Lapkričio numeryje buvo pranešta, kad žurnalo leidėjai, susirinkę Vilniuje, nutarė I.aiškus Lietuviamsuždaryti, tad šis gruodžio numeris bus paskutinis, jeigu nebus tas nutarimas atšauktas. Didžiausia bėda surasti redaktorių ir administratorių. Žinoma, šioms pareigoms galima pasamdyti ir pasauliečius, bet čia iškiltų finansinė problema, juk dabartinis redaktorius dirbo be algos. Iki šiol žurnalas nė vienais metais nelindo skolon, bet vis duodavo bent keletą tūkstančių dolerių pelno. Jeigu redaktoriui reikėtų mokėti algą, be nuostolio būtų sunku išsiversti.

     Dabar redaktorius ir kiti nuolatiniai bendradarbiai atsisveikina su nuoširdžiu dėkingumu visus skaitytojus ir bičiulius. Prašome visiems gausios Dievo palaimos!

Juozas Vaišnys SJ

Gerbiamieji Laiškų lietuviams skaitytojai,

     Laiškai lietuviams mus lydėjo penkiasdešimt metų. Nagrinėjome tikėjimo klausimus, dalijomės mintimis, kalbėjomės rūpinamomis temomis. Sekėme Lietuvos gyvenimą sunkiais priespaudos metais ir džiugaus Atgimimo dienomis. Metiniai konkursai į LL ratą įtraukė daugybę bendradarbių. Ekskursijos ir metinės šventės subūrė skaitytojus ir lietuviškos spaudos rėmėjus.

     Lietuvių spaudos istorijoje Laiškai lietuviams turi ir turės garbinga vieta, liudijančia išeivijos dvasine samprata. LL nuosekliai siekė gražia lietuvių kalba išreikšti tai, kas svarbiausia.

     Mūsų akys ir širdys buvo nukreiptos į Lietuvą. Stengėmės neatsiskirti nuo tautos ir jos kultūros, dalyvauti užsienio lietuvių bendruomenėje. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, pasikeitė mūsų sąlygos, dėmesys ir ištekliai dar labiau nukreipti į Lietuvą.

     Pogrindyje dirbę Lietuvos jėzuitai atgavo savo bažnyčias, Kauno ir Vilniaus jėzuitų gimnazijas ir įsijungė į viešąjį gyvenimą. Per tą dešimtmetį sutelkdami savo jėgas, nebepajėgėme išlaikyti lietuvių bei latvių misijų Urugvajuje. Anglijoje, Australijoje, Montrealyje, pačioje Lietuvoje perdavėme Klaipėdos bei Biržų parapijas. Dirbame Čikagoje, Lemonte, Klyvlende ir kartais kitose vietose. Labai atsiprašome, jei susidarė įspūdis, jog mes apleidžiame Amerikos lietuvius ar, kad jie mums pasidarė mažiau svarbūs nei anksčiau. Kaip ligi šiol, taip ir toliau palaikysime bičiuliškus ryšius.

     Kiekvienas dosnus ir geras veiksmas neša savo kainą: duodant kažko netenkama ateina laikas kai ką pradėti, kai ką gražiai užbaigti.

     Finansiškai nebepajėgiame išlaikyti LL, kasmet turėję stambia suma pridėti.

     Lietuvos jėzuitai dar numato leisti metrašti, apžvelgiant Jėzaus Draugijos žinias, darbus bei rūpesčius Lietuvoje, užsienyje ir misijose. Mūsų ryšiai bei pagalba Lietuvos jėzuitų darbams, ypač jaunuomenei auklėti, palaikomi per Čikagos jėzuitų namus ir Baltic Jesuit Board vajų.

     Mūsų pokalbis pasikeičia, bet nesibaigia. Lietuvos jėzuitai bendradarbiauja katalikiškuose žurnaluose Sandora. Žemės druska ir Lux (jaunimui), kuriuos siūlome LL skaitytojams prenumeruoti ir skaityti.

     Dėkojame visiems, kurie penkiasdešimt metų rėmė, rašė, skaitė, įvairiais būdais bendradarbiavo Laiškuose lietuviams. Džiaugiamės ilgamečio redaktoriaus T. Juozo Vaišnio kūribingumu ir ištverme. Su pagarba minime Nekaltai Pradėtos Mergelės Marijos Seseles Putname ir Draugo spaustuves.

Antanas Saulaitis

     Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas

Vilnius, 2000.12. 08.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Laiškų Lietuviams adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.