“Laiškų lietuviams” konkursas

     Skelbiame aštuonioliktąjį "Laiškų lietuviams" konkursą parašyti straipsniui apie dvasinį pašaukimą. Straipsnio temos pavadinimą pasirenka pats autorius. Straipsnyje galima panagrinėti dvasinio pašaukimo reikšmę ir svarbą, ypač dabar mums, lietuviams. Dėl ko jaunimas nesirenka šių pašaukimų, kas darytina, kad būtų daugiau pašaukimų ir t.t.

     Straipsnį, ne ilgesnį kaip 3000 žodžių, siųsti redakcijai iki 1977 m. kovo 1 d. Už geriausius straipsnius bus skiriamos 5 premijos: I — 150 dol., II — 100 dol., III —75 dol., IV — 50 dol., V — 25 dol.

     Konkursui atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami "Laiškuose lietuviams".

ATSIŲSTA PAMINĖTI

V. Frankienė-Vaitkevičienė. DU DRAUGAI. Premijuota apysaka jaunimui. Išleido JAV LB Švietimo taryba. Viršelis ir iliustracijos D. Stončiūtės-Kuolienės. 222 psl., kaina 4 dol.

V. Daugirdaitė-Sruogienė. LIETUVOS STEIGIAMASIS SEIMAS. Knyga gausiai iliustruota ano meto (1917-1922 m.) įvykiais, vietomis ir asmenimis, susijusiais ne tik su Seimu, bet ir su visos Lietuvos valstybiniu gyvenimu. Tautos fondo leidinys 1975 m. 261 psl., kaina 6,50 dol. (knygoje pažymėta 9,50 dol.)

Icchokas Meras. STRIPTIZAS, arba PARYŽIUS - ROMA - PARYŽIUS. Romanas. Išleido “Ateitis” 1976 m. Aplanką piešė Zita Sodeikienė. 277 psl., kieti viršeliai, kaina 8 dol. Galima užsisakyti “Ateities” leidykloje: 17689 Goldwln Dr., Southfield, Mich. 48075.

Paulius Jurkus. JUODVARNIAI. Pasaka-poema. Viršelis ir knygos piešiniai — autoriaus. Išleido “Darbininkas”, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 200 psl., kaina 5 dol.

Vida Augulytė ir Juozas Plačas. ŠIMTAS ŽAIDIMŲ DIDELIEMS IR MAŽIEMS. Išleido JAV LB Švietimo taryba 1976 m. Didelis formatas, 124 psl., kaina 2 dol. Švietimo tarybos leidinius galima užsisakyti šiuo adresu: A. Kareiva, 7030 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629.

Algirdas J. Kasulaitis. LITHUANIAN CHRISTIAN DEMOCRACY. Viršelio emblemą piešė A. Kulpa. Knyga anglų kalba apie Lietuvių Krikščionių demokratų sąjungą. 244 psl., kaina nepažymėta.

Į LAISVĘ. 1976 m., nr. 67(104). Lietuvių Fronto bičiulių leidinys. Šį numerį redagavo V. Vaitiekūnas. Redakcija: 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

LIETUVIS ŽURNALISTAS. Nr. 7(13). Lietuvių Žurnalistų sąjungos neperiodinis leidinys. Redaguoja Vytautas Kasniūnas, 3754 W. 70th PL, Chicago, 111. 60629.

Lietuvių Rašytojų draugijašvenčia 30 metų sukaktį nuo savo atgaivinimo išeivijoje. Draugijos įsikūrimo pradžia reikia laikyti 1920 metus. Tada ji veikė kartu su žurnalistais. 1932 m. susiorganizavo tik vieni rašytojai, pirmininku išsirinkdami Igną Šeinių. 1940 m. jos veiklą sutrukdė sovietinė okupacija. Draugija atgaivinta Vokietijoje 1946 m. Pirmininku išrinktas Stasys Santvaras. Persikėlus draugijai į Ameriką, jai pirmininkavo: Jonas Aistis, Benys Babraus-kas, Juozas Tysliava, Pranas Naujokaitis, Bernardas Brazdžionis, Aloyzas Baronas. Dabartinis pirmininkas — Leonardas Andriekus.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Rasa Lukoševičiūtė, Nijolė Užubalienė, Danutė Vakarė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės-Okura. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telef. 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris — 60 centų.