•    Kinijoje buvo paleistas Kantono administratorius, vysk. Domininkas Tang, kalėjime išlaikytas 22 metus.

•    Belgijos katalikai įvairių kraštų katalikų misijoms suaukojo 5 mil. dolerių.

•    Net 33 jauni lenkai įstojo į Dieviškojo Žodžio misijonierių vienuolyną Cludowe, Lenkijoje.

•    Irano vyriausybė uždarė saleziečių mokyklą Teherane. Joje buvo 140 mokinių, ją vedė italai saleziečiai. Irane dar veikia 13 katalikų mokyklų, vadovaujamų vienuolių. Apie 160 italų katalikų kunigų ir seselių darbuojasi Irane.

•    JAV negrų vadas Jesse Jackson savo pasikalbėjime su “Twin Circle” laikraščio atstovu pareiškė: “Aš manau, kad katalikų mokyklos yra oazės auklėjimo tyrlaukiuose, ypač paskutiniaisiais dviem dešimtmečiais. Iš dalies taip yra dėl to, kad valdinės mokyklos yra pažeistos dėl moralinio autoriteto sužlugimo; mokytojais mažiau tikima, daugely atvejų vyksta šaltasis karas tarp tėvų ir mokytojų... Atrodo, kad kunigais ir vienuolėmis labiau tikima ir pasitikima; jie turi moralinį autoritetą, kuris didėja teigiamuose santykiuose su tėvais, ir jie įstengia reikalauti drausmės; o kai drausmė ateina iš moralinio autoriteto, ji yra terapija, o ne bausmė. Pagaliau, sakyčiau, kad katalikų mokyklų pasisekimas mieste priklauso ir nuo jų auklėjimo krypties: rūpinamasi vystyti protą, o taip pat ir ugdyti charakterį bei palaikyti sveiką kūną. Jose yra religinis veiksnys, kaip stiprinančioji jėga mūsų gyvenimo keliui”.

•    Nijolė Sadūnaitė, atbuvusi ištrėmimo laiką, sugrįžo į Vilnių.

•    JAV-se apsigyvenę Vietnamo katalikai liepos mėnesį buvo sušaukę pirmą savo suvažiavimą Kalifornijoje.

•    Pietų Korėjoje, baigiantis II Pasauliniam karui, katalikų buvo apie 180.000, o dabar Pietų Korėjoje yra apie milijonas. Kasmet katalikų skaičius padaugėja apie 50.000. Gausu pašaukimų. Šiemet dėl vietos stokos negalėjo būti priimta į seminariją apie šimtas kandidatų į kunigus.

•    Graikija užmezgė diplomatinius santykius su Vatikanu ir atsiuntė savo ambasadorių Stat-hatos.

•    Kauno kunigų seminarijoje, kaip liudija Lietuvą aplankęs Stockholmo laikraštininkas, dabar mokosi 82 klierikai. Lietuvoje šiemet darbuojasi 711 kunigų.

•    Romoje išleistas pirmas tomas naujai į lietuvių kalbą išversto Naujojo Testamento. Apima Evangelijas ir Apaštalų Darbus. Paruošė prel. L. Tulaba.

•    Lietuvoje vyskupų ordinarų kolegija išleido katekizmą, paruoštą kun. N. Skurkio. Redagavo kun. V. Aliulis. Knyga 127 psl.

•    A.a. kun. Petras Ažubalis, Kankinių parapijos klebonas Toronte, mirė liepos 12 d., turėdamas 62 m. amžiaus. Mirė dėl širdies smūgio. Jo vieton nauju klebonu paskirtas kun. Jonas Staškus.

•    Valstybės sekretorius E. Muskie turi savo namus netoli Kennebunkporto, Maine. Kada tik būna namie, atvyksta pas lietuvius pranciškonus į šventadienio Mišias.

•    Bolivijoje karinio perversmo metu buvo suimti ir dingo be žinios 11 katalikų kunigų. Vatikano nuncijus prašė informacijų apie tuos kunigus, bet vyriausybės žmonės nepanorėjo atsakyti, kol nuncijus savo rezidencijoje globoja nuverstą Bolivijos prezidentą Gueiller Tejadą.

•    Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrija ir šiemet duos 500 dol. premiją labiausiai pasižymėjusiam lietuviui visuomenininkui. Mecenatas kun. Juozas Prunskis.

•    Kun. Pedro Arrupe, jėzuitų generalinis vyresnysis, sulaukęs vyresnio amžiaus norėjo atsistatydinti, tačiau popiežius Jonas Paulius II paprašė jį dar kuriam laikui pasilikti pareigose. Pasaulyje yra apie 27.000 jėzuitų.

•    Lietuvoje areštuotos trys vienuolės, kaltinamos skleidusios pogrindžio spaudą. Areštuota seselė Navickaitė, seselė Vitkauskaitė, o trečios vardas nepaskelbtas. Kaltinamos už skleidimą “Lietuvos katalikų Bažnyčios kronikos”. Sovietų agentas vienai iš jų prasitarė, kad jos nebus padarytos kankinės, o bus kaltinamos kriminaliniais nusikaltimais.

•    JAV katalikų Bažnyčia įvairiems socialiniams projektams, padėdama vargingesniems žmonėms patiems reikiamai susitvarkyti socialiniu atžvilgiu, paskirstė 6 mil. dolerių. Per paskutini dešimtmeti panašiai pagalbai vargo žmonėms JAV katalikų Bažnyčia išdalino daugiau kaip 55 milijonus dolerių.

•    Vatikanas svarsto galimybes lygiau paskirstyti kunigus po įvairius pasaulio kraštus.

