■    Šv. Baltramiejaus bažnyčią Užupyje, Vilniaus priemiestyje, kuri 50 m. buvo uždaryta, rugpjūčio 30 d. atšventino Vilniaus arkiv. A.J. Bačkis. Jos rektorius Jan Šutkiewica pranešė, kad čia šv. Mišios bus laikomos lietuvių, lenkų ir gudų kalbomis. Norima, kad ši bažnyčia taptų gudų bendruomenės širdimi.

■    1998 m. rudenį benediktinių vienuolynas “Regina Paeis”, įsteigtas 1957 m. Bedford, New Hampshire, likus tik dviem senyvo amžiaus vienuolėms seselėms, uždaromas. Abi seselės persikėlė į Lietuvą.

■    Lapkričio 21 d. Kražiuose buvo paminėta didelė šventė - 105 m. nuo kruvinųjų skerdynių rusų caro laikais. Iškilmėse dalyvavo keletas vyskupų.

■    Jau 8 m. Lietuva laisva, laisva ir spauda. Deja, katalikiški laikraščiai, periodiniai leidiniai vienas po kito užsidaro. 1998 m. vasarą užsidarė Naujasis židinys - Aidai,toks pat likimas gresia XXI amžiuiir kitiems. Katalikiškoji spauda laukia užsienio lietuvių prenumeratų ir paramos.

■    1998 m. rugsėjo mėn. Šiluvos atlaiduose dalyvavo ir po pamokslą pasakė kard. Vincentas Sladkevičius ir Kauno arkiv. metropolitas Sigitas Tamkevičius. Taip pat dalyvavo du vyskupai iš užsienio.

■    Prel. Juozo Prunskio krikščioniškosios kultūros spaudos premija už 1997 m. paskirta Lietuvoje leidžiamam laikraščiui “XXI amžius”. Vertinimo komisiją sudarė kun. D. Diškevičius, dr. Č. Masaitis ir ses. Margarita Bareikaitė.

■    Rugpjūčio 29 d. Nemunaityje vyko Vilkaviškio ir Kaišiadorių vyskupijų Šv. Pranciškaus trečiojo ordino konferencija, kurioje apsilankė Kaišiadorių vysk. J. Matulaitis.

■    Spalio 16 d. sukako 20 m., kai Krokuvos ark. kardinolas Karolis Wojtyla buvo išrinktas popiežiumi. Ši data katalikų minima kaip popiežiaus diena, Vatikano valstybės šventė. Sukakties proga apaštališkasis nuncijus Lietuvai ark. Erwyn Josef Ender ir Vatikano radijas paskelbė keletą statistinių duomenų. Per 20 m. šis popiežius nukeliavo daugiau kilometrų negu visi 263 pirmtakai kartu paėmus. Jis atliko 84 pastoracines keliones už Italijos ribų, 135 - Italijoje; turėjo daugiau kaip 900 audiencijų su politikais; pasakė 3020 kalbų, nominavo 2800 vyskupų, palaimintaisiais paskelbė 745 Dievo tarnus, kanonizavo 276 palaimintuosius, paskelbė 12 enciklikų.

■    Popiežių Joną Paulių II sukakties proga pasveikino Lietuvos vadovai. Prez. Valdo Adamkaus laiške tarp kitko rašoma: “Jums sąžiningai liudijant ir aktyviai dalyvaujant, pasaulis išgyveno pačias netikėčiausias permainas, šaltojo karo baigtį, blogio imperijos griūtį”. Seimo pirm. V. Landsbergis sveikinime išreiškė savo gilų susižavėjimą popiežiaus širdimi ir išmintimi, padėkojo už nepaprastai šiltą ir gelbstintį darbą Lietuvai.

■    Vilniaus arkikatedros bazilikos rūsiuose telkšo vanduo. Kultūros vertybių apsaugos departamentas sudarė komisiją, kuri įvertins arkikatedros požemių būklę ir pateiks pasiūlymų jai pagerinti. Katedros požemiuose yra palaidoti Karalius Aleksandras Jogailaitis, Elzbieta Žygimantienė, Barbora Radvilaite, Vladislovas IV Vaza ir daug vyskupų. Ten rasta XV a. freska, laikoma seniausiu sieninės tapybos darbu Lietuvoje ir vertinama milijonais JAV dolerių.

■    Reformacijos, arba Bažnyčios atsinaujinimo, dieną ev. liuteronų Tėviškės parapija Čikagoje minėjo spalio 25 d. Minėjime paskaita skaitė Aušrelė Liulevičienė, buv. Draugokultūrinio priedo redaktorė. Į reformaciją ji pažvelgė iš katalikiškojo požiūrio, rasdama daug teigiamų dalykų.

■    Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje 1998-99 m. studijuoja 14 lietuvių, iš kurių septyni yra kunigai.

■    Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pran-ciškiečių kongregacijos įsteigėjos Lietuvoje Augustinos Onos Galdikaitės 100-sios gimimo metinės buvo paminėtos 1998 m. spalio 18 d. Kauno Prisikėlimo bažnyčioje. Ta proga aukotoms šv. Mišioms vadovavo Šiaulių vysk. E. Bartulis ir pasakė pamokslą. Šiuo metu kongregacijai priklauso 45 vienuolės. Daugiausia jų gyvena Kaune, dirba ligoninėse, senelių namuose, globoja jaunimą.

■    Romoje šiuo metu veikia 27 katalikiškos mokyklos, iš kurių 6 turi universiteto rangą: Grigaliaus (jėzuitų), Laterano, Tomo Akviniečio (domininkonų), Saleziečių, pop. Urbono ir šv. Kryžiaus (Opus Dei).

