□ Pop. Jonas Paulius II spalio 2-6 d. lankėsi Brazilijoje, kur pirmininkavo pasauliniam susitikimui su šeimoms. Brazilija - tai didžiausia pasaulyje katalikiška valstybė.

□ Amerikos lietuvių katalikių moterų sąjungos 47-sis suvažiavimas įvyko rugpjūčio 22-23 d. Grand Rapids, MI. Centro valdybai daug metų pirmininkauja Dalė Murray.

□    Rumunijos vyriausybė, paraginus pop. Jonui Pauliui II, 1997 m. spalio mėn. pažadėjo padėti graikų apeigų katalikams atgauti apie 2000 bažnyčių ir kitokią nuosavybę, konfiskuotą po 1984 m. Nemažą šių nuosavybių dalį komunistai perdavė tada stačiatikių Bažnyčiai.

□ Vysk. M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio nariai ragina Lietuvos visuomenę iš anksto pradėti ruoštis M. Valančiaus 200 m. gimimo sukakčiai, kuri bus minima 2001 m. vasario mėn.

□    Vygantas Malinauskas, 1997 m. Palangos konferencijoje naujai išrinktas Ateitininkų federacijos pirmininkas, lapkr. 7-9 d. dalyvavo Ateities savaitgalio programoje Lemonte, II, ir skaitė pranešimą “ateities vizija ateitininkams Lietuvoje”.

□ Rugsėjo mėn. Kaune ir Vilniuje buvo paminėta šv. Petro Kanizijaus 400-jų mirties metinių sukaktis. Prof. kun. P. Rabikauskas SJ skaitė pranešimą “Šv. Petro Kanizijaus reikšmė Lietuvai”. Šv. Petras Kanizijus lotyniškai parašė didįjį ir mažąjį katekizmus. Jo latviškas ir gudiškas vertimai buvo išspausdinti 1558 m. Vilniuje. Yra žinių, kad apie tą patį laiką buvo išspausdintas ir Kanizijaus katekizmo neišlikęs lietuviškas vertimas, taigi - bent keletą metų prieš 1595 m. kan. M. Daukšos išverstą Ledesmos “Katekizmą”.

□ Lapkričio 9 d. Kaune, Prisikėlimo bažnyčioje, kuri bolševikų buvo paversta radijo detalių gamykla, dabar atnaujintoje, buvo laikomos pirmos šv. Mišios, jas laikė arkiv. Sigitas Tamkevičius.

□ Rugsėjo 10 d. Novosibirske buvo pašventinta neseniai pastatyta katalikų katedra. Drauge su Sibiro apaštališkuoju administratoriumi vysk. Joseph Werth SJ šv. Mišias koncelebravo europinės Rusijos dalies apaštališkasis adm. arkiv. Tadeusz Kondrusievvicz, vyskupai iš Italijos, Slovakijos, Ukrainos, Šveicarijos ir Aliaskos. Tarp maždaug 100 kunigų, atvykusių iš užsienio, buvo ir gen. jėzuitų vyresnysis kun. Peter Hans Kolvenbach. Sielovadoje šiuo metu Sibire dirba 64 kunigai ir 69 vienuolės. Iš viso čia yra 18 bažnyčių ir apie 30 maldos namų.

□ Rugpjūčio 12 d. įvykusiame Lietuvos Vyskupų konferencijos posėdyje buvo paskirtas naujas Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius. Rugsėjo 11d. ligšiolinį gen. sekretorių kun. Gintarą Grušą pakeitė vysk. Jonas Boruta SJ.

□    Spalio 13 d. Putname įvyko Lietuvių katalikų religinės Šalpos metinis suvažiavimas. Vysk. P. Baltakis OFM apibūdino LKRŠ nuveiktus darbus, padėtį Lietuvoje ir pateikė mintis dėl ateities šalpos. Ši organizacija jau 30 m. teikia pagalbą Lietuvos katalikų Bažnyčiai ir jos organizacijoms.

□    Rugsėjo 1 d. Klaipėdoje pradėjo dirbti katalikiškoji Prano Mašioto vidurinė mokykla. Ją pašventino Klaipėdos dekanas mons. Jonas Gedvilą.

□    Lapkričio 2 d. Detroito Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioje ir Kultūros centre įvyko buvusio tos parapijos klebono kun. Viktoro Kriščiūnevičiaus 75 m. amžiaus proga pagerbimas.

□ Kun. Andrius Narbekovas, med. gydytojas, 1993 m. baigęs Kauno kunigų seminariją, buvęs Vilniaus arkikatedros vikaras, Amerikos Vyskupų konferencijos įgaliotas, Vašingtono universitete studijuoja medicininę etiką. Numatoma, kad 1998 m. pavasarį baigs mokslą daktaro laipsniu ir grįš į Lietuvą.

□ Europos vyskupų konferencijų generalinių sekretorių posėdis įvyko rugsėjo 13-17 d. Budapešte. Lietuvai atstovavo vysk. Jonas Boruta SJ. Susitikimo tema buvo “Bažnyčios ir valstybės santykiai”.

□    Elektrėnuose 1990-1996 m. Lietuvos valdžios ir parapiečių lėšomis bei aukomis iš užsieno buvo pastatyta Švč. M. Marijos, Kankinių Karalienės bažnyčia, papuošta septyniais bokštais -kolonomis. Dujos bokštus nugriovė 1997 m. spalio 5 d. užėjusi audra. Laimei, niekas nebuvo sužeistas, nors tuo metu bažnyčioje šv. Mišias aukojo parapijos vikaras kun. Rolandas Bičkauskas.

□    Žlugus oficialiajam komunizmui, Rytų ir Vakarų Europoje atėjo religinė laisvė, kuria masiškai pradėjo naudotis įvairiausios sektos. Jų antplūdis pasiekė ir Lietuvą, kur pradeda plisti Krišnos ir Jehovos išpažinėjų sektos.

Juoz. M.