religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1984 / KOVAS - MARCH / VOLUME XXXV, NO. 3

ŠV. KAZIMIERAS — PAVYZDYS IR ĮKVĖPIMAS
DABARTINIAM MŪSŲ GYVENIMUI

73

 Juozas Vaišnys, S.J.

MELDIMASIS GALVA IR ŠIRDIMI (II)

75

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

SIŲSTI Į PASAULĮ

78

 Antanas Saulaitis, S.J.

VISUS PATRAUKSIU

82

 Chiara Lubich

EILĖRAŠČIAI

83

 Jonas Gutauskas

KIEKVIENAS KURIAME CIVILIZACIJĄ

84

 Kun. Jonas

SKAUSMUOSE GIMUSIOS TAUTOS KRAŠTE (I)

87

 Henrikas Stasas

RŪKYTI — NAIKINTI SVEIKATĄ

94

 Dr. Juozas Kriaučiūnas

JIS APVYLĖ MANO VIENUOLIŠKĄ MEILĘ (IV)

97

 Vytautas Kasniūnas

K. GRIGAITYTĖS “TYLOS DOVANA”

101

 Alė Rūta

TĖVYNĖJE

102

 Gediminas Vakaris

KALBA

105

 Juozas Vaišnys, S.J.

ŠYPSULIAI

106

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

107

 J. Pr.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

108

 Red.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš “Laiškų lietuviams” ekskursijos Meksikoje. Viršelio piešinys — Juditos Patraitės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July and August, when bimonthly, for $8.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to “Laiškai Lietuviams”, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.