ATSIŲSTA PAMINĖTI

ALEKSANDRAS STULGINSKIS. Atsiminimai. Spaudai paruošė a.a. Jonas Račkauskas (1903-1979). Aleksandro Stulginskio knygų serijos redaktorius dr. J. A. Račkauskas. Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas su dr. Jono ir dr. Aldonos Juozevičių parama. Kieti viršeliai, 295 psl., kaina 12 dol.

Paulius Rabikauskas, S.J. THE FOUNDATION OF THE UNIVERSITY OF VILNIUS (1579). Royal and Papal Grants. Roma 1979. Išleido Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija su inž. Antano Rudžio parama. 77 psl., kaina nepažymėta.

TĖVYNĖS SARGAS. Nr. 1C45). Redaguoja Petras Maldeikis, 117 Sunset Dr., Hot Springs, Ark. 71901. Administratorius Antanas Balčytis, 6819 S. Washtenaw Ave., Chicago, 111. 60629. Šio numerio kaina 3 dol.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURH IN LITHUANIA. No. 38. Leidžia Kunigų Vienybė, 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

I FLED HIM, DOWN THE NIGHTS AND DOWN THE DAYS. Iliustruota Algimanto Kezio, S.J., fotografijomis, su trumpais komentarais. 1970 metų laidos pakartojimas.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų mokinių laikraštėlis. Nr. 3(83).

Nuoširdžiai dėkojame “Laišku lietuviams” rėmėjams50 dol. aukojokun. dr. J. Urbonas.

12 dol. aukojoA. Kaspariūnas.

10dol. aukojo J. Starkus.

8 dol. aukojoA. Dičius.

Po 7 dol. aukojo:V Poderys, B. Beleškienė.

Po 5 dol. aukojo:J. Balbatas, O. Rugelienė, V. Mitkus, J. Žadeikis.

Po 4dol. aukojo:J. Kriščiukaitis, P. Mikalauskas, A. Škėmienė, A. Vaičaitis, J. Gylys.

Po 3 dol. aukojo:A. Skučienė, J. Šidlauskas, P. Besasparis, J. Bernotas, E. Marčiulionienė, E. Gimžauskienė, S. Šiušius, K. Augūnienė. Po 2 dol. aukojo:V. Valkavickas, A. Dikinis, R. Marchertas, E. Sinsinas, A. Sruoga, M. Gureckienė, E. Masaitienė, B. Paųlionis, P. Norkus, J. Gataveckas, P. Gluosnys, J. Norkaitis, A. Baleišienė, A. Poskočimas, S. Ilginis, B. Tamošiūnienė, V. Juodakienė, A. Jasčemskienė, H. Laucius, E. Olšauskienė, J. Penčylienė, J. Bakšys, J. Laucius, P. Butkienė, V. Ročiūnas, A. Valiuškis, V. Garnelienė, kun. R. Krasauskas, B. Augustauskienė, E. Kaminskas, A. Zubavičius, A. Masilionis, A. Maurutienė, A. Brinkienė, V. Indrulėnas, S. Latvienė, J. Juknelienė, P. Marcinkienė, A. Venclovas, I. Kairienė, S. Džiugas, B. Graužinis, V. Kleiza, M. Monkus, E. Pocius, D. Petkauskienė, I. Sakadolskienė, J. Susmaras, F. Tarulienė, P. Sirgedas, P. Abromaitis, S. Butkūnienė, G. Dambras, J. Sakalas, I. Medžiukas, P. Aleškaitis, P. Balčiūnas, D. Valiukėnas, J. Vembrė.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Kristina Parėštytė, Nijolė Užubalienė, Danutė ir Gediminas Vakariai. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.