CHIARA LUBICH

     Ar atsimeni, kur Jėzus ištarė šiuos žodžius? Mortos ir Marijos namuose. Marija, atsisėdusi prie Kristaus kojų, klausosi jo žodžių, o Morta, susirūpinusi vaišingumu, kreipiasi į Jėzų sakydama: "Viešpatie, ar tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti?” Jėzus atsakė: "Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta”.

     Kartais pagalvojam, kad Kristus tais žodžiais nurodo dviejų seserų vienas kitam priešingus pasielgimus: Marijos gerą, o Mortos ne tokį gerą. Marija, kuri klausosi, gerai daro, o Morta, kuri dirba, daro blogai. Bet taip nėra. Jėzus nepasmerkia Mortos darbo. Ji tarnauja. Juk Jėzus atėjo mokyti patarnauti. Ir jis pats davė pavyzdį. Tad kokią prasmę turi šie Evangelijos žodžiai? Jėzus pasinaudoja ta proga paaiškinti, kas yra svarbiausia žmogaus gyvenime. Na, o kas gi? Klausyti Dievo žodžio.

     Lukui, rašančiam šiuos žodžius, klausyti Dievo žodžio reiškia ir juo gyventi. Marija yra pavyzdys tokio krikščionio, kuris klausosi ir vykdo Dievo žodį. Tai nereiškia, kaip dažnai galvojama, kad tai yra kontempliatyvaus gyvenimo simbolis, priešingas aktyviam gyvenimui, įasmenintam Mortoje. Marija nėra kontempliatyvi. Ji klauso ir gyvena.

     Jėzus šiais žodžiais nori pasakyti, kad reikia klausyti ir įgyvendinti jo žodžius. Visa kita, kiek tau gali būti svarbu, turi savo reikšmę, jeigu tai laikai antroje vietoje. Pirmoje vietoje Dievas ir jo žodis. Tavo rūpesčiai ir norai nustumiami į antrą vietą. Marijai rūpėjo tas vienas vienintelis dalykas — visiškai atsiduoti ir paklusti Dievo valiai. Tai rodo jos elgesys: sėdi prie Jėzaus kojų, visai taip, kaip mokinys, atidžiai klausantis savo mokytojo.

     Ir tu turi taip daryti. Priimk Dievo žodį, kad jis tave pakeistų. Ne tik tai. Pasilik ištikimas, laikydamas tą žodį savo širdyje, kad jis tvarkytų tavo gyvenimą, kaip žemė, kuri laiko sėklą, kad išdaigintų ir neštų vaisių naujam gyvenimui. Ir ne tik tada, kai lengva, bet visuomet, net ir tada, kai tenka patirti bandymų, skausmų, kai yra labai sunku nuosekliai vykdyti padarytus pasiryžimus.

     Tad drąsos! Iki šiolei gal gyvenai žmogiškais žodžiais. Laikei svarbiais daugelį dalykų, kuriuos tau šis gyvenimas pasiūlo, o nesupratai, kad esi gimęs kitam tikslui. Kadangi esi žmogus, prisijunk prie Kristaus

     — Dievo, tapusio dėl tavęs žmogumi. O tas faktas, kad esi krikščionis, tave pastato prieš aiškią atsakomybę: pirmiau už viską klausyti ir vykdyti Jėzaus, tavo mokytojo, žodžius.

     Stenkis įgyvendinti vieną po kito jo kilnius, visuotinius, vienintelius žodžius. Tada pastebėsi, kad iš pagrindų pasikeis tavo galvosena, valia ir veikimas. Tavo gyvenimas pasidarys labai turtingas. Darysi labai daug gero sau ir kitiems. Tave supanti visuomenė pasikeis. Evangelijos revoliucija labai vaizdžiai pasireikš visuose reikaluose ir šių dienų degančiose problemose. Ir dar daugiau... tu išgelbėsi save ir laimėsi nesibaigiantį gyvenimą. Ar visa tai mažmožis?

Iš italų kalbos išvertė kun. A. Sabas