Šeštadienį, kovo 8 d., 7 val. vak. Jaunimo Centre Čikagoje įvyks tradicinis “Laiškų Lietuviams” parengimas: 1) straipsnio konkurso premijų įteikimas, 2) G. B. Pergolesi komiška opera “Ponia tarnaitė” ir 3) Redaktoriaus Tetų vaišės. Žurnalo leidėjai Tėvai Jėzuitai nuoširdžiai kviečia visą Čikagos lietuvių visuomenę šiame parengime atsilankyti ir tuo pačiu paremti žurnalo leidimą.

ŽURNALO PRENUMERATA PAKELIAMA

Brangstant popieriui, paštui ir kitoms spaudos priemonėms, “Laiškų Lietuviams” žurnalas jo leidėjams Tėvams Jėzuitams atneša vis daugiau nuostolių. Kai kuriems skaitytojams siūlant, ir patys leidėjai jaučia būtiną reikalą prenumeratos kainą pakelti (žr. lapkr. “L. L.” nr. 400 psl. “Kad liktume gyvi” ir 439 psl. “Kelti prenumeratą”). Pradedant 1969 m., prenumeratos kaina metams bus $5.00.

ADMINISTRACIJA PRANEŠA

Skaitytojų patogumui “L. L.” administracija laikosi tokios tvarkos: skaitytojams žurnalo prenumerata pratęsiama automatiškai, nebent jie iš anksto praneša administracijai žurnalo nebesiuntinėti arba jį siuntinėti tik 1968 m. Už 1968 (ir ankstyvesniųjų) metų prenumeratą dar neužsimokėję skaitytojai prašomi atsilyginti. Prenumeratos kaina 1968 m. — $4.00; 1969 m. — $5.00.

Administracija taip pat prašo skaitytojų jai pranešti apie savo adresų pakeitimą.

JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSAS

Jau prieš keletą mėnesių JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Taryba paskelbė konkursą parašyti jaunimui (teenagers) tinkamiems dviejų žanrų kūriniams: apysakai ir dramai. Apysaka turi būti ne trumpesnė kaip 150 mašinėle rašytų puslapių, o drama — nuo 1.30 iki 2 valandų vaidybai.

Premijoms skiriama 1500 dolerių. Pirmoji premija numatyta 1000 dol., o antroji — 500 dol. Jei neatsirastų tinkamų premijuoti veikalų, tai vertinimo komisija galėtų ir kitaip nuspręsti.

Rankraščiams įteikti terminas — 1969 m. kovo mėn. 15 d. Rankraščius, pasirašytus slapyvardžiu, ir į atskirą voką įdėjus savo tikrąją pavardę, adresą bei telefoną, siųsti šiuo adresu: J. Vaišnys, 2345 W. 56th Street, Chicago, 111. 60636.

Konkurso vertinimo komisija: Vincas Ramonas (pirm.), Julija Gylienė, Saulė Jautokaitė, Algimantas Dikinis ir Mykolas Drunga.

KNYGŲ SERIJA

“Krikščionis Gyvenime” — tai krikščioniškos pasaulėžiūros bei kultūros knygų serija (žr. pasikalbėjimą su prel. Vyt. Balčiūnu šio “L. L.” nr. 74 psl.). Knygos užsakomos “Krikščionis Gyvenime” administracijoj, 361 W. Broadway, P. O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127. U.SA. Vienos knygos kaina: visą seriją prenumeruojantiems — JAV ir Kanadoj 02.50 (neprenumeruojantiems — $3.50); kitur — $2.00 (neprenumeruojantiems — $2.50). Labiau pasiturintieji prašomi tapti knygų serijos mecenatais ($1000.00) ar vienos knygos leidėjais ($3000.00). Tuo reikalu kreiptis: Prel. Vyt. Balčiūnas, Villa Maria P. O. Box 82, Thompson, Conn. 06277.

PADĖKA

“L. L.” leidėjai Tėvai Jėzuitai dėkoja skaitytojams, auka parėmusiems žurnalo leidimą. 20 dol. aukojo A. Liaugaudas (Dowers Grove, Ill.); 6 dol. — kun. K. Žemaitis (Cleveland); po 5 dol. — K. Kupetis (Detroit), O. Šimaitis, B. Malinauskas, A. Paskočimas, F. Černius (visi iš Čikagos), A. Valavičius (Calif.).