religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1999 / LAPKRITIS - NOVEMBER / VOL. L, NO. 11

NUKRITĘ LAPAI

325

 Juozas Vaišnys S J

ADELĖ DIRSYTĖ

328

 Ses. Ona Mikailaitė

DVASINGUMAS LIETUVOJE

333

 Algirdas Paliokas SJ

PATIEMS KILTI IR KITUS KELTI

337

 Antanas Marčiulaitis

SĄŽININGUMO PROBLEMA

342

 Alytė Valentukevičiūtė

KOKIE MAN ARTIMESNI KUNIGAI

345

 Nijolė Rutkauskienė

NERIBOTAS ATLAIDUMAS

349

 Chiara Lubich

GAILESTINGUMAS

350

 Antanas Marčiulaitis

KAIP PRARANDAMAS TIKĖJIMAS

353

 Rita Kasparavičiūtė

KAIP NUGALĖTI

353

 Justė Gregorauskaitė

KALBA

356

 Red.

TĖVYNĖJE

357

 Aldona M. Jurkutė

ŠYPSULIAI

359

 Red.

TRUMPAI

360

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš Adelės Dirsytės gyvenimo. Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės- Ričardo Spitrio.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (LETTERS TO LITHUANIANS) (USPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August. Its publishers and owners are Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. The purpose, function, and non-profit status of this organization and the exemption status for Federal income tax purpose have not changed during the preceding 12 months. The editor is Rev. Joseph Vaišnys SJ. The managing editor is Rev. Algirdas Paliokas S J. The office of editors, publishers and management are located at 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636-1098. In preceding 12 months Laiškai Lietuviams averaged a press run of 2,100. Totai distribution 2,075 copies, mail subscription -1745, free distribution - 330. None (0) distributed to news agents and none (0) sold throught dealers, and 25 copies are left-over. Annual subscription is $20.00, single copy $2.00. Periodical postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098.