1980 / LAPKRITIS-NOVEMBER / VOLUME XXXI, NO. 10

LAPKRIČIO MINTYS

325

 Juozas Vaišnys, S.J.

II VATIKANO SUSIRINKIMAS... (VIII)

327

 Vysk. V. Brizgys

AŠTUONIOS JUODOS MINTYS

331

 Anicetas Tamošaitis S.J.

“O REIKIA TIK VIENO”

335

 Chiara Lubich

JAPONŲ MENAS

336

 Vida Kabailienė

IŠ JAPONŲ POEZIJOS

337

 Paruošė D. Sadūnaitė

KUNIGO VEIKLA VISUOMENĖJE

338

 Stasys Yla

IŠ PIETŲ Į ŠIAURĘ PER EUROPĄ (III)

340

 Birutė A. Vindašienė

PAŽVELK Į SAVE

346

 S. M.

SINODAS, ŠEIMA IR LŪKESČIAI

347

 P. Daugintis, S.J.

MANO VYRAS IDEALIAUSIAS

349

 Vytautas Kasnis

PADĖKIME VAIKUI MĄSTYTI

351

 Kazys Poškus

NESKUBĖKITE GUOSTIS

353

 A.A.

KALBA

355

 J. Vaišnys, S.J.

ATGARSIAI

357

 Skaitytojai

TRUMPAI IŠ VISUR

358

 J.Pr.

Šis numeris iliustruotas dail. Vidos Kabailienės darbų nuotraukomis. Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio.

“LAIŠKAI LIETUVIAMS”—Letters to Lithuanians—is published monthly except July and August, when bi-monthly. Its publishers and owners are the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., a non-profit religious society approved by the Roman Catholic Church. The editor is Rev. Joseph Vaišnys, S.J. The managing editor is Mrs. Al. Likander. The offices of editors, publishers and management are located at 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. In the preceding 12 months “Laiškai Lietuviams” averaged a press run of 2705 copies. Total distribution—2680 copies, mail subscription—2645, free distribution—35. None (0) distributed to news agents and none (0) sold through dealers; leftovers—25. Annual subscription $8.00, single copy is 80£. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices.