religinės ir tautinės kultūros žurnalas kovas/march 1976 volume XXVII no. 3

MŪSŲ VEIKSNIAI

73

Juozas Vaišnys, S.J.

EILĖRAŠČIAI

77

Danguolė Sadūnaitė

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS METAI

78

PLB Valdyba

KATALIKŲ BAŽNYČIOS PADĖTIS LIETUVOJE
NEPRIKLAUSOMYBĖS PRADŽIOJE

78

Br. Krištanavičius, S.J.

MINTIS DIALEKTINIAME ŽAISME (II)

83

Feliksas Jucevičius

HENRI BERGSON

86

J. Venckus, S.J.

TEISĖ AR SAVANAUDIŠKUMAS?

88

D. Bindokienė

SOMETHING OLD — SOMETHING NEW. ..

92

Nina Gailiūnienė

TĖVYNĖJE

98

D. ir G. Vakariai

KODĖL MYLIMAS KATILIŠKIS

101

Nijolė Jankutė

KALBA

103

J. Vaišnys, S.J.

FILMAI

105

Juozas Prunskis

Šis “Laiškų Lietuviams” numeris yra iliustruotas dail. Dagio medžio skulptūros darbų nuotraukomis. Dail. Dagys pernai atšventė savo 70 metų amžiaus sukaktį.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.