1959 M. SPALIŲ MĖN. (OCTOBER) VOL. X. NO. 9

TURINYS

Kokiomis kopėčiomis lipti i dangų?— A. Tamošaitis, S. J. 259

Krikščionybės kelias Lietuvon— Z. Ivinskis 264

Arso klebonas (I) — Alfonsas Grauslys 267

J.A.V. prezidentai ir religija— J. Prunskis 274

Emancipacija ar priklausomybė?— J. Vaišnys, S. J. 277

Montesoriniai principai...— A. Colli Grisoni 279

Įtarinėjimai — P. Alšėnas 285

Iš filmų pasaulio — J. Vaišnys, S. J. 287

“Laiškai Lietuviams” — Tėvų Jė-zuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S. J.

Admin. — Petras Kleinotas, S. J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill.Additional office of mailing inThompson, Conn.

Viršelis ir vinjetės A. Kurausko Immaculata Press

Jaunimas — religinės ir tautinės šviesos saugotojas

JAUNIMAS KARTAIS ATRODO LYG VĖJO SŪKURYS,

 KURS LENKIA PRIE ŽEMĖS MEDŽIUS IR GRIAUNA NAMUS;

O KARTAIS — LYG UPĖS VERPETAN PATEKĘS ŠAPELIS,

SUKAMAS IR BLAŠKOMAS, BE JOKIO PASIPRIEŠINIMO.

KARTAIS JIS YRA LYG DRĄSUS LIŪTAS,

KURS BE BAIMĖS ŽVELGIA VISIEMS Į AKIS;

O KARTAIS — LYG BAILUS IR DREBĄS KIŠKIS,

KURS BĖGA, IŠSIGANDĘS NET SAVO ŠEŠĖLIO.

KARTAIS, LYG GALINGAS KALNŲ ERELIS,

JIS SKRENDA AUKŠTYN JAUNYSTĖS SPARNAIS;

O KARTAIS, KAIP VISŲ MINDŽIOJAMAS SLIEKAS,

JIS BE JOKIŲ AMBICIJŲ RĖPLIOJA ŽEME.

JAUNIMUI LABAI TINKA PATIES TVĖRĖJO ŽODŽIAI:

"NEGERA ŽMOGUI BŪTI VIENAM!"

JAM REIKIA KITO, KURS JO SIELĄ SUPRASTŲ,

KURS BŪTŲ JAM RAMSTIS, VADOVAS IR PATARĖJAS.