RASA LUKOŠEVIČIŪTĖ gimusi Montrealyje 1956 m. birželio 6 d. Studijuoja socialinius mokslus Montrealio universitete. Yra baigusi Montrealio lituanistinę mokyklą ir lankiusi lituanistinį seminarą. 1972 m. dalyvavo Mokytojų savaitėje Dainavoje, o 1974 m.jaunimo lituanistinėje stovykloje Beaumont, Ohio. Yra buvusi Montrealio moksleivių ateitininkų kuopos pirmininkė ir "Gintaro" ansamblio kanklininkė bei pranešėja. III Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso

Rasa Lukoševičiutė     D. Blauzdžiūnaitės nuotr.

metu atstovavo Kanadai ir prisidėjo prie kongreso informacinės tarnybos. Priklauso Lietuvių Skautų sąjungai ir Akademiniam skautų sąjūdžiui, gavusi paskautininkės laipsnį, apvažinėjusi daugelį stovyklų, kur daugiausia yra buvusi laužavedė ir dainų mokytoja.

Šiuo metu mokytojauja Montrealio Lituanistinėje mokykloje, yra Kanados Lietuvių Bendruomenės Montrealio apylinkės valdybos narė jaunimo reikalams ir Kanados Lietuvių Jaunimo sąjungos Tarybos narė. Vadovauja Montrealio skaučių draugovei. 1976 m. dalyvavo Kanados LB Kultūros komisijos suorganizuotose jaunųjų talentų varžybose ir laimėjo dailiojo skaitymo bei dainavimo pirmąsias vietas. 1976 m. vasarą Pasaulio LB ir Pasaulio Liet. Jaunimo sąjungos buvo pasiųsta į Argentiną ir Braziliją dirbti švietimo ir jaunimo organizavimosi srityse.

Šiais metais Rasa yra pakviesta į "Laiškų lietuviams" redakcinį kolektyvą rūpintis jaunimo skyriumi. Ji labai nuoširdžiai kviečia visą lietuvių jaunimą bendradarbiauti ir talkininkauti.

Jos adresas: 479 Bourbonnais St., La Salle, Quebec, Canada, H8R 2Z2. Tel. (514) 366-1210. 

• Federalinis teismas nusprendė, kad Georgetown universiteto potvarkis, kuriuo 60% stipendijų pirmamečiams, studijuojantiems teisę, turi būti skiriama mažumų studentams, nesiderina su konstitucija — diskriminacija prieš baltuosius.

• Dialogas tarp katalikų ir baptistų mokslininkų apie tų bažnyčių tarpusavius santykius įvyks lapkričio 3-5 d. Wake Forest universitete, Winston-Salem, N.C.

• Pasaulio varguomenei šelpti JAV katalikai 1976 m. gavėnioje surinko 5 mil. dol.

• Vietname, kaip praneša pabėgėliai, komunistų kalėjimuose gali būti net apie 250 kunigų, jų tarpe ir Saigono arkivyskupas Francis Nguye van Thaun. Vyskupas Nguye van Mau ir Long Xuano vyskupas yra arba kalėjime, arba lageryje. Kun. Hong Quyen mirė kalėjime, nors buvo ten uždarytas visiškai sveikas. Į susirinkusius katalikus protestuoti dėl arkiv. Thaun įkalinimo komunistai paleido šūvius.

• Vakarų Vokietijos katalikai organizuotai padės įsikurti iš Lenkijos atsikeliantiems 125.000 vokiečių kilmės žmonėms, kuriuos Lenkijos vyriausybė sutiko išleisti, gavusi labai lengvomis sąlygomis paskolą iš V.Vokietijos.

• JAV katalikai, padėdami nuo potvynių nukentėjusiems Meksikos gyventojams, pasiuntė 50 tonų pieno miltelių.

• Augsburgo vyskupas Stimpfle parašė laišką Sovietų vyriausybei, ragindamas atstatyti religinę ir politinę laisvę. Laišką pasiuntė per Sovietų pasiuntinybę Bonoje, ragindamas Maskvą įgyvendinti Helsinky priimtus įsipareigojimus — pagerbti pagrindines žmogaus teises ir laisves.

• Kubos katalikų akcijos prezidentė Miriam Ortega, komunistų areštuota 1960 m., yra iš dalies paralyžiuota ir praranda regėjimą viena akimi dėl tortūrų kalėjime.