“LAIŠKU LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Šių metų konkurso tema—"Kaip išlaikyti šeimos vienybę ir lietuviškumą”. Straipsnyje reikėtų panagrinėti šeimų suirimo (išsiskyrimo) ir nutautimo priežastis, ar lengviau šiuo keliu pasuka mišrios šeimos ir t.t.

     Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus į atskirą vokelį savo tikrąją pavardę, adresą bei telefoną, atsiųstas redakcijai iki 1981 m. kovo mėn. 1 dienos.

     Už geriausius rašinius skiriamos keturios premijos: I — 150 dol., II — 100 dol., III — 75 dol., IV — 50 dol. Pirmosios premijos mecenato dar kol kas neturime, o kitų premijų mecenatai yra: J. Veselka, J.V. Vizgirda, S. Rudokienė.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” EKSKURSIJA

     Organizuojame ekskursiją į Šventąją Žemę, Egiptą ir Graikiją. Dar galutinai nesusitarėme su atitinkamomis kompanijomis, bet kelionė prasidės maždaug balandžio 25 d. ir baigsis gegužės 15 d. Ši ekskursija tikrai bus įdomi, nes aplankysime tas šalis, kur klestėjo senovės kultūra, kur vaikščiojo ir žmones mokė Kristus. Kai kuriuos gal baugina neaiški politinė padėtis, bet čia jokios problemos nebus. Žinoma, jeigu ta padėtis pasidarys pavojinga, tai gal nutarsime aplankyti kitas šalis, tačiau tikimės, kad jokių pavojų nebus.

     Kadangi dabar ir kelionės lėktuvu, ir viešbučiai, ir maistas labai brangsta, tai manome, kad visa ši kelionė su viešbučiais ir maistu gali kainuoti apie 2500 dol., bet tikra, galutinė kaina bus paskelbta, kai tik sužinosime.

     Jau turime apie 20 norinčių keliauti. Prašome tuoj registruotis ir kitus, kurie norėtų prie mūsų ekskursijos prisidėti. Rašykite "Laiškų lietuvaims” adresu arba kelionių biurui: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Ave., Chicago, Ill. 60643. Tel. (312) 238-9787. Kelionei vadovaus redaktorius Juozas Vaišnys, S.J., ir minėto kelionių biuro atstovas Aleksas Lauraitis.

DRAMOS KONKURSAS PRATĘSIAMAS

     JAV LB Kultūros Tarybos skelbtoje dramos konkurso terminas pratęsiamas iki 1981 m. kovo 1 d. Premijos dydis — 1500 dol. Parenkant veikalą, bus atsižvelgiama į jo literatūrinę vertę ir tinkamumą išeivijos teatrams.

     Rankraščiai siunčiami šiuo adresu: A. Vaičiulaitis, 9307 Chanute Dr., Bethesda, MD 20014.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS LITERATŪROS PREMIJA

     JAV LB Kultūros Taryba nutarė įsteigti literatūros premiją. Premijos dydis — 3000 dol. Premija skiriama už geriausią svarstomųjų metų grožinės literatūros kūrinį arba už lituanistinės tematikos humanitarinio turinio mokslo veikalą. Premijai veikalus atsiųsti paskutinė data — gruodžio 31 d. Siųsti šiuo adresu: J. Malskis, 17904 Ingleside Rd. Cleveland, Ohio 44119.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS

     Skaitytojų patogumui administracija laikosi tokios tvarkos: žurnalo prenumerata kiekvienam pratęsiama automatiškai, nebent iš anksto būtų pranešta, kad skaitytojas toliau nebenori gauti žurnalo. Už šių ir ankstyvesniųjų metų žurnalo siuntinėjimą neužsimokėjusieji yra prašomi kaip galima greičiau tai padaryti. Taip pat pageidaujama, kad už ateinančius metus būtų mokama metų pradžioje. Siunčiant prenumeratos mokestį yra daug saugiau naudoti "money order” ar čekius. Jau yra buvę atvejų, kad, siunčiant grynais, nei laiškas, nei pinigai administracijos nepasiekdavo. Čekius prašome rašyti "Laiškai lietuviams” arba "Letters to Lithuanians” vardu. Metams — 8 dol.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

N. A. Dičpetris. TRYS DIENOS PASAULY. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 1980 m. Čikagoje. Knygos apipavidalinimas — Vytauto O. Virkau. Kieti viršeliai, 176 psl., kaina 8 dol.

RINKTINĖ JAUNIMUI. I ir II sąsiuvinys. I-ame sąsiuvinyje, skirtame 8-11 metų skaitytojams pateiktos Jankutės, Kaupo ir Spalio kūrinių ištraukos. II-ame sąsiuvinyje, skirtame 13-16 metų skaitytojams, randame ištraukas iš Almeno, Andriušio ir Jankaus kūrinių. Techninis redaktorius — A. Pakalniškis. Dailininkė — Vilija A. Eivaitė. Išleido JAV LB Švietimo taryba 1980 m. Visais leidinio reikalais galima kreiptis i J. Plačą, 3206 W. 65 PI., Chicago, IL 60629.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 40. Redaguoja kun. K. Pugevičius. Leidžia Amerikos Lietuvių Katalikų Kunigų Vienybė, 351 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207.

Nuoširdžiai dėkojame “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams

100 dol. aukojo Lietuvių Fondas.

45 dol. aukojo kun. S. Gaidelis, S.J.

17 dol. aukojo A. Šoliūnienė.

Po 10 dol. aukojo: O. Garūnienė, A. Rožėnas.

8 dol. aukojo A. Lauraitis.

Po 7 dol. aukojo: J. Kalainis, A. Milvydas, V. Balnius, M. Tumienė. 6 dol. aukojo S. Einikis.

Po 5 dol aukojo: A. Paulikas, I. Smieliauskienė, B. Ginčiauskas.

Po 4 dol. aukojo: P. Graužinienė A. Valavičius, A. Žemaitaitienė, M. Jonelienė, E. Vilutienė, A. Bakaitis.

Po 3 dol. aukojo: O. Gerdvilienė, A. Abromaitienė, V. Balutienė.

Po 2 dol. aukojo: J. Aglinskienė, J. Karalius S. Žiupsnys, A. Kamantienė, J. Vadopalas, kun. J. Kučingis, G. Juškėnas, J. Masilionis, A. Mingėla, A. Venckienė, I. Kalvaitienė, E. Petrauskas, I. Dargvainis, J. Alekna, V. Kupcikevičius, A. Malėta, E. Mikalajūnienė, J. Gasperas, V. Tumasonis, P. Urbutis, E. Šakienė prel. A. Bačkis, I. Kerelienė, P. Ragienė, V. Grudzinskienė, B. Šaulytė, F. Norkevičius, H. Mošinskienė, T. Gleveckienė, L. Paulavičienė, E. Tamošiūnienė, K. Kronienė, M. Stašaitienė, M. Mackienė, I. Mantautienė, J. Bradūnas, K. Keblys.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Kristina Parėštytė, Nijolė Užubalienė, Danutė ir Gediminas Vakariai. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.