Po didvyriškų pastangų bei didžių aukų 1918 metais vasario mėn. 16 dieną mūsų tautai vėl sušvito laisvė ir nepriklausomybė. Laisvę laimėjusi, džiaugsmo triumfe pradėjo ji naują tautinės kūrybos gadynę, apimančią visą tautinio gyvenimo plotmę.

     Šia prasme nuostabion pagalbon atėjo ir busimasis Kristaus Vietininkas Popiežius Pijus XI. Lankydamas Lietuvą 1920 m. pradžioje, jis matė mūsų tautos nepalaužiamą tikėjimą, išlaikytą ir sunkiose josios gyvenimo valandose. Ir jis šios reikšmingos tikrovės neužmiršo.

     Nepriklausomos Lietuvos vyriausybės ir visos tautos pastangų dėka 1923 metais balandžio 4 dieną iškilmingu raštu " Lituano-rum gente" Pijus XI kuria Lietuvos Katalikų Bažnyčios nepriklausomą provinciją, tuo atbaigdamas Lietuvos laisvės troškimą ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios gyvenime.

     "Popiežiaus Pijaus XI pirmaeilės istorinės reikšmės darbas, bažnytinės provincijos sudarymas, užbaigė nepriklausomos Lietuvos kūrimo darbą", — taip vertina vysk. P. Būčys šias Pijaus XI nuoširdžias pastangas.

     Lietuvos bažnytinės provincijos steigimas, turėjęs didžios reikšmės lietuvių tautai ir valstybei, šiais metais mini 50 metų sukaktį.

     Šioje istorinės reikšmės sukaktyje dalyvauja pavergta Tėvynė savo kančia ir nepalaužiama ištikimybe Tėvų žemei ir Kristui Rūpintojėliui. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika drąsiai skelbia tai visam laisvajam pasauliui.

     Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, į šį didį istorinį jubiliejų jungianti visus laisvajame pasaulyje esančius lietuvius, 1976 metus skelbia LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS METAIS. Ji kartu kviečia visus laisvojo pasaulio lietuvius švęsti šiuos jubiliejinius metus lietuvybės bei krikščioniškojo atsinaujinimo dvasia.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba