religinės ir tautinės kultūros žurnalas balandis/april 1976 volume XXVII no. 4

LAIMINGI ŽMONĖS

109

Lietuvis

TRYS DIDIEJI POPIEŽIAI

112

Br. Krištanavičius, S.J.

MINTIS DIALEKTINIAME ŽAISME (III)

118

Feliksas Jucevičius

NUOSTABŪS ĮVYKIAI

122

R. Dagilis

NE VISUR NORIME LYGIŲ TEISIŲ SU VYRAIS

124

L. A.

KOKĮ NORĖČIAU TURĖTI VYRĄ

128

G. Kriaučiūnienė

KOKIUS NORĖČIAU TURĖTI TĖVUS

132

R. Miliauskaitė

III PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESĄ UŽBAIGUS

132

R. Lukoševičiūtė

TĖVYNĖJE

135

D. ir G. Vakariai

KALBA

138

J. Vaišnys, S.J.

FILMAI

140

J. Prunskis

TRUMPAI IŠ VISUR

142

J. Pr.

Šis numeris yra iliustruotas nuotraukomis iš “Laiškų Lietuviams” premijų įteikimo iškilmių ir koncerto. Nuotraukos — Danutės Vakarės. 110 psl. nuotrauka — Jono Kuprio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.