religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1997 / KOVAS - MARCH / VOL. XLVIII, NO. 3

GAILESTINGOSIOS MEILĖS NELOGIŠKUMAI

73

 Algirdas Paliokas SJ

DANGIŠKASIS LIETUVOS GLOBĖJAS

77

 Juozas Vaišnys SJ

KRISTAUS GUNDYMAS

82

 kun. K.J. Ambrasas SJ

EILĖRAŠČIAI

84

 Teofilija Žemaitytė

PO ŽEMĖM - UŽGESUSIOS AKYS

85

 Polina Sarapinienė

BIRŽAI

89

 Juozas Vaišnys SJ

MALDOS UŽ GYVUS IR MIRUSIUS

90

 Jadvyga Vilčinskaitė

ATGAILA IR TIKĖJIMAS

92

 Chiara Lubich

ALKSTANTĮ PAVALGYDINTI

93

 Mindaugas Martinaitis

SVEIKA MARIJA

94

 Vytautas Ceplinskas

ATGARSIAI

96

 Dariaus mama

ĮVAIRYBĖS

98

 Viktoras Jautokas

ŠEIMA PAVOJUJE

100

 Dijana Kančienė

KALBA

102

 Juozas Vaišnys S J

TĖVYNĖJE

104

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

106

 Red.

TRUMPAI

107

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš Biržų miesto. Viršelio piešinys - dail. Gražinos Didelytės.
Skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus. Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (USPS 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.