religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1984 / GRUODIS - DECEMBER / VOLUME XXXV, NO. 11

KRISTUS, KOMERCIJA IR KALĖDOS

361

 Danutė Bindokienė

KALĖDŲ PRASMĖ ŠIANDIEN

364

 A. D.

KĄ PADĖS ŽMOGUI. . .

365

 Chiara Lubich

JĖZAUS DIEVIŠKUMAS (II)

366

 P. Daugintis, S.J.

EILĖRAŠČIAI

370

 Bernardas Brazdžionis

BRAZDŽIONIS IR ČIURLIONIS

372

 Bruno Markaitis, S.J.

KOKĮ AŠ NORIU MATYTI KUNIGĄ

373

 K. Garuckas, S.J.

DEIMANTAS IŠ GRANITO

374

 Henrikas Stasas

ŽODŽIUI ĮSIKŪNIJUS

379

 Kun. Jonas

VĖŽYS, ŠIRDIS, MEILĖ . . .

383

 Vytautas Kasniūnas

KAS MAN TIKĖJIME MALONIAUSIA IR SUNKIAUSIA

385

 Živilė Tomkutė

Į KĄ KREIPTI DĖMESĮ, RENKANTIS PAŠAUKIMĄ. . .

385

 Aušra Jasaitytė

TĖVYNĖJE

387

 Gediminas Vakaris

KALBA

390

 Juozas Vaišnys, S.J.

ŠYPSULIAI

391

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

392

 J. Pr.

EKSKURSIJA Į BRAZILIJĄ

393

 Red.

1984 METŲ TURINYS

394

 Red.

Prasmingų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų
visiems skaitytojams, rėmėjams ir bendradarbiams!
Redakcija ir Administracija

Šis numeris iliustruotas Henriko Staso nuotraukomis iš Avilos. Viršelio piešinys — Rasos Krokytės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July and August, when bimonthly, for $8.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to “Laiškai Lietuviams”, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.