•    Tarptautinė katalikų labdaros organizacija Caritas paskyrė penkis milijonus dolerių alkstantiems Kambodijos gyventojams ir to krašto pabėgėliams maitinti. Katalikiškos organizacijos taip pat siekia įdarbinti tas nelaimingas komunizmo aukas.

•    Lenkijoje 30 katalikų teisininkų vasario 21 d. Krokuvoje paskelbė į visą pasaulį atsišaukimą, skatindami pasaulio mokslininkus, politikus, teisininkus, valdininkus padaryti savo sąžinės sąskaitą, svarstant apie savo teisę ir pareigą priešintis prieš diskriminaciją, terorą, neapykantą ir žmogaus degradaciją. Atsišaukime skatinama laikytis 1965 m. paskelbtų Jungtinių Tautų chartoje žmogaus teisių ir vykdyti Helsinkio 1975 m. susitarimų nuostatus apie žmogaus teises.

•    Afrikoje dviejų dienų laikotarpy vasario mėnesį buvo nužudyti trys katalikų misininkai: šveicaras kun. K. Huesser, 38 m., kanadietis kun. W. Lepine, 57 m., belgas broliukas A. Knevels, 69 m. Kun. Huesserį Rodezijoje durtuvų nužudė įsiveržėlis, kun. Lepine buvo nužudytas apiplėšimo metu Ugandoje, o brolis Knevels nužudytas banditų Burundi valstybėje.

•    Vatikane Popiežiškoji mokslų akademija paminėjo Alberto Einšteino 100 m. sukaktį. Dalyvavo ir pats popiežius Jonas Paulius II. Pagrindinę paskaitą skaitė akademijos pirmininkas, Nobelio premijos laureatas, brazilas prof. Chagas. Kalbėjo ir buvęs Einšteino bendradarbis fizikas Dirac ir prof. Weisskopf.

•    Šveicarijos piliečiai 1.052.294 balsais prieš 281.760 atmetė pasiūlymą visiškai atskirti Bažnyčią nuo valstybės.

•    Katalikų ir anglikonų vyskupai sutarė dėl moterystės prasmės ir tai paskelbė bendrame komunikate.

•    Ispanijos laikraštininkai žurnalo “Nuestro Tiempo”, leidžiamo Madride, suorganizuotais ir atliktais balsavimais, labiausiai pasižymėjusiu šių metų žmogumi išrinko popiežių Joną Paulių II.

•    Andalūzijos vyskupai savo pareiškimu parėmė tos srities autonomijos siekimo sąjūdį.

•    Suomijos sostinės Helsinkio katalikų vyskupija atšventė (vasario 16 d.) 25 m. sukaktį. Tarp kitų svečių buvo pakviestas ir Leningrado katalikų parapijos klebonas lietuvis kun. Juozas Pavilonis. Jis Helsinky dar ir po Iškilmių pasiliko savaitei laiko.

•    Tarptautinis kongresas ateizmo klausimu įvyks spalio 6-10 d. Vatikane. Jo organizuotojas — Popiežiškojo universiteto Romoje profesorius kun. B. Mondin. Ateizmas dabar krikščionybei sudaro panašią grėsmę, kokią pirmaisiais šimtmečiais sudarė pagonybė; norima panagrinėti būdus, kaip sėkmingiau prieš tą pavojų atsilaikyti.

•    Bob Dylan, vadinamos kontrkultūros poetas ir muzikas bei protesto generacijos atstovas, iš judaizmo atsivertė į krikščionybę. Jo išleistas koncertų albumas - plokštelė “Slow Train Coming” turi stipriai religinį atspalvį. Koncertuodamas Santa Monica, Calif., jis dėvėjo kryželį ant kaklo ir ištisas dvi valandas dainavo tik religines dainas.

•    Debby Boone, vienos iš pirmaujančių vadinamųjų “rock” dainininkių, plokštelės, kur ji dainuoja apie Dievą, “You Light Up My Life”, buvo išpirkta daugiau kaip keturi milijonai. Katalikų laikraščiui “Twin Circle” ji paskyrė pasikalbėjimą, išreikšdama savo gilią pagarbą religinėms tiesoms ir dorovei.

•    Ghanos, Afrikoje, katalikai šiemet švęs 100 m. sukaktį nuo Bažnyčios įvedimo į jų šalį. Dabar Ghanoje iš 9 mil. gyventojų apie 1,5 mil. yra katalikai. Popiežius Jonas Paulius II savo šių metų kelionėje į Afriką aplankys ir sukaktį švenčiančią Ghanos Bažnyčią.

•    Grenadoje, kur yra Kubos remiama marksistinė vyriausybė, buvo uždarytas katalikų laikraštis “The Catholic Focus”, ryžęsis ginti žmogaus teises. Grenadoje iš 112.000 gyventojų arti 70.000 yra katalikai.

•    Kubos revoliucijos dalyvis mokytojas Huber Matos buvo vienas iš Castro sukilėlių vadų, Castro draugas kovoje prieš Batistos režimą.