•    Kinijoje prieš Kalėdas bus baigta atnaujinti katedra Šanchajuje; ji bus plačiau naudojama pamaldoms. Jau ir į Dangų Ėmimo šventėje joje įvykusiose pamaldose dalyvavo per 3000 žmonių.

•    JAV-se moksleivių skaičius privačiose mokyklose didėja. Šiais mokslo metais privačias mokyklas lanko apie 7.680.000 auklėtinių.

•    Jordano karalius Hussein turėjo pasikalbėjimą su popiežium Jonu Paulium II rugsėjo 1 dieną. Manoma, kad buvo kalbamasi Jeruzalės klausimu.

•    Emilie Griffin, literatūros kritikė, rašytoja, savo naujoje knygoje “Tuning” pasakoja, kaip ji atsivertė į katalikybę. Ji buvo išauklėta Christ Scientist religijoje, paskui buvo skeptike. Beskaitydama Aristotelį, Platoną ir krikščioniškuosius autorius, ji surado tiesą katalikybėje. Plačiau apie tai rašo “Twin Circle” rugsėjo 21 d. numery.

•    Kolumbo Vyčiai sudarė milijono dolerių fondą tyrimams, kaip sustiprinti katalikišką auklėjimą.

•    Argentinoje spalio 8-12 d. buvo sušauktas tarptautinis Marijos garbintojų kongresas, kur procesijoje dalyvavo apie 100.000 žmonių.

•    Naujoje Gvinėjoje apaštalauja Šv. Teresės seserų vienuolynas, ten jau veikiąs 25 metai. N. Gvinėjoje dabar yra apie 40 vietinės kilmės šios kongregacijos seselių.

•    Glėbas Jakuninas, stačiatikių kunigas, Maskvoje nuteistas 5 metus kalėti ir 5 metus būti tremtyje. Sekančią dieną Maskvoje buvo nuteista viena žymiausių žmogaus teisių gynėjų Sovietų Sąjungoje — Tatjana Velikanova. Abudu nuteistieji buvo suimti 1979 m. lapkričio 1 d.

•    Vietname komunistai laiko apie 750.000 žmonių vadinamose perauklėjimo stovyklose. Jose laikomas didelis skaičius kunigų, kuriems neleidžiama laikyti Mišių, turėti kryželį ar rožinį.

•    Lenkijoje, išreikalavus streikuojantiems darbininkams, pirmą kartą nuo to, kai ten komunistai paėmė valdžią, buvo pradėta per radiją transliuoti Mišias. Tam valstybinis radijas dabar skirs kas sekmadienį ir šventadienį valandą laiko.

•    Zimbabvės respublika užmezgė diplomatinius santykius su Vatikanu.

•    Vengrijoje, švenčiant 1000 m. nuo gimimo šv. Gerardo, Venecijos benediktino, kuris daug prisidėjo, kad tame krašte buvo įvesta krikščionybė, dalyvavo (rugsėjo 27-29 d.-) ir Vatikano delegacija, vadovaujama kard. Agostino Casaroli.

•    Kalifornijos apeliacinis teismas nutarė, kad tos valstijos įstatymas, leidžiąs privačių mokyklų auklėtiniams naudotis valdinių mokyklų vadovėliais, nėra priešingas konstitucijai.

•    Popiežius Jonas Paulius II 1981 m. sausio mėnesį lankysis Filipinuose.

•    Italijoje tuoj sustojo piligrimų kelionės į Lomelio miestelį, kur buvo tariamai verkianti Madona, kai vienas berniukas pastebėjo, kaip tos statulos savininkas slaptai pila vandenį, kad galėtų bėgti “ašaros”. Bažnyčia, būdama atsargi, nebuvo patvirtinusi šio tariamo “apsireiškimo”.

•    Irane vyksta krikščionių persekiojimas. Irano anglikonų vyskupo sūnus Bahram William Dehqani-Tafti rastas nužudytas. Jis buvo universiteto lektorius ir turėjo dalinį darbą amerikiečių televizijoje. Prieš tai įvykdytas įsilaužimas į jo namus. Anglikonų misijos trobesiai ir ligoninė Isfanane buvo užimta islamo aktivistų.

•    Afrikoje yra apie 52 mil. katalikų. Jie sudaro apie 12% visų Afrikos gyventojų.

•    Pasaulio vyskupų sinodas, Vatikane prasidėjęs rugsėjo 26 d., buvo skirtas svarstyti krikščionių šeimos vaidmenį moderniajame pasaulyje, paliesdamas vaikų auklėjimą, skyrybas, gimimų kontrolę, abortus. Dalyvavo 216 vyskupų iš viso pasaulio ir 43 pasauliečiai stebėtojai.

•    Šiluvoje komunistinė administracija kun. Broniui Gimžauskui neleido sakyti pamokslo.

•    Italijoje net 2.133 vietovės yra pavadintos Marijos vardu.

•    Šv. Kazimiero seserys pradeda rūpintis beatifikacija savo vienuolijos įsteigėjos Motinos Marijos Kaupaitės, mirusios 1940 balandžio 17 d. Šiemet suėjo 40 m. nuo mirties tos lietuvės, pasižymėjusios giliu religiniu uolumu ir giliu ryžtu pasišvęsti lietuvaičių religiniam ir moraliniam auklėjimui, įsteigiant lietuvių moterų mokytojų kongregaciją.

•    Tarptautinis tomistų kongresas buvo sušauktas Romoje rugsėjo 8-19 d., minint 100 m. sukaktį, kai popiežius Leonas XIII enciklikoje “Aetemi Patris” šv. Tomo mokslą paskelbė oficialiu Bažnyčios mokslu.    J. Pr.