religinės ir tautinės kultūros žurnalas spalis/october 1976 volume XXVII no. 9

KAS GERA IR KAS BLOGA...

289

Juozas Vaišnys, S.J.

MINTIS DIALEKTINIAME ŽAISME (VIII)

292

F. Jucevičius

EILĖRAŠČIAI

295

Dalia Staniškienė

KAIP DIEVAS SUKŪRĖ PASAULĮ

296

A. Mauragis

TĖVAI, VAIKAI IR MOKYTOJAI

300

Nijolė Jankutė

LITUANISTIKOS SEMINARAS JAUNIMUI

303

J. Vaišnys, S.J.

KUR YRA MŪSŲ VIDURINIOJI KARTA?

308

Rasa Lukoševičiūtė

NAUJAS ISTORIJOS VADOVĖLIS

311

Danutė Bruškytė

PERSKAIČIUS “MERGAITĘ IŠ GETO”

312

Eglė Juodvalkytė

TĖVYNĖJE

314

D. ir G. Vakariai

KALBA

318

J. Vaišnys, S.J.

FILMAI

320

Juozas Prunskis

TRUMPAI IŠ VISUR

322

J. Pr.

Šis “Laiškų lietuviams” numeris iliustruotas Liucijos Nikolskytės-Laukaitienės spalvotos grafikos darbų nuotraukomis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.