TRISDEŠIMTASIS “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Konkursui tiek suaugusieji, tiek jaunimas (iki 25 metų) gali pasirinkti bet kurią iš čia siūlomų temų:

     1. Moralė be religijos? 2. Rasinis klausimas. 3. Religinio atšalimo priežastys. 4. Dėl ko kai kurie žmonės meta savo religiją ir ieško kitos? 5. Koks skirtumas tarp tavo buvusio vaikystės Dievo ir dabartinio? 6. Ko lauki iš Bažnyčios ir kunigų? 7. Moters vieta Bažnyčioje. 8. Seksualinis auklėjimas. 9. Dėl ko trūksta pašaukimų į dvasinį luomą? 10. Ar žmogaus išorė atspindi jo vidų? 11. Kaip jautiesi vyresniųjų kompanijoj? 12. Laisvė, teisės, pareigos. 13. Kur žmonija eina pirmyn, kur atgal? 14. AIDS įtaka žmonių, ypač jaunimo, moralei. 15. Ištikimybė principams ir tolerancija kitaip manančiam. 16. Ko reikia mūsų spaudai? 17. Kokių reformų reikėtų jaunimo organizacijoms? 18. Kokie auklėtojai (mokytojai) jaunimui patinka. 19. Draugų įtaka (Peer pressure). 20. Kuo dabartinis jaunimas labiausiai domisi?

     Tai čia yra konkurso medžiaga, temas galima ir kitaip formuluoti. Jaunimas turi pažymėti, kad straipsnis skiriamas jaunimo konkursui. Jeigu nebus pažymėta, jį dėsime į suaugusiųjų kategoriją. Straipsniai turi būti tokie, kad tiktų spausdinti “Laiškuose lietuviams”. Jaunimo rašiniai turėtų būti bent 2-3 mašinėle rašytų puslapių, o suaugusiųjų — bent 4-6 puslapių. Žinoma, gali būti ir ilgesni.

     Straipsniai turi pasiekti redakciją iki 1989 m. kovo 1 dienos. Autoriai pasirašo slapyvardžiu, o į atskirą vokelį įdeda savo tikrąją pavardę, adresą ir telefoną.

Nelaukite paskutinių dienų, jau dabar pasirinkite temą ir rašykite. Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų lietuviams” metinėje šventėje balandžio mėn. 9 dieną.

ATEINANČIŲ METŲ EKSKURSIJA

     Ateinančiais metais, maždaug gegužės mėn. vidury, planuojame dviejų savaičių ekskursiją į Graikiją, Turkiją, Angliją. Nuvykę į Londoną, tuoj skrisime į Graikiją. Aplankę įdomesnes Graikijos vietas, sėsime į laivą ir aplankysime žymesnes Graikijos salas: Santorini, Heraklion, Kretą, Rodą, Patmos (kur šv. Jonas rašė savo Apreiškimą) ir kt. Paskui nuvyksime į Turkiją. Susipažinę su jos įdomybėmis, grįšime laivu atgal į Graikiją, o iš ten skrisime į Londoną. Kurie nenorės ilgiau pabūti Anglijoje, galės tuoj grįžti namo, o kiti pasiliks kelioms dienoms aplankyti įdomesnes Anglijos vietas.

     Ši ekskursija neturėtų būti brangi. Vėliau duosime daugiau informacijų. Užsiregistruoti jau galite ir dabar šiuo adresu: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Ave., Chicago, IL 60643. Tel. (312)233-9787.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 312-737-8400. Nekaltai Pradėtosios Švenč. M. Marijos seserų spaustuvė, Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata — 10 dol., atskiras numeris — 1 dol.