*    šešerių metų Algiukas niekaip negali suprasti, ką murma jo vienerių metų broliukas. Tada jis kreipiasi j motiną:

     —    Mama, ar tu tikra, kad jis lietuvis?

*    Tėvas klausia mažąjį sūnelį:

     —    Kas tu norėsi būti, kai užaugsi?

     —    Tik ne gydytojas, tėveli. Pagalvok, kaip dažnai jis privalo plauti rankas!

*    Mokytojas aiškino vaikams, kaip iš kiaušinio išsirita viščiukas. Viena mergaitė pakelia ranką ir sako:

     —    Mums nesunku suprasti, kaip jis išsirita, bet negalime suprasti, kaip jis ten patenka.

*    Petriukas pirmą kartą nuėjo į mokyklą. Kai grįžo, tėvas jį klausia, kaip viskas pasisekė.

     —    O, tėveli, — atsakė sūnus, — mokytojas labai daug visko klausinėjo. Į visus klausimus gerai atsakiau, bet į vieną ėmiau ir pamelavau. Kai mokytojas paklausė, kur aš esu gimęs, man buvo gėda sakyti, kad moterų ligoninėje, tai atsakiau — sporto stadione.

*    — Nesąmonė, — aiškino įsikarščiavęs mokytojas, — kad yra daug bevaikių šeimų. Aš klasėje klausinėjau visus vaikus, ir nė viena jų šeima nebuvo bevaikė.

*    Tėveliai vėlai grįžo iš kino. Dariukas nemiegojo, bet ramiai sėdėjo lovoje. Lauke smarkiai lijo ir žaibavo.

     —    Kodėl nemiegi? — paklausė motina.

     —    Argi nematote, kad mane fotografuoja? — atsakė Dariukas.

*    Lietuvių šeima su aštuonerių metų berniuku nuvyko į Floridą pas tetą paatostogauti. Visi nuėjo į jūrą pasimaudyti. Berniukas, pamatęs netoli kranto iki kaklo vandenyje esančią tetą ir nežinodamas, ar ten taip gilu, ar teta atsitūpusi, jai sako:

     —    Teta, ar jūs tupit?

     —    Vaikeli, koks tu nemandagus! — subara jį tėvas. — Kaip tu gali taip sakyti savo tetai?

     Mat tėvas manė, kad sūnus tetai angliškai sako: “Teta, are you stupid?”

*   Niujorke dvi lietuvės moterys norėjo pereiti į kitą gatvės pusę. Viena jau nužengė nuo šaligavio, bet antroji, pamačiusi greitai atskubantį automobilį, sušuko:

     —    Neikit, neikit!

     Visi netoli buvusieji amerikiečiai pradėjo smalsiai žvalgytis, kur čia yra tas nuogas (naked) žmogus. . .