikla buvo prasidėjusi Klaipėdoj, iš ten vokiečių—nacių išstumta, tęsė veiklą Panevėžy — trumpam laikui, galiausiai įsitvirtino Vilniuje.

     Įžvalgi, kruopšti pedagogė-mokslininkė Ona Tijūnelienė knygon sukaupusi daug autentiškos medžiagos iš buvusių Klaipėdoj instituto lektorių, administratorių ir studentų, kurią vykusiai susistemino, aiškiaį knygoje išdėstė. Yra kiek nuotraukų, yra gyvų liudininkų laiškų, atsiminimų bei archyvinės instituto medžiagos; mokslininkė O. Tijūnelienė iš to visko padarė išvadas, kodėl toks institutas Lietuvoje 1935 m. atidarytas (siekiant krašte geresnio, modernesnio švietimo), kaip jis veikė (demokratinėj ir idealistinėj Vakarų kultūros šviesoje), ko pasiekė (išugdė būrį pažangių mokytojų), koks jo likimas (nemažai lektorių ir naujų mokytojų per okupacijas nukentėjo - Sibire ir kitaip). Aiški išvada: jei ta pedagoginė įstaiga panašiai veiks ir toliau, gali duoti Lietuvai idealių mokytojų ir pedagogikos bei lituanistikos mokslininkų. Su knyga susipažinti būtų naudinga pedagogams, istorikams ir tų sričių studentams. Knygoj, tarp kitų lektorių, minimas ir dail. Br. Murinas - buvęs čikagiškis.

Ona Tijūnelienė — “Mokytojų rengimas Respublikos pedagog. institute”. Klaipėda 1935-1939 m., Klaipėdos universiteto leidykla, 1996m. Tiražas 300 egz.

Alė Rūta