Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS SJ

Klaidingai parašyti sakiniai

     1.    Tas svetimtautis du metus savistoviai dirbo ir ne blogai išsimokino kaip kalbėti lietuviškai.

     2.    Autoriaus rašinyje buvo pilna įvairių moderniškų išsireiškimų.

     3.    Atrodo, kad jam begalo sunku tinkamai išsireikšti.

     4.    Galvoju, kad man neužilgo prisieis važiuoti į užsienį.

     5.    Atsimink vaikeli kad reikia visuomet būti pavyzdingu ir uoliu, jeigu nori gyvenime konors atsiekti.

     6.    Tas nedakepėlis buvo įsimylėjęs į keletą mergičkų, bet mokykloje nesugebėdavo atsakyti nė vieno klausimo.

     7.    Fiziniai jis yra labai stiprus bet protiniai atsilikęs.

     8.    Tų pletkų pasėkoje jis visiškai prarado lygsvarą ir pasidarė labai nervuotas.

     9.    Mokinys mintinai išmoko ir scenoje puikiai išpildė keletą liaudies dainelių.

     10.    Mano mėgiamiausi poetai yra sekantys: Maironis, Salomėja Neris ir Degutytė.

     11.    Paskaitoje buvo pristatyta įdomių minčių kurios pilnai atatiko mano galvosenai.

     12.    Vyties futbolo komanda išbėgo į aikštę nepilname sąstate, bet visdėlto įmušo ketverius golus.

     13.    Aš jau senai pramačiau kad tam tavo prieteliui nepasiseks gerai išpildyti meninės programos mūsų klubo parengime.

     14.    Daleiskim kad jis turės išvažiuoti pirmo lapkričio bet vistiek ikitol dar galėtų pabaigti pradėtą kurinį.

     15. Nuvykau į susirinkimą atsovauti mano klubui nes įtariau, kad niekas jo neatstovaus.

Ištaisyti tie patys sakiniai

     1.    Tas svetimtautis dvejus metus savarankiškai dirbo ir neblogai išmoko kalbėti lietuviškai.

     2.    Autoriaus rašinyje buvo pilna įvairių modernių posakių.

     3.    Atrodo, kad jam be galo sunku tinkamai išreikšti savo mintis.

     4.    Manau, kad man netrukus teks važiuoti į užsienį.

     5.    Atsimink, vaikeli, kad reikia visuomet būti pavyzdingam ir uoliam, jeigu nori gyvenime ką nors pasiekti.

     6.    Tas nevykėlis buvo įsimylėjęs keletą merginų, bet mokykloje nesugebėdavo atsakyti nė į vieną klausimą.

     7.    Fiziškai jis yra labai stiprus, bet protiškai atsilikęs.

     8.    Dėl tų apkalbų jis visiškai prarado pusiausvyrą ir pasidarė labai nervingas.

     9.    Mokinys atmintinai išmoko ir scenoje puikiai atliko keletą liaudies dainelių.

     10.    Mano mėgstamiausi poetai yra šie: Maironis, Salomėja Neris ir Degutytė.

     11.    Paskaitoje buvo pateikta įdomių minčių, kurios visiškai atitiko mano galvoseną.

     12.    Vyčio futbolo komanda išbėgo į aikštę nepilnos sudėties, bet vis dėlto įmušė keturis įvarčius.

     13.    Aš jau seniai numačiau, kad tam tavo bičiuliui nepasiseks gerai atlikti meninės programos mūsų klubo renginyje.

     14.    Tarkim, kad jis turės išvažiuoti lapkričio pirmąją, bet vis tiek iki tol dar galėtų pabaigti pradėtą kūrinį.

     15.    Nuvykau į susirinkimą atstovauti savo klubui, nes įtariau, kad niekas jam neatstovaus.