Nuoširdžiai dėkojame Laiškų lietuviams rėmėjams

1000 dol. aukojo Lietuvių Fondas.

520 dol. aukojo A. Sutkuvienė.

Po 80 dol.: J. Kučingis, B. Jankauskas.

60 dol. - A. Lesevičius.

Po 30 dol.: I. Budrys, P. Raulinaitis, M. Vilutis, L. Kriaučeliūnas, A. Jašmantas, J. Janonis, I. Laisvėnaitė, K. Lietuvninkas, A. Pažiūra, J. Stankus, O. Remeikienė.

Po 25 dol .: H. Bagdonas, A. Lauraitis.

Po 20 dol.: M. Venskus, J. Petronis, N. Bikulčius, R. Taunys, M. Gelažius, M. Vasiliauskas, M. Žemaitis, O. Norkus, N. Sumskis, K. Valiuškienė, I. Kairys, A. Valavičius, F. Lekutis, J. Raulinaitis, T. Siaurusaitis, I. Jasys, V. Valantinas, V. Stančius, V. Lesniauskas, O. Matusaitis, S. Prialgauskienė, R. Reinytė, V. Aviža. V. Udrys, E. Jasaitis, S. Bublienė, V. Šoliūnas, P. Gruodis, M. Laucis.

17 dol. - M. Skema.

Po 15 dol. : S. Riškienė, J. Jarašius, F. Tarulis, S. Šatas, A. Juodvalkis, S. Kavaliūnas, B. Žemaitis, S. Martišauskas, I. Smalstys, M. Šeduikis.

Po 10 dol.: K. Rožanskas, O. Abromaitienė, H. Černius, H. Milaknis, A. Balčytis, T. Zailskas, V. Aukštuolis, K. Stasiulis, O. Mažionytė, V. Prunskis, P. Murinas, J. Smilga, V. Švabas, A. Matulionis, V. Sinkus, D. Bilaišis, K. Linkus, A. Lauraitis, B. Kelmelis, S. Kazlas, M. Kapočius, A. Plioplys, V. Siliunas, A. Garkunas, K. Almenas, J. Stankus, P. Zaranka, T. Lesniauskas, M. Kapačinskts, B. Rygertas, A. Rudis, E. Gaška, D. Cipkus, S. Smalinskas, E. Arlauskas, L. Velunas, T. Bogušas, A. Janušis, H. Laucius, J. Latvys, V. Mitkus, B. Kruopis, I. Oksas, P.Sirutis, A. Rejeris, T. Markevičius, A. Sandargas, V. Biliūnas, C. Masaitis, E. Kiela, N. Gailiūnienė, J. Lašinskas, S. Žilevičius, L. Paulavičius, E. Vilkas, P. Pagojus, G. Šaulys, D. Jakas, A. Underys, S. Zeikus, E. Žilionis, V. Naudžius, S. Vaškys, K. Miliūnas, O. Šilėnas, M. Arštikys, A. Pocius, V. Kazlauskas, A. Stankaitis, A. Čaplėnas, R. Šilgalis, B. Strikauskas, S. Laniauskas, J. Vadopalas, G. Reškevičius, M. Ališauskas, E. Kelečius, D. Neverauskas, A. Kerelis, B. Jakniunas, A. Rimkus, T. Alenskas, D. Mikoliūnas, E. Pagirys, R. Malela, R. Čepulis, I. Ignaitienė, A. Lipčienė, B. Stravinskis, F. Rajeckas, A. Karaliūnas, A. Sekonis, S. Bakšys, V. Račiūnas, A. Pakštys, K. Valaitis, kun. J. Bacevičius, A. Gylys, K. Ratavičius, J. Ringus, K. Markus, B. Tamošiūnas, J. Mikulionis, I. Beinarauskas, Z. Martinaitienė, A. Padvoiskis, O. Rugelis, A. Lietuvninkas, B. Bubnys, V. Janulaitis, B. Kašinskas, D. Zuraitis, M. Baras, kun. A. Goldikovskis, J. Paronis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.