ATSIŲSTA PAMINĖTI

Petras Maldeikis. MYKOLAS KRUPAVIČIUS. Monografija. Viršelis — Petro Aleksos. Išleido Lietuvių Krikščionių Demokratų sąjunga 1975 m. 493 psl., kieti viršeliai, kaina nepažymėta.

Vladas Vijeikis. SAIGŪNAS. Istorinė apysaka. Išleido “Tėviškėlė” 1976 m. Paties autoriaus iliustruota. 157 psl., kaina nepažymėta.

LITUANUS. 1976, vol. 22, nr. 1. Administracijos adresas: 6621 S. Troy, Chicago, Ill. 60629.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. K. Donelaičio Lituanistinės mokyklos mokinių laikraštis. 1976 m., nr. 3(66).

Nuoširdžiai dėkojame “Laiškų Lietuviams” rėmėjams25 dol. aukojo — Nina Gailiūnienė.

Po 6 dol. aukojo:A. Lipčienė, A. Regis, M. Pečiulienė, A. Nekrašius.

Po 5 dol. aukojo: J. Adomaitis, A. Mikšienė, E. Jonūnienė, J. Žilevičius, M. Genčius, E. Kleizienė.

Po 4 dol. aukojo:C. Janušauskienė, P. Šošienė, J. Samaitis, M. Vilutienė, S. Blynas, J. Vembrė, V. Nagevičienė, A. Šiaučiūnaitė, A. Dronsatavičius, A. Paulius, A. Martišius, B. Pabedinskas, J. Sungaila, O. Girnienė, J. Gečienė, K. Stundžia, E. Matukienė, S. Bakšys, J. Turčinskas, B. Sedleckas, P. Gruodis, L. Sodeikienė, T. Zailskienė, L. Vedeckas, J. Puteris, O. Kindurienė, J. Naikelis, P. Šimelaitis, V. Fidleris, I. Smieliauskienė, A. Paskočimas, L. Kairienė, M. Mėlienė, V. Kežinaitis, A. Elijošius, R. Petkevičius, L. Murauskienė, V. Oželis, B. Kripkauskienė, kun. J. Grigonis, V. Kazlauskas,

D.    Regina, S. Mazilius, L. Balaišis, K. Grigelis, J. Gustainis, A. Milčienė, F. Černienė, A. Dagilis, O. Veleikienė, B. Tamošiūnienė, V. Grybauskas, M. Kapočienė, P. Vitas, I. Vilimas, O. Žukienė, K. Linkus, N. Norris, A. Masilionis, T. Rymantienė, J. Narukynas, A. Baleišienė, P. Narbutis, S. Charžauskienė, N. Šumskienė, A. Želvienė, O. Motusaitienė, A. Kalvaitis, kun. E. Statkus, J. Miceika, E.    Vaitkūnienė, J. Jagėla, O. Daškevičienė, V. Gečas, V. Ilginis, E. Masaitienė, J. Bytautienė, A. Bilaitienė, M. Bumbulienė.

Po 3 dol. aukojo:A. Varkalis, V. Mitkus, J. Kabliauskienė, A. Šimkus, K. Vaičaitis, J. Šidlauskas, O. Simonaitienė, M. Užgirienė, S. Jackus, J. Steponaitis, B. Kuras, O. Vilėniškienė, J. Rūkas, P. Misevičius, P. Ožalienė, J. Kasperavičius, prel. J. Kučingis, V. Rėklys, O. Kukarskienė, J. Bičiūnienė, V. Rygertas, P Žolynas, P. Abromaitienė, A. Grinius, J. Leveris, T. Alenskienė.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Danutė Vakarė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Jūratės Ei-dukaitės-Okura. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 60636. Telef. 737-8400. Spaustuvė —    Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris —    60 centų.