Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. / Patarėjas — PROF. PETRAS JONIKAS

FRAZEOLOGIZMAI SU ŽODŽIU KAILIS

     Senais laikais kailis buvo laikomas didelėje pagarboje. Jis buvo svarbiausias žmogaus apdaras, kai dar niekas nemokėjo nei verpti, nei austi. Kai dar nebuvo nei metalinių, nei popierinių pinigų, kailis dažnai juos pavaduodavo. Kai žmogus pramoko rašyti, o dar nebuvo išradęs popieriaus, rašydavo ant kailių. Gal tai ir bus viena pagrindinių priežasčių, dėl ko ir mūsų kalboje yra tiek daug įvairių posakių su žodžiu kailis. Tuose posakiuose kailis dažnai atstoja visą žmogų (pars pro toto). Taip pat yra daug posakių, kur žodis kailis su kokiu nors veiksmažodžiu reiškia mušti, lupti, bausti. Pirmiausia pateiksime kai kuriuos posakius, reiškiančius mušti arba būti mušamam, o paskui — ir kitokias įvairias reikšmes turinčius pasakymus.

I

Į KAILĮ DUOTI, PILTI, ĮKRĖSTI: Gali kiek nori duoti į kailį — neklauso, ir tiek. Įpilk jam į kailį, tai gal nutils. Kai gerai tau, vaikeli, įkrėsiu į kailį, tai gal geriau pradėsi mokytis.

Į KAILI GAUTI, KLIŪTI, TEKTI: Paprastai kas prie kitų kabinėjasi, patys gauna į kailį. Kad pradėjo visus pliekti, tai net ir man kliuvo į kailį. Jeigu taip elgsiesi, tai tuoj ir vėl tau teks į kailį

KAILIUI DARBE BŪTI: Tai šiandien ir vėl tavo kailis darbe buvo?

KAILIUI ATSAKYTI: Jeigu neklausysi tėvo, tavo paties kailis atsakys.

KAILĮ APLYGINTI, IŠLYGINTI: Kai aplyginau jam kailį, tai dabar kaip šventas. Ko čia kabiniesi, ar nori, kad kailį išlyginčiau?

KAILĮ IŠDIRBTI: Kai išidrbsiu tau kailį, tai pamatysi, ką reiškia neklausyti.

     Čia paminėjome tik keletą pavyzdžių, kur kailis su kai kuriais veiksmažodžiais vaizdingoje liaudies kalboje reiškia mušti, gauti mušti, būti mušamam ir pan. Šiam tikslui su žodžiu kailis įvairiose Lietuvos vietovėse vartojami įvairūs veiksmažodžiai, pvz.: (kailį) iškedenti, pakedenti, iškočioti, išlupti, išprausti, išmazgoti, išperti, išpliekti, paspirginti, iššukuoti, ištarkuoti, išvanoti, išvelėti, pasvilinti, šutinti, skalbti, šveisti, tvoti ir t.t.

II

ANT SAVO KAILIO IMTI, PRISIIMTI — atsakingam būti: Nieko neprisiimk ant savo kailio, nes gali įkliūti. Būk ramus — visa tai aš imu ant savo kailio.

ANT SAVO KAILIO PATIRTI — pergyventi, pajusti: Šiuos tavo vargus ir aš esu ant savo kailio patyręs. Kai su juo padraugausi, tai ant savo kailio patirsi, koks jo charakteris.

ANT VILKO KAILIO MAUTIS AVIES KAILĮ — stengtis atrodyti geresniam: Tai gudruolis — ant vilko kailio maunasi avies kailį ir mano, kad niekas nesupranta.

BE KAILIO LIKTI — labai stengtis: Nors be kailio liksi, visiems neįtiksi.

IŠ KAILIO IŠEITI — pakvaišti, protą prarasti: Jis taip šėlsta, atrodo, lyg iš kailio būtų išėjęs.

KAIP IŠ TĖVO KAILIO IŠNERTAM BŪTI — labai panašiam būti: Koks tėvas, toks ir vaikas — kaip iš tėvo kailio išnertas.

IŠ KAILIO NERTIS — labai stengtis: Nors iš kailio nerkis, vis tiek jam neįtiksi.

KAILĮ NIEŽĖTI — pelnytis lupimą: Kad niežti tau kailis, tai aš greitai pakasysiu!

KAILYJE KAULAMS BARŠKĖTI — labai sudžiūvus, suliesėjus būti: Kas gi iš tavęs beliko nuo to badavimo — jau tik kailyje kaulai barška.

KAILĮ ATNERTI (į ką nors) — panašiam būti: Tas vaikas visiškai į tėvą kailį atnėręs.

