“Laiškų Lietuviams” platinimo vajus

     Skalbiame “L.L.” platinimo vajų — konkursą. Bus premijuojamas kiekvienas platintojas, suradęs bent 10 naujų skaitytojų, užsimokėjusių metinę prenumeratą. Premija — 50% prenumeratos mokesčio. Pvz. už 10 naujų skaitytojų platintojas gaus 25 dol. Konkursas baigiasi š.m. gruodžio mėn. 31 d.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Šių metų straipsnio konkurso tema yra laisva, tik rašinys turi tikti “Šeimos” ar “Jaunimo” skyriui. Tad reikia rašyti kokiu nors šeimos ar jaunimo klausimu. Galima rašyti ir beletristine forma. Konkursas baigiasi šių metų gruodžio mėn. 31 d. Už geriausius rašinius bus skiriamos penkios premijos: I — 150 dol. (mecenatės — Jolita ir Vida Kriaučeliūnaitės), II — 100 dol. (mecenatė — Birutė Lieponytė), III — 75 dol. (mecenatas — Vincas Kuliešius), IV — 50 dol. (mecenatė — Stefanija Rudokienė), V — 25 dol. (mecenatė — Ona Kuliešienė).

     Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų Lietuviams” 25 metų sukaktuvinio banketo metu 1975 m. vasario mėn. 23 dieną Jaunimo Centre.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Pranas Naujokaitis. LIETUVIU LITERATŪROS ISTORIJA. I Tomas. Nuo Mažvydo iki Maironio. Išleido JAV LB Kultūros Fondas 1973 m. 606 psl., kieti viršeliai, kaina 10 dol.

LIETUVIU KATALIKU BAŽNYČIOS KRONIKA. Pogrindžio leidinys, nr. 1-7. Atskira knyga išleido Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Rėmėjai, 6825 S. Talman Ave., Chicago, Ill. 60629. Finansavo prel. J.A. Karalius. Viršelis ir iliustracijos — Pauliaus Jurkaus. Kaina: minkštais viršeliais — 2.50 dol., kietais — 3.50 dol. 336 psl.

DĖKOJAME “LAIŠKU LIETUVIAMS” RĖMĖJAMS:

15 dol. aukojo A. Domanskienė.

Po 5 dol. aukojo: S. Giedrimas, L. Murauskienė, J. Skladaitis, S. Stašaitienė, P. Subačius, A. Karaitis, S. Vaišvilienė, A. Lauraitis. Po 3 dol. aukojo: A. Martus, J. Krasauskienė, S. Kasnickas.

Po 2 dol. aukojo: M. Krasauskas, K. Drunga, D. Liepienė, O. Kukarskienė, M. židžiūnienė, A. Rugienienė, M. Remienė, A. Orvydas, S. Rutkauskas, V. Kuzma, E. Gimžauskienė, V. Kasakaitis, M. Mikeliūnas, J. Kabliauskas, A. Dailidė, S. Graužinienė, G. Mitse-vitz, J. Valaitis, E. Dudėnienė, V. Kazlauskas, M. Kapočienė, M. Monkus, A. Malėta, V. Akelaitis, O. Martišauskas, I. Smieliauskienė, T. Karaliūtė, J. Kriščiukaitis, S. Rutkus, B. Kūkalis, K. Stasiulis, O. Dargienė, S. Kęsgaila, K. Eigelienė, P. Pajaujis, A. Jasčemskienė, V. Rusa, J. Jusys, I. Rimkūnienė, V. Andriukaitis, J. Paovys, A. Ramonaitienė, P. Balandienė, O. Kasperskienė, J. Juras, J. Šalučka, V. Juodeika, E. Jokubkienė, J. Ladyga, M. Bumbulienė, J. Kliorienė, O. Danisevičiūtė, A. Bridžius, A. Petrašiūnas, S. Petravičienė, A. Kaminskienė, G. Gaurilius, P. Beinoras, B. Lintakienė, J. Sema, J. Spurgis, A. Kašuba, V. Valkavickas, A. Vasiliauskas, J. Jankauskas.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S .J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija Eivaitė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Algimantas Kezys, S.J., Nijolė Užubalienė. Administracija: Petras Kleinotas, S.J., ir Aleksandra Likanderienė. Viršelis—Algirdo Kurausko / fotografija — Algirdo Grigaičio. Skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiras numeris — 50 c.