     Po pergalės buvo paskirtas Camaguey gubernatoriumi. Tačiau, pastebėjęs Castro antidemokratinę politiką, tam ėmė priešintis. Buvo uždarytas į kalėjimą, kur išbuvo 20 metų. Amnesty International sąjūdžiui reikalaujant, jis buvo išleistas ir dabar pasiekė Miami apylinkes. Savo duotame pasikalbėjime laikraščiui “Register” jis papasakojo, kad sunkiausia kalėjime buvo mušimas ir bado streikai. Kalėjimo celė buvo drėgna ir tamsi. Metus laiko jis nematė saulės šviesos. Jam buvo išnarinta ranka ir sulaužyti du šonkauliai. Castro siekė sunaikinti kalinius, palaužti psichologiškai. Dabar Matos siekia išlaisvinti šimtus kubiečių, nusivylusių Castro diktatūra, tebelaikomų kalėjime. Nepasitenkinimas priespauda auga ne tik gyventojuose, bet ir armijoje. Nusistatymas prieš Castro auga ir jaunimo tarpe. Huber Matos tiki, kad kada nors kubiečiai įstengs nublokšti Castro režimą.

•    Episkopalų katedroje Vašingtone yra įtaisytas popiežiaus Jono XXIII biustas, sukurtas graikų skulptoriaus C. Seferlla. Biustą buvo nutarta sukurti, nusprendus pagerbti keletą didžiųjų krikščionybės atstovų.

•    Vatikanas 1979 m. buvo pasiuntęs savo atstovus ar stebėtojus į 199 tarptautinius suvažiavimus.

•    Nikaraguai padėdami kovoti su neraštingumu JAV katalikai pasiuntė 10.000 dol.

•    Annie Roman yra pirmoji moteris, pakviesta dirbti ligoninės kapelione. Ji darbuojasi Šv. Juozapo ligoninėje Lancasteryje, Pa.; džiaugiasi, kad ir jai pačiai tas darbas neša daug dvasinio pasitenkinimo.

•    Notre Dame universiteto Laetare medalis, duodamas labiausiai pasižymėjusiems katalikams, šiemet paskirtas JAV Atstovų Rūmų pirmininkui Tomui P. O’Neill Jr. Įvertinamas jo neeilinis pasišventimas valstybės reikalams.

•    Italijos verslo žurnalas “II Mondo” tarp žymiausių ir labiausiai įtakingų vadų Italijoje pažymėjo popiežių Joną Paulių II, tuoj po premjero G. Andreotti. Atskirame sąraše žurnalas išvardino labiausiai įtakingus žmones finansų pasaulyje. Į šį sąrašą 24-ju patekęs ir vysk. P. Marcinkus, Vatikano banko (Instituto religiniams darbams) valdytojas.

•    Brazilijoje iš 116 mil. gyventojų 95 mil. yra katalikai. Juos aptarnauja 12.640 kunigų. Brazilijoje padaugėjo pašaukimų skaičius. Didžiosiose seminarijose studijuoja 2.800 klierikų.

•    Belgijos sostinėje Briuselyje įsteigta Europos Bendruomenės kraštų vyskupų komisija, kuri bendradarbiauja su Europos Bendruomenės vadovybe ir Europos parlamentu Strasburge.

•    Leningrade, Sov. Sąjungoje, veikla vadinamasis jaunimo studijų seminaras, sudarytas slaptai. Į jį susibūrusi grupė jaunų tikinčių dailininkų, poetų, rašytojų, filosofų. Renkasi privačiuose butuose, studijuoja religinius klausimus; būna po dvi tris paskaitas religiniais ir kultūriniais klausimais. Leningrade taip pat eina slaptas pogrindžio leidinys stačiatikių kultūros klausimais.

•    Nobelio laureatas Milton Friedman pareiškė, kad katalikų mokyklos dėl to įstengia išsilaikyti JAV-se, net negaudamos paramos iš valdinio iždo, kad jos geresnės už valdines. Jis pasisakė už paramą katalikų mokykloms.

•    Prancūzės Betanijos domininkonės savo apaštalavimą plečia tarp prostitučių, kriminalisčių, žmogžudžių. Susilaukia nemažai laimėjimų, veikdamos Paryžiaus kalėjimuose ir gatvėse. Kai kurios moterys iš kystkelių jungiasi į jų pagalbinį sąjūdį, Šv. Marijos Magdalenos vardu, ir talkina apaštalavimo darbe. Jų pastangas sėkmingai pavaizduoja R. Godden knyga “Five for Sorrow, Ten for Joy”, kur beletristiniu būdu nupasakojama jų veiklos tikrovė.

•    Anglijoje 1979 m. buvo 147.451 abortas, 3,6% daugiau negu 1978 m.

•    Toronto vyskupijoje paskelbtas nuostatas, kad pamokslus tegali sakyti tik vyskupai, kunigai ir diakonai, ne pasauliečiai.

•    Kinijoje kun. Benediktas Choi, kalėjime išlaikytas 20 m., dabar išleistas. Nuvykęs i savo vietą, rado bažnyčią ir kitus parapijos pastatus komunistų užimtus.

•    Kuboje Bažnyčios padėtis sunki, bet dabar ten seminarijose daugiau jaunuolių ruošiasi kunigystei, negu buvo priešrevoliuciniais metais. Kuboje yra apie 9 mil. gyventojų. Tarp jų dabar darbuojasi apie 200 katalikų kunigų. Veikia penkios vyskupijos. Apie 40% gyventojų jaučiasi katalikais, bet bažnyčias lankančių procentas mažesnis. Visi užsieniečiai kunigai ir seselės turėjo Kubą apleisti. Diplomatiniai santykiai su Vatikanu nėra galutinai nutraukti, bet Kuboje tėra Vatikano charge d’affaires.

•    Popiežius Jonas Paulius II, apsirengęs paprasto kunigo sutana, balandžio 4 d. Šv. Petro bazilikoje klausė išpažinčių paprastų žmonių. Tai pirmas atsitikimas, kad popiežius šioje bazilikoje klausė išpažinčių eilinių katalikų.

J. Pr.