•    Bolivijos vyriausybė kun. V. Becker, amerikietį misijonierių, už jo socialinę veiklą tarp La Paz lūšnų gyventojų apdovanojo Nuopelnų medaliu. Kun. Becker kūrė butus, įsteigė ligoninę, įkūrė taupymo ir skolinimo kooperatyvus, sveikatos centrus, organizavo jaunimo sąjūdžius.

•    Prof. Max Frei, Šveicarijos gamtininkas, mikrotyrinėtojas, kriminologas patvirtino, kad Torino mieste, Italijoje, laikoma drobulė, į kurią buvęs įvyniotas Kristaus kūnas, yra tikrai iš Kristaus laikų. Profesoriui elektroninio mikroskopo ir sudėtingų tyrimų keliu pavyko atpažinti suakmenėjusius kraujo lašus ir Palestinos augalus bei dulkeles. Skelbdamas tos drobulės autentiškumo patvirtinimą, jis pažymėjo, kad, nors jis nėra katalikas, bet tyrimai ir jam sukėlė emocijas.

•    Žurnalas "America", leidžiamas jėzuitų Niujorke, pateikia anketos duomenis, pagal kuriuos ryškėja augantis JAV jaunimo susidomėjimas religija. Jei 1972 m. 63% amerikiečių studentų pasisakė, kad religija jų gyvenime užima labai svarbią vietą, tai 1975 m. už religijos būtinumą gyvenime pasisakė 8o% studentų.

•    Joy Anderson, žmona pensijon pasitraukiančio "New World" (Čikagoje) redaktoriaus Lloyd Anderson, paskirta vyr. redaktore 1976-1978 m. "The American Catholic Who's Who".

•    JAV katalikų jaunimo sąjungos pirm. Gregg Galio, gyvenąs Indianapoly, paskelbė, kad jų sąjungos suvažiavimas įvyks 1977 m. Niagara Falls, N.Y. 1975 m. suvažiavime San Antonio, Tex., dalyvavo 2.600 delegatų.

•    Francis X. Quin, jėzuitas, Filadelfijos Temple universiteto Verslo administracijos kolegijos vicedekanas, paskirtas JAV Valstybės departamento Užsienio tarnybos skundų tarybos nariu. Jis plačiai žinomas savo tarpininkavimu darbininkijos ginčuose.

•    Daugiau kaip 5.000 ukrainiečių, susirinkę į Kanados nacionalinę parodą Toronte, pareiškė protestą prieš religinį persekiojimą, besitęsiantį daugiau kaip 30 metų Ukrainoje.

•    Prancūzijos katalikai ir masonai pradėjo leisti jungtinį laikraštį "Breche", kuriuo stengiamasi plėsti dialogą tarp abiejų sąjūdžio atstovų.

•    Tarptautinis ekumeninis susirinkimas, globojamas Vatikano sekretoriato nekrikščionims, buvo sušauktas Yaounde, Kamerūne. Pagrindinė svarstymų tema buvo: "Afrikos kultūra krikščioniškame gyvenime".

•    Bombos sprogimas sužalojo 40 pėdų vitražą Šv. Simono ir Judo katedroje, Phoenixe.

•    JAV butų vedimo centras Vašingtone daugiausia pasitarnaujančia geram butų tvarkymui išrinko čikagietę domininkonę seselę Margaritą Mariją Toomey, dabar besidarbuojančią Des Moines. Įvertintas jos didelis įnašas, pagerinant tvarką daugelio šeimų apgyventuose namuose. Ji apsigyveno Oakridge butų kolonijoje, kur buvo kilusių nepasitenkinimų, įėjo vadovybėn ir susilaukė visų pritarimo.

•    Kolumbo vyčiai per metus JAV-se visuomenės tarnybai paskyrė apie 7 mil. darbo valandų ir labdaros reikalams suteikė 14 mil. dolerių.

•    Lotyniškai bent kai kurias šv. mišių maldas kalbėti buvo paraginti kunigai Montrealyje olimpiados metu, kai ten suvažiavo įvairių tautų katalikai.

•    Su Rytų Europos komunistinėmis vyriausybėmis vedęs derybas Vatikano diplomatas arkiv. L. Poggi sugrįžęs pareiškė, kad anksčiau, kai buvo norima gauti Vatikano pritarimą Helsinkio susitarimams, tos vyriausybės buvo palankesnės, bet dabar pasitarimai vyko lėčiau ir sunkiau.

•    JAV Katalikų labdarai Lilly fondas Indianapoly paaukojo 300.000 dol.

•    Alžerijos vyskupą G. Jacąuier, 72 m., mirtinai perdūrė einantį vidurdienį iš bažnyčios. Policija skelbia, kad žmogžudys buvo psichiškai nesveikas. Velionis buvo žinomas savo labdaros veikimu, taip pat pasižymėjo gindamas vad. trečiojo pasaulio (negrų) teises.

•    Liet. žurnalistų sąjunga skirs premiją geriausiai 1976 m. lietuviškam reikalui ir krikščioniškai kultūrai pasitarnavusiam laikraštininkui. Vertinimo komisijon išrinkti: pirm. prof. dr. J. Puzinas, sekretorė D. Bin-dokienė, nariai — kun. V. Bagdonavičius, E. Pakštaitė ir VI. Būtėnas. Kandidatus premijai galima siūlyti iki š.m. gruodžio 31 d. adresu: Prof. J. Puzinas, 7309 So. Washtenaw Ave., Chicago, Ill. 60629 arba D. Bindokienė, 3634 So. Richmond, Chicago, Ill. 60629. Premija — 1000 dol. Mecenatas kun. J. Prunskis. Premijos įteikimas — spaudos baliuje 1977 m. sausio 29 d. Čikagoje.