KAILĮ DREBINTI — baimintis: Nėr čia ko dėl kito kailį drebinti.

KAILĮ IŠNEŠTI — ištrūkti, išsigelbėti: Vos sveiką kailį iš to gaisro išnešiau.

KAILĮ IŠPRAUSTI — labai smarkiai sulyti: Rodos, užėjo tik toks mažas debesėlis, bet kad išprausė, tai išprausė mums kailį.

KAILĮ IŠVERSTI — keisti pažiūras, įsitikinimus: Tai žmogus be jokio charakterio — nuolat kailį verčia.

KAILĮ LUPTI — labai išnaudoti: Kai aš jo namuose gyvenau, tai man beveik kailį nulupo, tik dabar atsigavau, kai išsikrausčiau.

KAILĮ NUNERTI — į vargą įstumti: Tie teismai jam visai kailį nunėrė — jau neturi nei ko pavalgyti, nei kuo apsirengti.

KAILĮ PARNEŠTI, PARVILKTI — pareiti: Ta kariuomenė taip mane išvargino, vos sveiką kailį parnešiau.

KAILĮ PAŠIAUŠTI — pasipūsti, supykti: Tik pasakyk jam ką nors, tai tuoj kailį pašiaušia.

SAVO KAILĮ SAUGOTI — savanaudžiu būti: Kitam jis niekad nepadės, tik savo kailį saugoja.

KIETĄ KAILĮ TURĖTI — nejautriam būti: Taip greit jo neįžeisi — jis kietą kailį turi.

PER KAILĮ ŠIURPUI PEREITI — išsigąsti: Kai aš jį pamačiau, tai šiurpas per kailį perėjo.

SAVO KAILIU PAJUSTI — patirti, pergyventi: Nekliudyk, tegul ji ten eina — savo kailiu pajus jo ranką.

SAVO KAILYJE NERIMTI, NENUSITŪRĖTI, NESITVERTI — neramiam būti: Nenusitūri vaikas savam kailyje, reikės vėl lupti. Kas gi čia pasidarė, dėl ko tu taip nerimsti savo kailyje?

KAILYJE NETILPTI — storam būti: Kad prisiganė avys, tai net kailyje netelpa.

KITAIS KAILIAIS APSIMAINYTI — pažiūras pakeisti: Kai jis į mūsų įstaigą atėjo, tai tuoj kitais kailiais apsimainė.

 


 

•    JAV-se yra 48 milijonai katalikų, kuriuos aptarnauja 59.000 kunigų. Seselių vienuolių yra 135.000.

•    Motina Teresė, visame pasaulyje pagarsėjusi Artimo meilės vienuolyno steigėja, pakviesta kalbėti Čikagoje bal. 19-22 d. įvyksiančiame Katalikų mokytojų sąjungos suvažiavime.

•    Nauju įtakingo katalikų žurnalo "Sign" redaktoriumi paskirtas kun. A. McNally. Žurnalą leidžia pasionistai.

•    Sargent Shriver, demokratas, kandidatas į prezidentus, pasisakė prieš negimusių kūdikių žudymą.

•    JAV misijonieriai, kurių yra 33.000, ir kiti piliečiai, besidarbuoją užsienyje, galės balsuoti federaliniuose rinkimuose. Tokį įstatymą pasirašė prez. Fordas.

•    Jungtinių Tautų statistiniais duomenimis 1972 m. (iš tų metų teturimi duomenys) daugiausia verčiama knyga buvo Šv. Raštas: jo padaryti 109 nauji vertimai; Markso padaryti 59 nauji vertimai, Engelso raštų — 59.

•    JAV metodistų narių skaičius paskutiniais metais sumažėjo 105.000.

•    Denverio katalikų arkivyskupija įsigijo 6 aukštų namą, kur bus perkelta arkivyskupijos kurija, laikraščio redakcija ir kitos arkivyskupijos įstaigos.

•    Kun. J. I. Quinn, Šv. Marijos par. klebonas San Francisco mieste, nuvyko į Massachusetts sakyti pamokslo savo klasės draugo laidotuvėse ir pats ten numirė.

•    Metodistų vyskupas J.B. Warman (Harrisburg, Pa.), pakeitė savo nusistatymą ir dabar pasisako už valstybės paramą privačioms mokykloms.

•    Italijoje 500.000 žmonių pasirašė prašymą, kad būtų pravestas tautos referendumas, ar leisti abortus. Referendumas įvyks 1976 ar 1977 m.

•    Portugalijos vyriausybė katalikams vėl grąžino radijo stotį Renascenca.