1974 / RUGSĖJIS - SEPTEMBER / Volume XXV, N. 9

VIENAŠALIŠKA PAŽIŪRA Į MOTERĮ 254 A. Rubikas

ĮVADAS Į KANTO LABIRINTĄ 257    V. Bagdanavičius, MIC

KAS PADEDA IR KAS KENKIA LIETUVIŠKAJAI IŠEIVIJAI 265    Alfonsas Nakas

PRANCIŠKUS PETRARKA 270    A. Tyruolis

IŠ SONETŲ MADONAI LAURAI (eil.) 272    Francesco Petrarca

JĖZUITAI NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE (XIX) 273    B. Krištanavičius, S.J.

MŪSŲ BUTE NEAUGA GĖLĖS 276    Dr. F. Paškonienė

PAMOTĖ 278    J. Jakštaitis

APIE VIENĄ BLOGYBĘ 279    L. A.

NAUJOJO TESTAMENTO VERTIMŲ LIETUVIŲ KALBA 280    Pranas Skardžius

ISTORIJA AR ISTORIJĖLĖ ? 281    Nijolė Jankutė

KALBA 283    J. Vaišnys, S.J.

FILMAI 285    J. Prunskis

TĖVYNĖJE  287    Danutė Bindokienė

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

KAI KURIE ŽMONĖS EINA PER GYVENIMĄ,

UŽMERKĘ AKIS IR UŽSIKIMŠĘ AUSIS.

JIE NEMATO VISUR ĮMINTO KŪRĖJO PĖDSAKO,

JIE NEGIRDI JAM VISATOS GIEDAMO HIMNO.

BET UŽTENKA TIK ATVERTI GAMTAI AKIS,

ATKREIPTI Į JOS GIEDAMĄ HIMNĄ AUSIS,

KAD PAMATYTUM IR AIŠKIAI SUPRASTUM,

KAD GAMTA — TAI NUOSTABIAUSIA KNYGA,

IŠ KURIOS GALI SKAITYTI APIE VISA,

KAS GERA, KILNU IR GRAŽU.

IR ŽMOGUS YRA DIEVO ĮMINTAS PĖDSAKAS,

IR ŽMOGUS YRA TA NUOSTABIOJI KNYGA,

Į KURIOS TURINĮ ĮSIGILINĘS, PAMATYSI,

KAD IR JOJE GALIMA RASTI LABAI RYŠKIŲ

TIESOS, GĖRIO IR GROŽIO ATSPINDŽIŲ.