religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1999 / VASARIS - FEBRUARY / VOL. L. NO. 2

LAISVĖ KAIP PASEKMĖ

73

 Algirdas Paliokas SJ

APOKALIPSĖ - DAR NE!

77

 Nijolė Jankutė

TRYS DEŠIMTMEČIAI PIETŲ AMERIKOJE

79

 A. Saulaitis SJ

KAIP ŽIŪRIU Į LIETUVOS ATEITĮ

82

 Valerija Vilčinskienė

TIKĖJIMO GALIA

86

 Spyglys

KAIP TAPTI DIEVO VAIKAIS

89

 Chiara Lubich

GERUMO ABĖCĖLĖ

90

 Antanas Marčiulaitis

GYDYMO GALIA

94

 Dr. Juozas Kriaučiūnas

ŠVENTYKLA

96

 Kun. K.J. Ambrasas SJ

KOKS TURĖTŲ BŪTI ŠIŲ DIENŲ KUNIGAS

97

 Janina Lukoševičienė

KAIP VERTINTI PASITEISINIMĄ 

100

 Rita Povilaitytė

KATALIKŲ BAŽNYČIOS KALBOS REIKALAI

101

 Rita Urnėžiūtė

MAŽUTĖ

103

 Janina Degutytė

TĖVYNĖJE

104

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

106

 Red.

TRUMPAI

107

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas J. Grikienio nuotraukomis iš Kauno įžymybių.. Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės- Ričardo Spitrio.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (LETTERS TO LITHUANIANS) (USPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Periodicals postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098.