religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1998 / LIEPA-RUGP. - JULY-AUGUST / VOL. XLIX, NO. 7

IR DIEVAS ILSĖJOSI

217

 Algirdas Paliokas SJ

IŠ IMIGRANTO UŽRAŠŲ

221

 A. Saulaitis SJ

KAIP NUGALĖTI

224

 Alytė Valentukevičiūtė

ŠVENTĖ, SUJUNGUSI ŠIRDIS DRAUGYSTEI

228

 Aldona Jurkutė

NEGALI MYLĖTI NEDUODAMAS

231

 Romualdas Kriaučiūnas

KOKS TURĖTŲ BŪTI ŠIŲ DIENŲ KUNIGAS

235

 Jadvyga Vilčinskaitė

GANYTOJAS IR JO AVIDĖ

237

 Chiara Lubich

NUOSTABUSIS GAILESTINGUMAS

238

 Kostas Paulius

ŽYDŲ ŠVENTĖS

240

 Kun. K.J. Ambrasas SJ

KAS PADEDA IR KAS KLIUDO

242

 Aistė Adomavičiūtė

SANTUOKA IR ŠEIMA

243

 Rita Maleiškienė

KALBA

246

 Juozas Vaišnys SJ

VIZIJA, MŪS LAIŠKAI (EIL.)

247

 Valerija Vilčinskienė

TĖVYNĖJE

248

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

251

 Red.

TRUMPAI

252

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas Zigmo Degučio nuotraukomis iš Laišką lietuviams metinės šventės. Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės- Ričardo Spitrio.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (LETTERS TO LITHUANIANS) (USPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Periodicals postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098.