“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ — KONCERTAS

     Šiais metais mūsų metinė šventė bus vasario mėn. 22 d., sekmadieni, 4 val. po pietų Jaunimo Centre. Meninę programą atliks Jaunimo Centro choras “Audra”, Jaunimo Centro studentų tautiniu šokių ansamblis ir tautinių šokių grupė “Žilvitis”. Prieš meninę programą bus įteiktos premijos konkurso laimėtojams. Po programos — vaišės kavinėje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

LIETUVIU KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA, II dalis. Išleido L.K. Religinės Šalpos rėmėjai 1975 m. Viršelis ir iliustracijos — Sės. Mercedes. 414 psl., kaina: minkštais viršeliais — 3,50 dol., kietais — 5 dol.

JŪRINIS SKAUTAVIMAS. Paruošė Bronius Juodelis. Išleido L.S. Brolija ir L.S. Seserija 1975 m. 240 psl., kaina nepažymėta.

PASAULIO LIETUVIŲ KATALIKŲ ŽINYNAS. Redagavo kun. K. Pugevičius. Išleido L.R. Katalikų Kunigų Vienybė 1975 m. Tai labai naudingas leidinys, tik gaila, kad palikta gana daug korektūros klaidų.

V. Karosas. NAUJAS RELIGINĖS KOVOS FRONTAS. Išleido Tiesos Mylėtojų kuopelė 1975 m.

DAINAVA 1955—1975. ALRK Jaunimo Dainavos stovyklos leidinys 1975 m. Redaktorius — Vacys Rociūnas. Gausiai iliustruota Dainavos stovyklavietės veiklos apžvalga.

STUDENTIJA IR LIETUVIŠKOJI SPAUDA

     Studentas Jonas Vytautas Dunčia Michigan-Dearborn universitete įsteigė lietuvių studentų skyrių. Universiteto vadovybė davė jų veiklai kambarį ir piniginę paramą, už kurią užsisakyta 15 lietuviškų laikraščių ir žurnalų. Tai yra gražus pavyzdys ir kituose universitetuose studijuojantiems lietuviams.

“ATEITIES” ŽURNALAS SKELBIA KONKURSĄ JAUNIMUI

     Savo 65 m. sukakties proga “Ateities” žurnalas skelbia konkursą jaunimui. Redakcija vertins visus nuo 1975 m. lapkričio mėn. iki 1976 m. rugsėjo mėn. žurnalui atsiųstus straipsnius, apsakymus, poezijos kūrinius, veiklos aprašymus, fotografijas. Kiekvienos srities geriausiai įvertinto darbo autoriui, atskirai studentui, atskirai moksleiviui, bus paskirta 50 dol. premija. II ir III vietų laimėtojai gaus nemokamai “Ateities” prenumeratą.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Danutė Vakarė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės-Okura. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 60636. Telef. 737-8400. Spaustuvė —    Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris —    60 centų.