Skyrių tvaiko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. PatarėjasPROF. PETRAS JONIKAS

KAIP PASAKOMI KRAUJO MATAVIMO REZULTATAI?

     Gydytojas, patikrinęs paciento kraujo spaudimą, pavyzdžiui, taip pasako: "Tamstos kraujo spaudimas — šimtas penkiasdešimt ant aštuoniasdešimt”. Toks kraujo spaudimas angliškai būtų taip nusakomas: "One hundred and fifty over eighty”. Gal anglų kalba, o taip pat ir kai kurios kitos kalbos, turėjo įtakos ir minėtam lietuviškam, bet netaisyklingam pasakymui. O gal kai kurie lietuviai tą pasakymą su nevartotinu šiuo atveju prielinksniu ant mėgintų taip aiškinti: tas maksimalus (sistolinis) kraujo spaudimas paprastai vadinama viršutiniu, o minimalus (diastolinis) — apatiniu. Tad savaime peršasi pasakymas, kad viršutinis yra ant apatinio. Bet iš tikrųjų taip nėra. Tais žodžiais tik nusakomos dvi skirtingos kraujospaudžio rūšys, užtat prielinksnis ant čia visai netinka. Netinka ir kai kurių vartojami prielinksniai prie arba su. Tad atrodo, kad pradžioje minėtas gydytojo pasakymas galėtų būti toks: "Tamstos kraujo spaudimas — šimtas penkiasdešimt ir aštuoniasdešimt”. Juk čia išreiškiamos dvi nepriklausomos sąvokos, kurias sintaksėje vadiname vienarūšėmis sakinio dalimis.

ŽODŽIU SU PRIESAGA - JAS LINKSNIAVIMAS

     Žodžiai, kurie baigiasi galūne -jas (vėjas, kraujas) kai kam sudaro tam tikrų linksniavimo neaiškumų. Neaiškūs yra du šių žodžių linksniai: šauksmininkas ir vietininkas. Šių žodžių šauksmininkas retai tevartojamas, bet jeigu kur pavartojamas, tai dažniausiai klaidingai. Pavyzdžiui, yra tokia malda, kurioje sakoma: "Kristaus krauje, pagirdyk mane” (žr. kun. Stasio Ylos maldyną "Tikiu Die-vą”, 39 psl.). Žodžiai kraujas ir vėjas Akademinėje lietuvių kalbos gramatikoje linksniuojami, kaip siuvėjas, kirpėjas ir pan. Šių žodžių šauksmininkas turi galūnę -au: siuvėjau, kirpėjau. Taigi taip pat ten siūloma sakyti vėjau, kraujau.

     Gal dar kebliau yra su šių dviejų žodžių vietininku. Kai kuriose tarmėse sakoma vėjuje, kraujuje, o kitose — vėjyje, kraujyje. Dabar Lietuvoje išeinančiuose leidiniuose labiau mėgstama rašyti vėjyje, kraujyje. Kadangi šie žodžiai, kaip minėjome, turėtų būti taip linksniuojami, kaip ir žodžiai su priesaga -ėjas (siuvėjas, kirpėjas), kurių vietininkas yra siuvėjuje, kirpėjuje, tai gal labiau įprasta sakyti ir vėjuje, kraujuje. Akademinė lietuvių kalbos gramatika (Vilnius, 1965) leidžia vartoti abidvi šių žodžių formas, tačiau pastebi: "Norminėmis formomis dabar vis labiau linkstama laikyti šių daiktavardžių vienaskaitos vietininkus su galūne -yje (kraujyje, vėjyje, plg. taip pat šalavijyje, kalavijyje)” (I tomas, 217 psl.).

PROFESIJA, SPECIALYBĖ, KVALIFIKACIJA

     Kuo skiriasi šie trys terminai? Profesija — tai nuolatinis darbas bei verslas, kuriam reikia tam tikru būdu pasirengti ir kuris yra svarbiausias žmogaus pragyvenimo šaltinis, pvz. gydytojo, inžinieriaus, advokato profesija. Specialybės sąvoka yra siauresnė, nes vienoje profesijoje gali būti įvairios specialybės, pvz. gydytojo profesijoje gali būti tokios specialybės: chirurgas, ginekologas, urologas, okulistas ir t.t. Tad specialybė, galima sakyti, yra speciali kurios nors profesijos sritis. Kvalifikacija yra kuriam nors darbui ar užsiėmimui tinkamumo ar pasiruošimo laipsnis. Kvalifikacija galima vadinti ir suteiktą kokį nors akademinį laipsnį.

MOKINYS IR MOKSLEIVIS

     Mokinys yra senas žodis, žinomas iš liaudies kalbos, o moksleivis — naujadaras, sudarytas panašiai kaip ir keleivis, jūreivis. .. Šie du žodžiai vartojami ta pačia reikšme, kai kalbama apie visus tuos, kurie mokosi mokykloje. Pvz.: Daugelis moksleivių (arba mokinių) dar mokyklos suole pasirenka mėgstamą profesiją.

     Moksleivis vis dėlto yra bendresnio pobūdžio terminas, o mokinys — konkretesnio. Pvz. sakome Lietuvos moksleiviai. Čia, atrodo, nelabai tiktų sakyti Lietuvos mokiniai. Bet kai kalbame apie atskiras mokyklas, o dar labiau apie atskiras klases, tai paprastai sakome mokiniai. Pvz.: Jis yra geriausias septintosios klasės mokinys. Šitie jaunuoliai yra mano uoliausi mokiniai. Visai netiktų moksleivio terminas, kai kalbama apie kokio nors konkretaus asmens mokinius ar sekėjus. Pvz.: Šie visi dailininkai yra Rafaelio mokiniai. Dabartiniai Lietuvos engėjai yra Markso ir Lenino mokiniai.

     Trumpai galima tiek pasakyti, kad moksleivį pakeisti mokiniu gal niekad nebūtų didelio netikslumo, bet mokinį pakeisti moksleiviu kai kuriais atvejais visiškai netiktų.

SĖDĖTI UŽ VAIRO AR PRIE VAIRO?

     Pasakymas sėdėti už vairo, atrodo, yra vertinys iš kitų kalbų. Šis pasakymas būtų pateisinamas tik tada, jeigu kalbėtojas stovėtų priešais automobilį, tada jo atveju vairuotojas sėdėtų už vairo. Kitais atvejais šis pasakymas neteiktinas. Reikia sakyti sėdėti prie vairo.

IŠŠAUKTI AR SUKELTI?

     Iššaukti nevartotina prasme sukelti. Pvz.: Jo elgesys iššaukė (= sukėlė) visų pasipiktinimą. Bakterijos iššaukė (=sukėlė) gerklės uždegimą.

•    Net 63 anglikonai kunigai, kurių 35 gyvena JAV-se, kreipėsi į Vatikaną, pareikšdami norą įsijungti į katalikų Bažnyčią. Dalis jų yra vedę. Jiems būtų leista pasilikti moterystėje, drauge atliekant kunigų pareigas.

•    Vakarų Vokietijoje kun. Werenfried van Straaten įsteigta draugija pagelbėti vargstančiai Bažnyčiai, išspausdino 800.000 “Vaiko Biblijos” ispanų kalba ir išplatino Pietų Amerikoje.