■    Salezietis kun. Pranas Gavėnas, daug metų darbavęsis išeivijoje, Brazilijoje, dabar Alytaus Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos garbės klebonas, 1998 m. spalio 11 d. atšventė 80 m. gimimo sukaktį.

■    Kazimierietė ses. Rožė Marija Gylytė 1998 m. rugpjūčio 14 d. sulaukė 95 m. Būdama vienuole, ji mokytojavo daugelyje Čikagos liet. parapijų mokyklų (brighton Parko, Bridgeporto, Town of Lake) ir kurį laiką rytinėse valstijose.

■    Advento susikaupimą švč. M. Marijos Gimimo parapijoje Marquette Parke, Čikagoje gruodžio 11-13 d. vedė kun. Virginijus Vailentas, Vatikano radijo lietuviškų laidų direktorius.

■    Kuba oficialiai pripažino Kalėdų šventę, kuri buvo uždrausta 1969 m. 1997 m. Kuboje lankantis pop. Jonui Pauliui II, valdžia buvo leidusi švęsti tik vienkartines Kalėdas.

■    Lapkričio 15 d. vilniečiai gausiai susirinko į “Tautos kančių namus”, buv. KGB rūmus. Čia Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos įrengtoje koplyčioje kun. A. Saulaitis SJ aukojo šv. Mišias už šiuose rūmuose ir kitur kentėjusius Lietuvos žmones.

■    Panevėžio vysk. J. Preikšas prašo paramos Kun. A. Lipniūno jaunimo kultūros centrui Panevėžyje. Tai įstaiga, kuri koordinuoja Panevėžio vyskupijos katalikiškąją veiklą, ruošia evangelizacijos dienas, Šv. Rašto kursus, platina religinę spaudą, rengia jaunimo vasaros stovyklas.

■    New Yorko mieste seniau veikė penkios lietuviškos parapijos. Dvi iš jų, Šv. Jurgio ir Angelų Karalienės, veikusios Brooklyne, jau uždarytos. Šiuo metu tebeveikia trys: Švč. M. Marijos Apreiškimo Brooklyne, Viešpaties Atsimainymo Maspeth, NY, ir Aušros Vartų pačiame New Yorko miesto centre - Manhattan.

■    Vilniaus arkiv. metropolitas Audrys J. Bačkis, susitikęs su vidaus reikalų ministru Stasiu Šedbaru, apsvarstė Bažnyčios ir laisvės atėmimo įstaigų bendradarbiavimą, pageidavo suaktyvinti Bažnyčios įdėjų skleidimą. Visose įkalinimo įstaigose yra kapelionai.

■    Kun. A. Saulaitis, gruodžio mėn. lankydamasis Čikagoje, dalyvavo Jaunimo centro tarybos posėdyje ir tikino, kad Jaunimo centru t. jėzuitai rūpinsis ir jo neparduos, kol jis bus lietuviams reikalingas.

■    Kun. Vytautas Bagdanavičius MIC, filosofas, rašytojas, redaktorius, dailininkas, 90-tojo gimtadienio proga buvo pagerbtas lietuviškosios visuomenės 1998 m. lapkričio 20 d. Jaunimo centre, Čiurlionio galerijoje, Čikagoje, o gruodžio 26 d. draugų ir giminių tarpe.

■    Prieš 10 m., 1989 m. lapkričio 19 d., Telšių vysk. A. Vaičius Kretingą grąžino pranciškonams. Jie susirinko iš pogrindžio, kur okupacijos metu, išsibarstę po visą Lietuvą, dirbo sielovados darbą. Dabar pagrindiniai pranciškonų tikslai yra tarnauti jaunimui, sudaryti sąlygas tam jaunimui liudyti savo tikėjimą viešai.

■    Kun. Vytautas Palubinskas, ilgalaikis Brooklyno Apreiškimo parapijos klebonas, pablogėjus sveikatai, atsisakė klebono pareigų, bet pasiliko rūpintis lietuvių sielovada. Į jo vietą paskirtas šalia esančios Mount Carmel parapijos klebonas msgr. Cassato.

■    Kauno arkiv. metropolitas Sigitas Tamkevičius tapo Lietuvos blaivybės draugijos “Baltų ainiai” vysk. M. Valančiaus literatūrinio konkurso 1998 m. laureatu. Arkivyskupas diplomu buvo įvertintas už pastarųjų metų pamokslus, pasakytus doros ir blaivybės temomis Kauno arkikatedroje ir kitose Lietuvos bažnyčiose. Savo pamokslais arkivyskupas siekia, kad jo klausantieji nepasuktų alkoholizmo keliu arba nuo alkoholizmo nusisuktų.

■    Pop. Jonas Paulius II Kalėdų vidurnaktį Šv. Petro bazilikoje aukojo šv. Mišias ir pasakė pamokslą. Kalėdų dieną savo kalboje “Urbi et Orbi” (miestui ir pasauliui) siuntė sveikinimus daugiau kaip penkiasdešmt kalbų, jų tarpe ir lietuvių. Gripo ligos varginamas popiežius atrodė labai pavargęs.

■    Kun. Bruno Markaitis SJ, kompozitorius, 1961-1967 m. lietuvių jėzuitų provincijolas, mirė 1998 m. gruodžio 23 d. vakare Honolulu, Havajuose, kur gyveno dešimt metų, paskutiniuosius keletą metų slaugos namuose. Jo kūnas buvo parskraidintas į Čikagą ir palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, jėzuitų skyriuje.

Juozas M.