Kolūkietis, grįžęs iš darbo, užklupo savo žmoną, besimylinčią su politruku. Vyrelis kaip žaibas išbėgo iš kambario ir, po kelių valandų sugrįžęs, sako savo palaidūnei žmonai:

     —    Tu man padarei didelę gėdą, bet aš atsikeršydamas nutariau tau padaryti dar didesnę gėdą — įsirašiau į partiją!

*

     Skęstantis šaukia pagalbos:

     —    Gelbėkit, aš nemoku plaukti!

     Praeivis jam sako:

     —    Ko gi dabar šauki visa gerkle? Aš taip pat nemoku plaukti, bet dėl to nešaukiu.

*

     Motina mato savo mažą sūnelį, sėdintį kieme ir kažką kišantį į burnną. Atrodė, lyg tai būtų varliukė.

     —    Ką gi tu ten darai? — klausia nusigandusi.

     —    Mėsą valgau.

     —    Kas ją tau davė?

     —    Pati prišoko.

*

     Vienas “geras katalikas” per išpažintį giriasi kunigui, kad visą amžių buvęs pavyzdingas ir gyvenęs pagal visus tikėjimo reikalavimus. Kunigas, jį pertraukęs, paklausė:

     —    Ar esi tikras, kad iš tikrųjų toks esi?

     —    O, taip, — atsakė žmogelis.

     —    Na, o artimo ar neskriaudi? Ar skolas sąžiningai grąžini? — užklausė kunigas.

     —    Bet, kunige, juk čia ne tikėjimo, o biznio reikalai, — pasiteisino “geras katalikas”.

*

     Kartą pas popiežių į privačią audienciją atvyko vienos parapijos klebonas. Popiežius jam pasiūlė cigaretę.

     —    Jūsų Šventenybe, šitos ydos tai aš dar neturiu.

     —    Jeigu tai būtų yda, tu tikriausiai turėtum, — atsakė popiežius.

*

     Daktaras rimtai įspėja girtuoklį pacientą:

     —    Ar nežinai, kad nuo girtuokliavimo kasmet žūsta tūkstančiai amerikiečių?!

     —    Bet juk, daktare, aš nesu amerikietis, o lietuvis!

*

     Škotas į povestuvinę kelionę vienas nuvyko prie Niagaros krioklių.

     —    O kur tavo žmona? — paklausė kitas turistas.

     —    Aš ją palikau namie, nes ji jau čia yra buvusi prieš porą metų.

*

     Tėvas skundžiasi sūnui:

     —    Būčiau prigėręs, jeigu vienas vyras nebūtų manęs išgelbėjęs.

     —    Bet juk, tėveli, tu esi labai geras plaukikas. . .

     —    Taip, bet ten buvo užrašas: “Plaukioti draudžiama”.

*

     Kišenvagis, eidamas pro laikraščių kioską, pasakė savo draugui:

     —    Palūkėk valandėlę, aš užeisiu nusipirkti madų žurnalą.

     —    Kam gi jis tau reikalingas? — paklausė nustebęs draugas.

     —    Noriu sužinoti, kur naujų madų drabužiuose bus įsiūtos kišenės.

     *

     Australijoje, Sidny mieste, vagys pavogė greitosios pagalbos automobilį, nulupo ženklus, nudažė ir pardavė policijai.

     *

     Vagišius, patekęs į teismą, savo gudraus advokato dėka buvo išteisintas. Advokatui paklausus, ar jis patenkintas jo gynyba, vagišius atsakė:

     —    Gynyba esu patenkintas, bet, jeigu būčiau žinojęs, kad aš nekaltas, tai nebūčiau samdęs advokato.

*

     Girtas žmogelis trinasi prie durų, negalėdamas jų atrakinti. Jam sako praeivis:

     —    Duokite raktą, aš atidarysiu.

     —    Ačiū. Verčiau jūs palaikykite namą, kad nesvyruotų.

*

     Vaikų darželio vedėjai maža mergytė, pasigyrusi, kad vakar gavo mažą broliuką, džiaugdamasi pasakė:

     —    Prašau ateiti jo pasižiūrėti, pamatysite, koks gražus!

     —    Labai ačiū, bet aš palauksiu, kol mamytė pasveiks. Gerai?

     —    O, prašau nebijoti, nes tai nėra užkrečiama!